Baal Shem Tov - 1760-2020 - sterfdag 260 jaar geleden

Baal Shem Tov - 1760-2020 - sterfdag 260 jaar geleden Israel Baal Shem Tov werd geboren op 18 Eloel 5458 (joodse jaartelling) in de kleine stad Okup in de Oekraïne. Hij overleed in 5520 (1760). De naam 'Baal Shem Tov' betekent 'de meester van de Naam'. Deze naam werd hem later gegeven toen hij bekend werd als een grote, vrome leider met Goddelijke krachten om wonderen te verrichten. Hij stichtte het chassidisme, een joods orthodoxe stroming. In 2020 is het 250 jaar geleden dat de Baal Shem Tov overleed.

Vrees God

Toen hij 5 jaar oud was verloor de Baal Shem Tov zijn vader Eliëzer, die een erg vrome en bescheiden man was en erg gewaardeerd werd door zijn gemeenschap. Voor zijn dood riep Eliëzer zijn kleine zoon naast zijn bed en zei tegen hem: Mijn laatste bericht aan jou, mijn beste zoon, is: "Vrees niemand en niets, behalve God! Hou van iedere jood met heel je hart en heel je ziel!"

De kleine wees werd ondergebracht bij een leraar van de 'cheider' (joodse school). Telkens als de kleine jongen een mogelijkheid had, rende hij naar het dichtsbijzijnde bos en bracht daar uren nadenkend door, kijkend naar de grote wonderen van de natuur en ziendend de Goddelijke hand in elke kleine bloem en grasblad. Deze natuurstudie in zijn vroege jeugd liet een grote indruk op hem na, en later, in één van zijn lessen aan zijn volgelingen, zei hij: "Wanneer je een blad van de boom ziet waaien, denk dan niet dat het zomaar gebeurt, want het is Gods wil dat het wegwaait!"

Gebed

Op jonge leeftijd werd hij aangesteld als assistent van de leraar van het cheider. Zijn taken waren de Shema, zegens en gebeden te reciteren met de jongste kinderen alsook hen van cheider naar huis en terug te begeleiden. Hij hield van de kinderen met heel zijn hart, en het was zijn grootste vreugde de kleine kinderen de gebeden en de zegens te leren. "Deze dagen waren de gelukkigste uit mijn leven," zei hij jaren later, "en niets is zo acceptabel voor God als de gebeden en zegens komende van de lippen van deze pure kinderen!"

Toen hij veertien jaar oud was nam de Baal Shem Tov deel aan het legioen 'Tsadikim nistarim' (vrome en geleerde joden die zichzelf vermomden als arm en simpel volk, zodat zij deze konden helpen en onderwijzen). De spirituele leider van deze 'geheime dienstmannen' was de grote en heilige Baal Shem Rabbi Adam van Ropshitz, de opvolger van Rabbi Joel Baal Shem van Zamushtz, die op zijn beurt de opvolger was van Rabbi Elija Baal Shem van Worms -alle drie stonden ze bekend om hun vroomheid en geleerdheid en Goddelijke krachten.

Onderwijs

In het jaar 5476, toen de Baal Shem Tov 18 jaar was, introduceerde hij een nieuw soort dienst voor de 'Nistarim' om uit te oefenen. Zij wijdden zich toe om joodse kinderen te onderwijzen. Er waren vele joodse nederzettingen en kleine gemeenschappen waar geen joodse leraren waren en geen Tora-scholen (cheideriem), en de 'Nistariem' moesten zelf leraren verschaffen.

Rabbi Israel Baal Shem Tov zette zelf een schooltje op in de stad Tlosty in Galicië. In zijn privéleven, was Israel een eenvoudige en bescheiden jonge man, maar zijn wijsheid en eerlijkheid trok de aandacht van zijn medejoden, en vele vroegen hem hun geschillen op te lossen.

Op een dag kwam een prominente jood, Efraim van Koety, naar hem toe met een geschil, en hij was zo onder de indruk van de Baal Shem Tov dat hij hem aanbod zijn dochter Lea te trouwen. Toen de trouwerij naderde ging de Baal Shem Tov naar Brody, naar de broeer van de bruid (de vader was inmiddels overleden) en claimde de bruid. Hij was vermomd in de kleding van een arme boer, en hij was te bescheiden om enige geleerheid te tonen. Zijn aanstaande zwager die een gerespecteerde en bekende geleerde was, was in een shock. Maar de bruid keek in de ziel van de Baal Shem Tov en accepteerde hem als man.

Ze gingen in de Karpatische bergen wonen. Ze kende grote armoede. Maar de Baal Shem Tov had alles wat hij verlangde en wijdde zijn tijd aan de studie van de Tora en Kabbala (joodse mystiek). De Baal Shem Tov werd de spirituele leider van de 'Tzadikim Nistarim' en leidde al hun activiteiten. Toen er talloze cheideriem en jesivot (hoge leerscholen) werden gesticht in de verschillende joodse gemeenschappen, gaf de Baal Shem Tov hen een nieuwe taak. Ze moesten zich nu voornamelijk aan hun diensten wijden en aan de jeugdigden die ook goede educatie en training nodig hadden; ze moesten het eenvoudige volk van hun onwetendheid verlossen. Dit moest bereikt worden door het scheppen van brede interesse in de Tora, en door het tonen van een goed voorbeeld van toewijding aan de Tora en voorschriften.

Chassidisme

Op 36-jarige leeftijd werd hem Goddelijk geopenbaard dat hij een speciale missie had om nieuw licht te verspreiden door de leerstellingen van de Chassidiem. Hij kon niet langer vermomd blijven, hij kon niet langer zijn werk in het geheim doen. Hij moest in de openbaarheid treden en zijn missie in volle omvang uitdragen.

De Baal Shem Tov ging in Miedzyboz wonen. Hij begon zijn leerstellingen en doctrines in het openbaar te onderwijzen en begon vele volgers te trekken. Veel jonge mannen, als ook geleerden kwamen naar Miedzyboz om de nieuwe aanbidding van God te leren en de hoogste morale hoogte te bereiken. Zij werden volgelingen van de Baal Shem Tov en werden Chassidiem (vrome joden) genoemd. Onder deze volgelingen was de bekwame Talmoedist Rabbi Bear van Meseritz die later zijn opvolger werd, en de leraar was van Rabbi Schneur Zalman van Liady, de stichter van 'Chabad Chassisime'

De leerstellingen van het Chassidisme legde de nadruk op gebed en de naleving van alle voorschriften en geboden van de Tora met een blijde spiritualiteit en met heel het hart. Simpel geloof is iets dat elke jood bezit, en door intensief gebed en het reciteren van de Psalmen, kan zelfs de niet geleerde jood een hoge spirituele niveau bereiken. Onzelfzuchtige affectie voor de medejood en onzelfzuchtige toewijding aan de Tora werd stevig gecultiveerd, samen met een gevoel van medemenselijkheid en absolute bescheidenheid. Door duizenden joden werd de Baal Shem Tov gezien als een Goddelijk gezonden profeet die nieuw leven en nieuwe hoop vestigde in de verspreide gemeenschappen van Israël in alle landen en hen geloof en moed gaf voor de komst van de Messias.

Rabbi Israel Baal Shem Tov stierf in Miedzyboz op de eerste dag van Shavoeot in het jaar 5520, op een leeftijd van 62 jaar. Maar zijn leerstellingen worden nog steeds onderwezen en bestudeerd door vele Chassidiem in vele landen.

Uitspraken van de Baal Shem Tov

 1. Alles is door de Goddelijke Voorzienigheid. Als een blad omwaait door de wind, is het alleen omdat God dit wil met een bepaald doel in de schepping.
 2. Elk enkel ding dat een persoon ziet of hoort, is een instructie aan hem in zijn gedrag in de dienst van God.
 3. "Hou van je medemens als van jezelf" (Leviticus 19:18) is een interpretatie van en commentaar op "Hou van de Heer, Uw God" (Deuteronomium 6:5). Hij die van zijn mede-jood houdt, houdt van God, omdat de jood in zichzelf "een deel van God boven zich" heeft (Job 31:2; Tanya, hoofdstuk 2). Wanneer men van een mede-jood houdt, houdt hij van het joodse innerlijk en daarmee van God.
 4. Om van een mede-jood te houden is van God houden. Want er staat geschreven, "Jullie zijn kinderen van God" (Deuteronomium 14:1); wanneer men van de vader houdt, houdt men van de kinderen.
 5. Gods liefde voor elke jood is oneindig veel groter dan de liefde van ouders voor hun enige kind.
 6. Een zucht uitgestort vanwege de pijn van een naaste, breekt al de ondoordringbare grenzen van de hemelse 'beschuldigers'. En wanneer een persoon zich verheugt in de blijdschap van zijn naaste en hem zegent, is het zo dierbaar voor God en wordt door Hem geaccepteerd zoals de gebeden van rabbi Jismaeel de Hoge Priester in het Heilige der Heiligste.
 7. De liefde die God heeft voor elke jood strekt zich niet alleen uit tot de ziel maar ook tot zijn lichaam. God houdt van alle joden zonder uitzondering; de grootste Tora genie en geleerde en de meest eenvoudige jood geeft God evenveel liefde.
 8. Men moet totale zelf-opoffering en toewijding van liefde hebben voor iemands naaste, zelfs voor een jood die men nooit gezien heeft.
 9. "De Tora die niet vergezeld gaat door arbeid zal uiteindelijk ophouden" (Ethiek van de Vaderen 2:2). De 'arbeid' waarover de Mishna spreekt is de arbeid van het houden van een mede-jood.
 10. De drie liefde -de liefde van God, de liefde van de Tora, en de liefde van iemands naaste - zijn inderdaad waar.
 11. De vader van de Baal Shem Tov zei:: "Jisraeel, vrees niets, behalve God. Hou van elke jood, zonder uitzondering, met de volledige diepte van je hart en met de vuur van je ziel, ongeacht wie hij is en hoe hij zich gedraagt."
 12. De Baal Shem Tovs liefde voor een mede-jood was boven verbeelding. Zijn opvolger, de Maggied van Mezeritch, zei: Als we alleen al de Tora-rol zouden kussen met dezelfde liefde als mijn Meester de kinderen kuste wanneer hij ze meenam naar school als leraarsassistent.
 13. Een ziel kan afdalen naar deze wereld en 70 tot 80 jaar leven juist om een jood een materiële gunst te verlenen, en zeker een spirituele.
 14. Er staat geschreven: "Voor jullie (het volk van Israël) zal een geschikt land zijn, zegt God" (Maleachi 3:12). Net zoals de grootste onderzoekers nooit de grenzen van de grote en waardevolle bronnen die de Almachtige in de aarde heeft geplaatst zullen ontdekken, noch zal iemand ooit de grenzen van de grote schatten ontdekken die liggen begraven in een jood -Gods "geschikte land".
 15. Je naaste is je spiegel. Als je eigen gezicht schoon is, zal ook je beeld schoon zijn. Maar zie je bij je naaste een fout, dan is het je eigen imperfectie dat je telt - je wordt getoond wat je bij jezelf moet corrigeren.
 16. Onze bronnen vertellen dat "Laster alle drie doodt" - het onderwerp van de laster, degene op wie het betrekking heeft en de luisteraar. Dit is alles in spirituele termen die erger is dan fysieke moord.
 17. De gezonde eenvoud van de simpele jood raakt de simpele essentie van God.
 18. God aanhangen is de hoofdsleutel dat alle sloten opent. Elke jood, inclusief de eenvoudigste, bezit de mogelijkheid de woorden van de Tora en de gebeden aan te hangen, daarbij de hoogste graad van eenheid te bereiken met God.
 19. Het simpele ware geloof van een joodse man of vrouw dat zijn uitdrukking vindt in hun rectiteren van de Psalmen is het hoogste niveau van aanhechting tot God. Het wekt Gods Goddelijke dankbaarheid op en verschaft hulp aan degene die deze heilige woorden reciteert in een geest van eenheid met God.
 20. "Een engel van God verscheen bij Mozes in een vuur van een doornbos; en hij zag dat, aanschouwde het, en het bosje brandde met vuur, maar het werd niet verteerd (Exodus 3:2). Het is in het eenvoudige volk dat deze onverzadelijke Goddelijke vlam wordt gevonden, want zij hebben een enorme dorst naar Goddelijkheid, Tora en zijn zijn geboden.
 21. "En Mozes zei: Laat me van hier gaan.." (Exodus 3:3). Zelfs een geheel rechtvaardige individu zoals Mozes is niet tevreden met zijn spirituele resultaten; hij, ook, moet constant bewegen van 'hier' naar 'daar'.
 22. Er zijn twee niveaus in de studie van de Tora: de Tora van de gedachte en de Tora van het hart. De gedachte overpeinst, bevat en begrijpt; het hart voelt. Ik ben gekomen de Tora te openbaren tot de omvang van het hart.
 23. God beval Noach om de Ark (teiva betekent ook woord) binnen te gaan. Men moet de letters en de woorden van de Tora en het gebed binnengaan. Dit zal de persoon en zijn familie beschermen en van God al hun noodzakelijkheden ontvangen.
 24. De Baal Shem Tov was erg gesteld op licht en zei: "Or (licht) is het numerieke equivalent van raz (geheim). Ieder die het 'geheim' weet in alle dingen kan verlichting brengen."
 25. "Ik zal mijn gezicht op die dag verbergen" (Deuteronomium 31:18). Galoet (de diaspora) is een tweezijdige verberging, waarin de verberging zelf wordt verborgen. Zo groot is de verberging dat men zelf niet bewust is van de verberging; men mag zelfs denken van de verduistering als licht.
 26. "Zal een mens zichzelf verbergen in schuilplaatsen en zal Ik hem niet zien? (Jeremia 23:24). De Baal Shem Tov interpreteerde dit vers als volgt: Zou "een man zichzelf verbergen in schuilplaatsen en ik (hij verkrijgt zijn ego, zijn ik)", dan zegt God: Ik zal hem niet zien
 27. "God is jouw schaduw" (Psalm 121:5). Zoals de schaduw van een persoon zijn handelingen nabootst, zo beantwoord God onze daden.
 28. "Wie toont alleen wonderen" (Psalm 137:4) -Alles wat goed doet zijn grote wonderen. Het meest wonderbaarlijke van al deze wonderen zijn deze waarvan Hij alleen op de hoogte is.
 29. Er staat geschreven: Wanneer je de ezel van je vijand ten onder ziet gaan onder zijn last, en jij neigt te weigeren hem te helpen, zal je hem toch helpen (Exodus 23:5). De Baal Shem Tov paste deze instructie toe op het lichaam en het materieel (chamor-ezel, betekent ook materialiteit). De Tora zegt dat je je lichaam als je vijand ziet, die weerstand biedt aan de doelen van de ziel, bezwijkend onder de 'last' van de mitswot. Je moet daarom weerstand bieden tegen je lichaam. De Tora zegt: Je moet de ziel van je 'vijand' helpen. Reinig het lichaam zodat het niet breekt.
 30. "Zoek vrede en jaag het na" (Psalm 34:15). Men moet vrede zoeken en najagen en harmonie brengen tussen de materiële wereld en de Goddelijke levenskracht dat het vitaliseert.
 31. "De aarde zal een sjabbat houden voor God" (Leviticus 25:2). Geef de aarde rust; doordring het met de sjabbat van spritualiteit en heiligheid.
 32. "Je begin zal klein zijn en je einde zal uitbundig bloeien" (Job 8:7). Kleine beginnetjes zijn meestal cruciaal voor de persoon om uitbundig te bloeien op het einde.
 33. De Tora telt 42 kampementen in de "reizen van de Kinderen van Israël uit Egypte". Ieder van ons maakt 42 persoonlijke reizen door het leven, beginnend met de exodus, onze geboorte, en langs vele tussenstations, eindigend in het beloofde land.
 34. Tisjre, de maand van het nieuwe jaar, wordt door God zelf gezegend, op de Sjabbat van de Zegening, de laatste sjabbat in de vorige maand Eloel. Met deze kracht, zegent het volk Israël de andere maanden elf keer per jaar.
 35. Er staat geschreven: "Je staat rechtop deze dag voor de Heer uw God" (Deuteronomium 29:9). "Deze dag" refereert aan Rosh Hashana dat het dag des oordeels is. Je blijft rechtop staan, betekenend dat je zal worden geoordeeld in de beslissing.
 36. Ik vroeg de Masjiach: "Wanneer zal je komen?" en hij zei tegen mij: "wanneer jouw bronnen naar buiten zijn gespreid."

Lees verder

© 2007 - 2020 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Jodendom: Stichting van het ChassidismeJodendom: Stichting van het ChassidismeIn 1734 (Joodse jaar 5494) werd door de Baal Shem Tov het Chassidisme gesticht. In die dagen was de leer van de Tora het…
Kabbala 6: Baal Shem Tov en de KabbalaNa de aardbeving in Safed kwam de opleving van het Joodse leven tot een einde. Maar literaire werken zoals de Sjoelchan…
Goddelijke energie is onmisbaar - een Joodse visieGoddelijke energie is onmisbaar - een Joodse visieHet is gemakkelijk te zeggen dat de wereld op brandstof draait. De productie van energie vereist brandstof en zonder dit…
Boekrecensie: Chassidisme - Sjef LaenenrecensieBoekrecensie: Chassidisme - Sjef LaenenIn het boek chassidisme wordt door drs. J.H. (Sjef) Laenen een beschrijving gegeven van het chassidisme, een charedische…

Spaanse schilder Diego VelazquezDiego Velazquez is de meest beroemde Spaanse schilder en een van de grootste schilders aller tijden. Hij was hofschilder…
Louis Couperus: Componerend schrijver met een gouden penLouis Couperus - een van de grootste Nederlandse romanciers– beschrijft in boeken als Eline Vere, De Boeken der Kleine Z…
Bronnen en referenties

Reageer op het artikel "Baal Shem Tov - 1760-2020 - sterfdag 260 jaar geleden"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

Wim Koelé, 12-10-2016 22:16 #1
Goed artikel met veel informatie. Mijn bron is "Chassidische Vertellingen" van Martin Buber, uitg. Servire 1989 (6e druk).

Infoteur: Etsel
Laatste update: 30-03-2020
Rubriek: Kunst en Cultuur
Subrubriek: Biografie
Special: Chassidisme
Bronnen en referenties: 2
Reacties: 1
Schrijf mee!