Loeach - Joodse agenda - uitgave NIK

Loeach - Joodse agenda - uitgave NIK Elk jaar brengt het NIK (Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap) de loeach (Joodse agenda) uit. In de loeach staat boordevolle betrouwbare informatie over het Jodendom. Alle begin- en eindtijden van de sjabbat staan erin vermeld, alsook die van de feestdagen. Uiteraard ontbreekt de kasjroetlijst niet waarin honderden levensmiddelen nauwkeurig zijn beoordeeld. De lijst met kosjer-gecertificeerde winkels en restaurants is geactualiseerd.

De Joodse kalender

In de vroegste Joodse geschiedenis bepaalde het Sanhedrin het begin van elke maand en de balans tussen de zonne- en maanjaren. Dit Hooggerechtshof keek hierbij naar de Nieuwe Maan, astrologische data en andere zaken. In de vierde eeuw na de Vernietiging van de Tempel werd een vaste kalender ingesteld gebaseerd op geheime gegevens van de kalender berekening door het Sanhedrin.

Van belang bij de Joodse kalender zijn:
 • het halachische uur: een proportioneel uur dat varieert per seizoen en zelfs per dag. Dit uur bepaalt wanneer bepaalde mitswot moeten worden nagekomen volgens de Joodse wet;
 • de Joodse dag: die begint bij het invallen van de avond en duurt tot het invallen van de avond de volgende dag. De dag bepaalt wanneer bepaalde activiteiten plaatsvinden zoals de Shabbat en de feest- en treurdagen;
 • de Joodse maand: deze is gebaseerd op de maancyclus. Wanneer de maan lijkt op een dunne sikkel dan begint de nieuwe maand. De cyclus duurt ongeveer 29,5 dag en daarom zijn de maanden soms 29 dagen lang en soms 30 dagen. Het is belangrijk om te weten wanneer een nieuwe maand begint omdat de Tora bepaalt wanneer de Joodse feesten plaatsvinden in de maand. De maanden zijn:
  • Niessan - 30 dagen
  • Ijar - 29 dagen
  • Siewan - 30 dagen
  • Tammoez - 29 dagen
  • Aw/Menachem - 30 dagen
  • Elloel - 29 dagen
  • Tisjri - 30 dagen
  • Chesjwan - 29 of 30 dagen
  • Kislew - 29 of 30 dagen
  • Tewet - 29 dagen
  • Sjewat - 30 dagen
  • Adar - 29 dagen (in schrikkeljaren, Adar I heeft 30 dagen)
 • het Joodse jaar: deze begint op 1 Tisjri, de eerste dag van Rosh Hashana. Dit is de dag dat Adam en Eva werden geschapen. Een standaard Joods jaar kent 12 maanden: 6 maanden van 29 dagen en 6 maanden van 30 dagen. In totaal zijn er 354 dagen. In een schrikkeljaar komt er een dertiende maand bij. Dit is om de zonne- en maancycli met elkaar in de pas te laten lopen. Anders vallen de drie feesten Pesach, Sjawoeot en Soekkot niet meer in het juiste agrarische seizoen.

Tisjri

Tisjri, de eerste maand van het Joodse jaar, staat bol van belangrijke en zinvolle feestdagen. Te beginnen met de hoge feestdagen vieren de Joden deze maand Rosh Hashana, de Tien Dagen van Berouw, Jom Kipoer, Soekot en Simchat Tora. Elk is gevuld met zijn eigen betekenisvolle gewoonten en rituelen. Sommige zijn serieus, geweldige dagen gereserveerd voor reflectie en het zoeken naar zielen. Sommige zijn vreugdevolle dagen vol vrolijke feesten. Maar al deze dagen, gedurende de maand van Tisjri, zijn gelegenheden om contact te maken, geïnspireerd te raken en meer vervuld te worden en in harmonie te zijn met het ware innerlijke zelf. Tisjri wordt beschouwd als het 'hoofd' van het jaar en het reservoir waaruit Joden het komende jaar kracht en inspiratie putten.

Chesjwan

Chesjwan is de tweede maand van de Joodse kalender. Chesjwan is de enige maand die geen vakantie of speciale mitswot heeft. Joden wordt geleerd dat het "gereserveerd" is voor de tijd van Moshiach, die de Derde Tempel in de maand Cheshvan zal inhuldigen. De grote zondvloed in de dagen van Noach begon in deze maand, en het was een jaar later, ook in de maand Chesjwan, dat Noach de ark verliet. In de maand Chesjwan herdenken Joden de yahrtzeit (jubileum van het overlijden) van de matriarch Rachel. Ze wordt begraven op weg naar Beit Lechem, waar door de eeuwen heen, en nog altijd, Joden van alle geledingen van het leven gaan bidden en smeken dat ze voor hen bemiddelt zoals een moeder dat voor haar kind doet. Deze maand is de anticlimax van de vorige maand van Tisjri. Met zoveel vakanties en spirituele ervaringen, was het een feest voor de ziel - een soort vakantie. Nu, als de maand Chesjwan begint, start het echte leven, terug naar de "alledaagse" sleur. Dit is het moment om de inspiratie op te doen en alles wat we hebben vergaard in de maand Tisjri en deze te integreren in ons leven, door te leren hoe we de spirituele en fysieke elementen van ons leven in harmonie en evenwicht moeten houden.

Kislew

Kislew is het best bekend voor de vakantie van Chanoeka, die begint op 25 Kislew. De boodschap van Chanoeka is de eeuwige kracht van licht over duisternis - goed over kwaad. Afgezien van het herdenken van de wonderbaarlijke overwinning van het kleine Joodse leger boven het machtige Syrisch-Griekse rijk, viert Chanoeka het wonder van de olie. Toen de Joden na de oorlog de Tempel menora probeerden aan te steken, vonden ze slechts één kleine kan pure olie. Wonder boven wonder, de voorraad van één dag brandde acht dagen lang en de wijzen stelden het achtdaagse feest van Chanoeka in, waarop de menora elke avond wordt ontstoken.

Tewet

Tewet wordt genoemd in het boek Esther, werd verworven in Babylonië en deelt een wortel met het Hebreeuwse woord tov, wat 'goed' betekent. Deze maand begint met de laatste dagen van Chanoeka. Door de boodschap van de steeds toenemende lichten van de menora te verinnerlijken - door zich te herinneren aan de kracht van goed over kwaad - zijn Joden in staat om het goede te onthullen dat verborgen is in het leven en in de wereld om hen heen. De 10e van Tewet is een vastendag, ter herdenking van het begin van de belegering van Jeruzalem in het jaar 3336 (425 vGT), wat leidde tot de vernietiging van de eerste Beit Hamikdash (Heilige Tempel) drie en een half jaar later op de negende van Av.

Sjewat

Sjewat is de vijfde maand op de Joodse kalender die meetelt vanaf Tisjri. Het hoogtepunt van de maand is de feestdag van 15 Sjewat, bekend als het "Nieuwjaar voor bomen". Dit is de dag waarop het sap begint te stijgen in de fruitbomen in Israël - het begin van een nieuw groeiseizoen. De Joden markeren de dag door fruit te eten, vooral van de "Zeven Soorten" waarmee Israël gezegend is (tarwe, gerst, druiven, vijgen, granaatappels, olijven en dadels). Op deze dag herinneren Joden zich dat "de mens een boom van het veld is" en reflecteren op de lessen die ze kunnen trekken uit de botanische analogie.

Adar

Adar is de 12e maand op de Joodse kalender, geteld vanuit Nisan. "Wanneer Adar begint, neemt de vreugde toe," zegt de Talmoed. Dit bereikt zijn hoogtepunt op de 14e van de maand, terwijl de Joden de overwinning van Mordechai en Esther over de slechte Haman vieren. De geest van Poerim doordringt de hele maand en maakt het een tijd van ongeëvenaarde vreugde en goed mazal ("fortuin") voor het Joodse volk. Tijdens een Joods schrikkeljaar, dat zeven keer voorkomt in een 19-jarige cyclus (ongeveer eens in de drie jaar), is er een extra maand genaamd "Adar I" ingevoegd vóór deze maand van Adar ("Adar II" genoemd in schrikkeljaren) ). Dit stemt de maanmaanden af op het zonnejaar en zorgt ervoor dat de feestdagen in de juiste seizoenen vallen.

Niesan

Niesan, de eerste maand op Joodse kalender (volgens de Tora, dus niet berekend vanaf Tisjri), valt samen met maart-april op de burgerlijke kalender. De Tora noemt het chodesh ha-aviv - de maand van de lente, want het markeert het begin van de lentemaanden.

Ijar

Ijar is de tweede maand op de Joodse kalender die meetelt vanaf Nissan. Kort na de uittocht bereikten de dorstige Israëlieten een bron van bitter water. Mozes wierp een boom in het water en het werd op wonderbaarlijke wijze zoet. G'd beloofde toen dat als Israël Zijn wegen zou volgen, "de ziekten die ik op Egypte heb geplaatst, Ik niet op je zal plaatsen, want ik ben G'd jouw Genezer (אני י-י רפאך)." Het acroniem voor deze laatste zin beschrijft de naam van de maand van Ijar (אייר), wat aangeeft dat Ijar een gunstige tijd voor genezing is. Hoewel Ijar niet veel 'speciale dagen' bevat, wordt elke dag van de maand opgenomen in de Sefirat HaOmer - de mitswa om elk van de 49 dagen tussen het Pascha en Sjavoeot te tellen. Sefirat HaOmer is een periode van introspectie en zelf-verfijning, terwijl Joden zich voorbereiden om de Tora opnieuw te ontvangen op Sjavoe'ot. Elke dag van Ijar vertegenwoordigt een volgende stap in deze spirituele reis naar de Sinaï.

Siewan

Siewan is de derde maand op de Joodse kalender die meetelt vanaf Nissan. Rosh Chodesh Siewan onderscheidt zich als de dag waarop het Joodse volk arriveerde en kampeerde voor de berg Sinaï. De Tora beschrijft dit met de zin "Israël kampeerde voor de berg" (Exodus 19:2), waar het werkwoord vayichan ("gekampeerd") in een enkelvoudige vorm wordt vermeld, in tegenstelling tot de andere werkwoorden in het verhaal. Dit beschrijft hoe het hele volk kampeerde "als één persoon, met één hart" en uiting gaf aan echte eenheid. In de maand Siewan vieren Joden de feestdag van Sjavoeot, toen de Tora meer dan 3300 jaar geleden door Gd werd gegeven aan het Joodse volk op de berg Sinaï. Elk jaar op de feestdag van Sjavoeot, hernieuwen ze hun acceptatie van G'd's geschenk, en G'd "vertelt" de Tora opnieuw. De vakantie van Sjavoeot is een tweedaagse vakantie, beginnend bij zonsondergang van de vijfde van Siewan en duurt tot het vallen van de avond in de zevende van Siewan. (In Israël is het een eendaagse vakantie, eindigend bij het vallen van de avond van de zesde van Siewan.)

Tammoez

Tammoez is de vierde van de twaalf maanden van de Joodse kalender. Met de maand Tammoez begint het zomerseizoen. De drie maanden van dit seizoen zijn Tammoez, Av en Elul. De 17e dag van Tammoez - een vasten dag die de dag herdenkt waarop de muren van Jeruzalem werden doorbroken door de Romeinen (in 69 van de gewone jaartelling) - markeert het begin van een periode die bekend staat als "de drie weken." Dit is een jaarlijkse rouwperiode, wanneer de Joden treuren over de vernietiging van de Heilige Tempel en de oorzaak van de huidige voortdurende ballingschap. Het bereikt zijn climax en eindigt met het vasten van de Negende Av, de datum waarop beide heilige tempels in brand werden gestoken (respectievelijk 423 voor de gewone jaartelling en 69 van de gewone jaartelling). Vanwege deze en vele andere tragedies die gedurende de hele Joodse geschiedenis in deze periode hebben plaatsgevonden, verminderen Joden de mate van hun vreugde gedurende de periode van drie weken die eraan voorafging.

Aw / Menachem

De naam van de 11e maand op de Joodse kalender, Av, betekent letterlijk 'vader'. Het is gebruikelijk om de naam 'Menachem' toe te voegen, wat 'trooster' betekent - dus Menachem Av. In deze maand werden beide tempels vernietigd en traden veel andere tragedies op. Toch is onze Vader in de hemel daar om ons te troosten en troosten.

Elloel

Elloel is de 12e en laatste maand in de Joodse kalender. Het is een maand die het afgelopen jaar verbindt met het komende jaar - een tijd waarin Joden nadenken over waar ze staan ​​en waar ze naartoe zouden moeten gaan. Het wordt "de maand van bekering", "de maand van barmhartigheid" en "de maand van vergiffenis" genoemd. Elloel volgt de twee voorgaande maanden van Tammuz en Av-maanden van tragedies die door Joodse zonden zijn aangedaan. In Tammuz zondigden de Joden met het gouden kalf; op Rosh Chodesh Elloel, ging Mozes een derde 40-daagse periode op naar de berg Sinaï tot Yom Kippoer, toen hij afdaalde met de tweede tabletten (luchot) en G'ds woord van vreugdevolle, oprechte vergeving. (De eerste keer dat Mozes opsteeg was om de eerste tabletten te ontvangen, de tweede keer was na de zonde, om vergeving te vragen, en deze derde keer was om de tweede set tabletten te ontvangen.) Dit waren dagen dat G'd aan de Joodse mensen grote genade schonk. Sindsdien is deze tijd aangewezen als een tijd van barmhartigheid en vergeving, een geschikt moment voor tesjoewa-berouw. De vier letters van de naam Elloel zijn een acroniem voor de zin in "Hooglied" (6:3): "Ik ben voor mijn geliefde en mijn geliefde is voor mij." "Ik ben voor mijn geliefde" - we naderen G'd - met een verlangen om terug te keren en verbinding te maken. "En mijn geliefde is voor mij" -G'd vergeldt zich met goddelijke uitingen van genade en vergeving.

Het praktisch gemak van de loeach voor (religieuze) Joden

De loeach is voor de Joden een praktische agenda. Gelet op het feit dat het Joodse jaar gebaseerd is het maanjaar en niet het zonnejaar is het vaak onduidelijk op welke dag Joodse feest- en treurdagen plaatsvinden. Ook is niet voor iedereen duidelijk wanneer de sjabbat precies begint en wanneer deze eindigt. De loeach biedt een duidelijk overzicht van alle data en tijden die voor de religieuze Jood belangrijk zijn.

Naast de sjabbat tijden worden tevens de tijden weergegeven voor het aanleggen van de talliet en tefillien en voor het lezen van Sjema. Ook heel belangrijk is de kasjroetlijst die is opgenomen. De lijst bestaat uit keurig gesorteerde rubrieken zoals: bakproducten, chocolade en bonbons, natuurvoeding, reinigingsmiddelen, specerijen, voedingssupplementen, etc.

Een overzicht van de inhoudsopgave van de loeach

Index adverteerders

Hier vindt u een lijst met alle adverteerders die in de loeach voorkomen. De adverteerders zijn allemaal Joodse instituten, bedrijven, winkels, restaurants, etc. Een paar namen zijn: Beth Shalom (zorgcentrum), Blankevoort (boekhandel), cheider, Joods Cultureel Centrum, Nieuw Israelietisch Weekblad, Renate de Schaap (diëtiste), Wizo-Nederland, etc.

indexadressen van gemeenten en instellingen

Hier staan alle Joodse instellingen in die in Nederland zijn te vinden. Ook hier is alles weer in rubrieken geordend. Een greep uit de lijst van instanties zijn: Opperrabbinaat voor Nederland, Jongerenrabbijn, Jad Achat, Beth Simcha, CIDI, etc.

uitgaven NIK

Hier vindt u vele publicaties van het NIK inzake Joodse liturgie, misjna/talmoed, Joodse geschiedenis, Jodendom algemeen, Hebreeuws, Jiddisj, jeugd en chazzanoet.

Informatie over NIK (in het Nederlands en Hebreeuws)

Kort wordt uitgelegd wat het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap zoal doet en wie ze vertegenwoordigt.

En verder

 • Informatie over onderwijs
 • Kalender jaaroverzichten
 • Joodse Feest- en Treurdagen
 • Nationale en Burgerlijke feestdagen
 • Verjaardagen leden Koninklijk Huis
 • Richtlijn voor leerlingen en studenten
 • Schoolvakanties
 • Tijdstippen aanleggen talliet en tefillien
 • Tijdstippen lezen van Sjema
 • Tijdstippen zonsondergang
 • Tijdverschillen in Nederland en aansteken kaarsen
 • Wenken voor Rosj Hasjana
 • Kalendrium
 • Bar-Mitswa en Bat-Mitswa-tabel
 • Landelijke adressen
 • Plaatselijke adressen
 • Kasjroetlijst
 • Euronummers
 • Index producten
 • Bedrijven met een Hechsjer

Waar is de loeach te bestellen?

De loeach kunt u bij het NIK bestellen.

Lees verder

© 2008 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Het Joodse gebedenboek - Siddoer/TefillaHet Joodse gebedenboek - Siddoer/TefillaDe Siddoer (Joodse gebedenboek) geeft drieduizend jaar Joodse godsdienstige ontwikkeling weer. Er zijn gebeden voor de w…
Speciale Sjabbatot (Sjabbats)De periode tussen het einde van de joodse maand sjewat en het begin van de maand niesan bevat vier speciale sjabbatot. H…
Wat is een Koosjer restaurant? Restaurants in AmsterdamWat is een Koosjer restaurant? Restaurants in AmsterdamKoosjere restaurants staan onder rabbinaal toezicht en voldoen aan de eisen die de Tora stelt aan het eten van voedsel d…
Boekrecensie: Wegwijs in het Jodendom - NIKrecensieBoekrecensie: Wegwijs in het Jodendom - NIKWegwijs in het Jodendom is een uitgave van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK) dat een beknopte, populaire…

Hoe werkt kleurendrukwerk?Hoe werkt kleurendrukwerk?De wereld van de kleurendruk heeft een hele eigen taal. Natuurlijk is het niet nodig om te weten hoe het technisch allem…
Sjabbattijden: wat houdt deze heilige rustdag in?Sjabbattijden: wat houdt deze heilige rustdag in?Sjabbattijden van het Joodse jaar 5782 (2021-2022). De sjabbat begint bij het invallen van de vrijdagavond en eindigt za…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Bykst, Pixabay
 • Loeach - NIK
Jehoeda (1.535 artikelen)
Laatste update: 03-08-2022
Rubriek: Kunst en Cultuur
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.