Hoe, waarom & wanneer vieren Joden Soekot (Loofhuttenfeest)?

De Tora bevat het gebod: 'Driemaal per jaar zult gij een feest voor mij vieren' (Exodus 23,14). Dit heeft betrekking op de drie opgangsfeesten (sjalosh regaliem): Pesach, Sjawoeot en Soekot. Toen de Tempel nog bestond moesten de joden driemaal per jaar naar Jeruzalem optrekken om deze feesten te vieren. Soekot is verbonden met de tocht door de woestijn op weg naar het Beloofde Land en het binnenhalen van de oogst. Bijna geen van de Joodse feesten zijn zo rijk aan mitswot (plichten) als het Soekotfeest. Onmiddellijk na Soekot volgen Shemini Atzeret en Simchat Tora. Soekot duurt van 29 september tot 6 oktober 2023.

Soekot (Loofhuttenfeest): Algemene gegevens

Datum

Soekot begint op 15 Tisjrie en duurt 7 dagen. De eerste twee dagen geldt een werkverbod. Daarna volgen vijf tussendagen. Hierbij geldt geen werkverbod. Daarna volgen Sjeminie Atseret (slotfeest) op 22 tisjrie en daarna Simchat Tora (Vreugde der Wet) op 23 tisjrie. Op beide dagen geldt een werkverbod.

Namen

 1. Chag Hasoekot: Loofhuttenfeest (Leviticus 23,34)
 2. Chag Ha'asief: Feest van de Oogst (Exodus 23, 16)
 3. Zeman Simchatenoe: Feest van onze Vreugde (Deuteronomium 16,14)
 4. Chag: Het Feest (Leviticus 23, 39-41)

Gebruiken

 • De Soeka: Een tijdelijk bouwsel met een rietendak ter gelegenheid van Soekot in de tuin, op het balkon, of op de binnenplaats. Het symboliseert de afhankelijkheid van de mens van de bescherming van God. De historische betekenis is de tijdelijke woningen van het Volk Israël tijdens hun verblijf in de woestijn. In de Soeka worden kaarsen aangestoken, wordt de Kiddoesj uitgesproken en worden maaltijden gebruikt.
 • Er worden vier soorten planten gebruikt:
  1. een palmtak, loelav,
  2. drie myrte-takjes, Hadassiem
  3. twee wilgetakken, Arawot
  4. de vrucht van de Etrogboom
 • Plechtige ommegangen, haffakot waarbij de Chazan vóór opgaat, hebben plaats rond de verhoging, waar de Tora wordt gelezen, terwijl speciale liturgische formules, met het woord Hosjana (red ons) als refrein worden gezongen.
 • Het loelaw bensjen (dankzeggen) vindt thuis of in sjoel plaats

Hosjana Rabba

De Hosjana bestaat uit wilgetakjes die samengebonden zijn met repen wilgebast of palmblad. Ze worden tijdens de sjoeldienst gebruikt door tegen de lessenaar of bank te slaan totdat enkele blaadjes loslaten, waarna de tak wordt weggeworpen. Dit symboliseert de herrijzenis uit de dood.

Sjeminie Atseret en Simchat Tora in de synagoge

 • Gesjem (regen): de Moesaf -dienst op Sjeminie Atseret- bevat een gebed om regen.
 • Er worden tijdens de dienst op Simchat Tora ommegangen met de Tora gemaakt waarbij wordt gedanst.
 • Kinderen hebben vlaggetjes bij zich met afbeeldingen van de Tora, Tien Geboden en de David Ster. Ze krijgen snoepjes.
 • Jongens die jonger zijn dan 13 worden naar voren geroepen en krijgen een grote gebedsmantel boven hun hoofd, waarna uit de Tora wordt voorgelezen.
 • Het laatste hoofdstuk van Deuteronomium en het eerste hoofdstuk van Genesis wordt gelezen.
 • De twee personen die voorlezen worden Chatan Tora (Bruidegom van de Wet) en Chatan Bereesjiet (bruidegom van het Begin) genoemd.Soekot: de plichten van het feest

Bijna geen van de Joodse feesten zijn zo rijk aan mitswot (plichten) als het Soekotfeest. De plichten houden in: de Tora verplichting een Soeka te bouwen en erin wonen; de vier soorten; het water plengoffer ceremonie dat aan Mozes is doorgegeven maar niet in de Tora staat; het nemen van de arava (wilg) op Hoshanna Rabba, dat een gebruik is dat stamt uit de tijd van de profeten; en het specifieke bevel zich te verheugen (Deuteronomium 16:14)

Mitswot

Waarom heeft de Soekot zoveel mitswot, na Rosh Hashana (nieuwjaar) en Jom Kippoer (Grote Verzoendag)? Rabbi Avi verklaarde: Met welke zaak kan het vergeleken worden? Met twee mannen die voor een rechter geroepen werden en geen idee hadden wie de zaak zou winnen (hoe kan men bepalen wie de overhand heeft?) Degene met de scepter in zijn hand is degene die de overhand heeft.

Dit is te vergelijken met Israël en de naties die voor God komen op Rosh Hashana, en we weten niet wie de overhand heeft. Echter wanneer Israël voor God verschijnt met loelav en etrog in zijn hand, weten we allemaal dat Israël de winnaar is (Leviticus 30).

Wat houdt Israëls overwinning in? Zij verschijnen voor het Goddelijk oordeel zonder schuld en krijgen vergeving van alle zonden gedurende het jaar begaan. Ze blijven Gods geliefde kinderen en worden door Hem geliefd als daarvoor. Zij dragen de scepter van de Koning en vervullen Zijn geboden met vreugde.

Soeka

Zij wonen in de Soeka, nemen de vier soorten, nemen water in vreugde, schenken de water plenging op het altaar zoals bevolen, nemen de arava op Hoshana Rabba, offeren de offers, brengen verzoening voor henzelf en de gehele mensheid. En wanneer de zeven dagen zijn geëindigd keren zij niet haastig naar huis terug, maar blijven verzameld voor hun Koning en vieren de achtste dag van vreugde over Zijn Tora (Simchat Tora)

Onze wijzen verklaren de woorden in het vers die de vier soorten beschrijven als volgt: En je zal voor jezelf nemen op de eerste dag (Leviticus 23:40). De eerste dag -de eerste dag waarop Israëls zonden opnieuw worden berekend. Gewoonlijk, wanneer men een rechtzaak wint, voelt men zich opgelucht en gelukkig en gaat het meteen vieren. Israël is echter anders. Na het Goddelijk oordeel op Jom Kippoer, keren zij niet terug om het te vieren maar houden ze zich bezig met Gods mitswot, niet vieren totdat Soekot begint, op de vijftiende van de maand (Tisjre). Gedurende de vier dagen tussen Jom Kippoer en Soekot zijn ze druk bezig hun soekkot te bouwen en de vier soorten te krijgen, en zij begaan geen zonden.

De eerste dag

Waarom wordt de 15de Tisjre de eerste dag genoemd? Dit kan vergeleken worden met een provincie van wie de burgers een boete moeten betalen aan hun koning. Wanneer hij het geld gaat inzamelen en nog tien kilometer weg is van de provincie, komen de waardigheidsbekleders naar hem toe en prijzen hem. De koning besluit hun schuld met een derde te verminderen. Toen hij op 5 kilometer afstand van de provincie was, kwamen de lagere beambten en prezen hem; de koning verlaagde de schuld opnieuw met een derde. Toen de koning de provincie binnenkwam, kwamen alle bewoners naar hem toe en prezen hem. Wat deed de koning? Hij schold de schuld kwijt en verklaarde: "Wat gebeurd is is gebeurd. Vanaf dit punt zullen we opnieuw tellen."

Dit kan vergeleken worden met de vooravond van Rosh Hashana, de grootste mannen van de generatie vastten en werden verteld dat God Israëls zonde met een derde vermindert. Gedurende de periode tussen Rosh Hashana en Jom Kippoer vastten enige individuen en er wordt gezegd dat God Israëls zonden opnieuw met een derde verminderde. Op Jom Kippoer, vast iedereen. God zegt: "Wat gebeurt is is gebeurt. Vanaf dit punt beginnen we opnieuw te tellen."

Vanaf Jom Kippoer tot aan Soekot is de hele natie bezig met het vervullen van de mistwot. De één is bezig met de Soeka, de ander met zijn loelav. Op de eerste dag van het Soekotfeest, staat geheel Israël voor God met hun loelaviem en etrogiem in hun hand om Hem te prijzen. God zegt tegen hen: "Wat gebeurd is is gebeurd. Vanaf dit punt zullen we opnieuw tellen."

Daarom zei Mozes tegen hen: En je zal voor jezelf nemen op de eerste dag. Dat betekent voor jezelf -voor je eigen voordeel. Op de eerste dag wanneer de zonden opnieuw worden geteld ben je druk bezig met de mitswot zodat je beschuldigers je verdedigers zullen worden.Soekot: Hoshana Rabba

Op elke dag van het Soekotfeest, na het reciteren van hallel of na moesaf -elke gemeente volgens zijn gewoonten- wordt een Tora-rol verwijderd van de Ark en naar de bima gebracht (waar de Tora wordt gelezen). De chazan (voorzanger) en de gemeente zeggen de eerste vier Hoshanot. Dan lopen ze rond de bima houden met de loelav en etrog in de hand en reciteren het langere Hoshana gebed.

Hoshana Rabba

Op de eerste zes dagen van Soekot wordt de bima één keer omgelopen. Op Hoshana Rabba, de laatste dag worden zeven omlopen gemaakt. Deze gewoonte herinnert aan de dienst in de Heilige Tempel waarbij de priesters het altaar zouden omlopen 1 keer per dag en zeven keer op Hoshana Rabba.

Hoshana Rabba is de laatste dag waarop we de mitswoth van de vier soorten vervullen en wonen in de Soeka. De dag wordt gerefereerd als Hoshana Rabba (de grote Hoshana) omdat er meer Hoshana gebeden worden gereciteerd op deze dag dan op de andere dagen.

Arava

Deze dag was ook bekend als "de dag van het slaan van de arava". De Misjna schrijft: Hoe werd de mitswa van de arava vervuld? Er was een plaats onder Jeruzalem, Motza geheten. Ze gingen daar naar toe en plukten takken van twijgen en stopten deze op het altaar. Dan bliezen zij de shofar: een tekia, een terua en een tekia. Elke dag zouden zij rond het altaar rondlopen en zeggen: "Ana Hashem Hoshia Na (Alstublief God breng ons redding), Ana Hashem Hatzlicha Na (Alstublieft God breng ons succes)...Op die dag (Hoshana Rabba) liepen zij zeven keer om het altaar. Wanneer zij klaar waren zouden zij zeggen: "Schoonheid is uw, o altaar, schoonheid is uw." Als werd gedaan gedurende de week zo werd gedaan op sjabbat, behalve dat ze dan de aravot verzamelden op erev sjabbat en ze plaatsten in gouden basins zodat ze niet zouden verwelken.

Waarom werd de rite van de arava voorgeschreven voor Hoshana Rabba? Serer haRokeach antwoordt dat de reden is dat de arava bij water groeit en op Hoshana Rabba wordt de mensheid beoordeeld als water.

Hakafot (omloop)

Om de hakafot (omloop) rond het altaar te herdenken, lopen we om de Torarol op de bima, want na de vernietiging van de Heilige Tempel hebben we niets anders over dan de Tora en het dient als een altaar van verzoening. De Hoshana dienst bevat gebeden dat God ons overvloedige regen verschaft.

Hoewel de Tora deze dag niet enige speciale status geeft, heeft het volk Israël vele gewoonten gediend die bijzonder zijn voor deze dag en investeren het met vooral een plechtig karakter.

Er is een gewoonte uit de tijd van de profeten Chagga, Zecharias en Maleachi om een arava te nemen, een speciaal gebed te reciteren en dan de arava op de grond te slaan. Anders dan Rabbinale verplichtingen wordt geen bracha (zegen) gereciteerd bij deze praktijk omdat hij uitgevoerd wordt als een gewoonte en niet als een verplichting.

Feestkleding

Het is een gewoonte de hele nacht wakker te blijven op Hoshana Rabba en de tikkoen dienst te reciteren, te lezen uit het Boek Deuteronomium, het gehele Boek Psalmen te reciteren en dus de nacht en de dag 'samen te voegen' door studie en gebed.

Er wordt feestkleding gedragen en sommige hebben de gewoonte witte kleren te dragen zoals op Jom Kippoer en kaarsen te branden.

Na Hallel of na Moessaf, worden de Hoshana gebeden gereciteerd in de voorgeschreven volgorde, de bima zeven keer omlopen, en wanneer de sectie dat begint met de woorden 'ta'aneh emoeniem' wordt bereikt, worden de etrog en de loelav terzijde gelegd en de arava gepakt.

Gedurende de chazans voorlezing van de Moesaf, wordt de complete Kedoesha gereciteerd.

Het is de gewoonte een speciaal feestmaal te eten. Later op de dag, wordt een lichte maaltijd gegeten en een speciale zegen wordt gereciteerd na deze laatste handeling van wonen in de Soeka.Soekot: de vier soorten (bewegen en zegen uitspreken)

Tijdens Soekot bestaat de mitswa (plicht) van de soorten. Om deze plicht te vervullen neemt men één etrog, één loelav, drie chadassiem en twee aravot. De etrog wordt in de ene hand vast gehouden, terwijl de loelav, chadassiem en aravot gebonden in de andere hand worden gehouden (meestal wordt die laatste bundel loelav genoemd).

Samenvoegen

Wanneer de loelav wordt gebonden wordt zijn ruggegraat geplaatst voor de persoon en de chadassiem en aravot wordt aan zijn rechter en linker zijden gebonden. Er zijn verschillende gewoonten hoe deze worden geplaatst; de Chabad gewoonte is om één ararva aan de rechterzijde van de loelav te plaatsen en één aan de linkerzijde, en ze te bedekken met de drie chadassiem. De loelav, chadassiem en aravot worden samengebonden met de repen van de loelavbladen. De loelav zelf wordt op twee punten gebonden zodat de loelav niet van elkaar losraakt als ermee wordt gezwaaid.

De loelav moet gebonden zijn voor het begin van het feest. Omdat twee soorten samengebonden zijn met de loelav, wordt de loelav in de rechterhand genomen terwijl de zegen wordt gereciteerd. De etrog is dan in de linkerhand. Men brengt dan zijn twee handen samen en, met het gezicht naar het oosten gericht, schudt de loelavbundel en de etrog in alle vier de richtingen: rechts, links, voorwaarts, naar boven, naar beneden en terug. Men moet staan gedurende de zegeningen en het nemen van de loelavbundel. De soorten moeten in de richting van de groei vastgehouden worden. Het 'nemen' van de soorten gebeurt alleen overdag en niet 's nachts.

Mitswa

Onze wijzen leren dat de mitswa van de vier soorten niet wordt uitgevoerd op sjabbat, zelfs als de eerste dag van het feest op sjabbat valt. Op sjabbat mag men namelijk niets dragen in het openbaar. Net zoals men geen gestolen soorten kan gebruiken, mag men ook geen geleende soorten gebruiken. Dit laatste geldt alleen voor de eerste twee dagen (in Israël alleen de eerste dag). Daarna mag men wel lenen. Daarom moet men op de eerste dag van het feest de vier soorten niet aan een minderjarige geven om de mitswa te vervullen voordat hij het zelf heeft gedaan. De minderjarige kan eigendom verkrijgen maar kan eigendom niet aan anderen geven. Dus als men de vier soorten geeft aan een minderjarige wordt het van hem en hij is niet in staat het terug te geven zodat de volwassene niet in staat is de mitswa uit te voeren.

Het uitspreken van de zegen

De zegen die we zeggen is:
"Gezegend bent U, Heer, onze God, Koning van het universum, die ons geheiligd heeft met Zijn geboden en beval de loelav vast te houden."

Reciteer de volgende toegevoegde zegen alleen de eerste keer:
"Gezegend bent U, Heer onze God, Koning van het universum, die ons het leven geschonken heeft, ons ondersteunt en ons in staat stelt deze gelegenheid te bereiken."Soekot: Tora-lezingen

Tijdens Soekot worden stukken uit de Tora gelezen: Leviticus 22-23, Numeri 29 en Deuteronomium 14-16. Deze stukken vertellen de wetten van de moadiem "voorgeschreven tijden" op de joodse kalender voor feestelijke viering van onze band met God inclusief de mitswot om in een Soeka te wonen en de vier soorten te nemen; de offers gebracht in de Heilige Tempel in Jeruzalem en de verplichting naar de Heilige Tempel te reizen.

Moadiem (vastgestelde tijden)

De Tora refereert aan de festivals van de joodse kalender als moadiem (vastgestelde tijden) en als mikraei kodesh (roepingen van heiligheid) "Deze zijn Gods vastgestelde tijden en staan te lezen in de introductievers voor de Tora's lijst van de festiviteiten in het boek Leviticus "voor de overige feesten zijn de volgende dagen vastgesteld" (Leviticus 23:4)

Een feest is een afspraak met het verleden, een ontmoeting met een gebeurtenis en fenomeen in onze geschiedenis. Het is een mogelijkheid de bijzondere heiligheid van de dag voort te roepen, de spirituele bronnen die het bevat te tappen.

Soekot gedenkt de tijd dat we werden beschut en verenigd door de Goddelijke wolken van glorie in onze reis door de woestijn richting het Beloofde Land. Zo gedenken alle joodse feesten iets anders. Als we door het jaar reizen -het jaar dat een microkosmos is van het gehele universum van tijd- ontmoeten we de feesten, die elk de locatie van voedingsbron voor onze zielen markeren.

De tijdelijke woning

Er zijn twee tegengestelde elementen in de Soeka. Aan de ene kant is een Soeka een tijdelijk woning, zoals onze wijzen zeggen, ga voor zeven dagen uit je permanente huis en woon in een tijdelijke. Aan de andere kant, maakt een persoon zijn Soeka als een permanente woning en zijn huis als een tijdelijke.

De wereld is een Soeka, een tijdelijke woning, een vestibule naar de volgende wereld. Een persoon moet zich realiseren dat aardse zaken slechts tijdelijk zijn. Echter wanneer gebruikt voor de wil van de Hemel, maakt hij zijn 'Soeka' een verblijfplaats voor Goddelijkheid. De wereld en alles erin wordt omgekeerd tot een permanente woning voor God.

Hoshana Rabba

Deze dag markeert de afsluiting van het dag van het oordeel welke op Rosh Hashana (nieuwjaar) begint. Aan het begin van de periode van oordeling -op Rosh Hashana en Jom Kippoer- passeren alle wereldburgers in individu voor God. Gedurende Soekot, de hele wereld word beoordeeld betreffende water, fruit en opbrengst.

De zevende dag van het festival, Hoshana Rabba, is de dag waarop het oordeel wordt verzegeld. Omdat menselijk leven afhangt van water en alles afhangt van de laatste beslissing, wordt Hoshana Rabba met een zekere gelijkheid geïnvesteerd als Jom Kippoer en daarom gemarkeerd door gebed en berouw.

Simchat Tora

Op Simchat Tora sluiten we af en beginnen we opnieuw de jaarlijke Tora cycluslezing. Eerst lezen we de Tora sectie Vezot Haberacha, die de zegeningen hertelt die Mozes gaf aan de twaalf stammen van Israël voor zijn dood. Iedere stam kreeg zijn eigen taak in de gemeenschap van Israël. Dan beklimt Mozes de Berg Nebo en ziet het beloofde land. Onmiddellijk na het afsluiten van de Tora, beginnen we met het eerste hoofdstuk van Genesis.Simchat Tora (Vreugde der Wet): viering ontvangst Tora

Onmiddellijk na Soekot volgen Shemini Atzeret (Slotfeest) en Simchat Tora (Vreugde der Wet). In Israël worden deze twee dagen op één dag gevierd; buiten Israël zijn het twee aparte dagen. Op Simchat Tora ronden we de cyclus van de Tora-lezing af. Er wordt in de synagoge gedanst en gezongen met de Tora tijdens de 'hafakot' processie. Ook wordt er een feestmaaltijd gehouden.

De afronding van de Tora-lezing

Mosje Rabbenoe gaf de opdracht om de Tora elke Sjabbat te lezen. Latere autoriteiten schreven voor welke porties (sidrot) van de Tora elke Sjabbat gelezen moeten worden, en wanneer met de Tora moet worden begonnen en wanneer geëindigd.

Parsja - parasjot

Het is de gewoonte de hele Tora in één jaar te lezen door het te verdelen in parasjot van de Tora in 54 sidrot. In een gewoon jaar, wanneer er 50 of 51 Sjabbats zijn, worden op verschillende Sjabbats twee Tora porties gecombineerd en gelezen als één. Zelfs in een schrikkeljaar hebben sommige Sjabbats meer dan één Tora portie, omdat sommige Joodse feestdagen op Sjabbat vallen en delen van de Tora die relevant zijn voor de feesten worden ondergebracht voor de wekelijkse Tora portie.

Sidra

De Sidra van Bereshiet (1:1-6:8) wordt gelezen op de eerste Sjabbat na Shemini Atzeret (Slotfeest) en de Tora wordt afgesloten met het lezen van de sidra we'Zos ha-Berachah (Deuteronomium 33:1-34:12) op Shemini Atzeret in het Land Israël, of op Simchat Tora buiten Israël. Er wordt een feestmaaltijd gehouden om de afsluiting van de Tora-lezing te vieren, met feestvieren, zingen, dansen en prijzen in de eer van de Tora. Over Salomo staat: En Salomo werd wakker en dacht dat het een droom was (de geest van heiligheid rustte op hem) en hij ging naar Jeruzalem en stond voor de Ark des Verbonds van God en bracht brandoffers en maakte vredesoffers en maakte een maaltijd voor al zijn dienaren. De wijzen concluderen hieruit dat er een feest wordt gehouden en dat er vreugde is telkens wanneer de Tora-lezing is voltooid.

Inzichten

De Joodse commentatoren bieden een aantal inzichten m.b.t. de viering van Simchat Tora en Shemini Atzeret.

Gedurende Soekot vieren de mensen het feest met speciale mitswot: soeka, de vier soorten, water plengoffer, de arava wanneer ze het altaar omcirkelen. Met Shemini Atzeret verklaren zij tegenover God: "Vandaag hebben we noch de soeka, noch de vier soorten, noch het water plengoffer, noch de arava. Alles wat we over hebben is deze Tora, waarmee we ons verheugen."

Vreugde

En deze vreugde is groter dan enige andere vreugde, want het is constant en eeuwig: het zal nooit minder worden. Zelfs de vernietiging van de Tempel en van Jeruzalem, noch de ballingschap heeft dit verminderd. De studie van de Tora en de vier amos van Halacha hebben niet geleden onder de vernietiging.Soekot: hoe bouw je een Soeka?

Tijdens het Soekotfeest zit men geregeld in de Soeka. Hoe bouwt men een Soeka? Wat zijn de vereisten en welke plichten moeten vervuld worden?

Wat is een Soeka?

Een Soeka is een hut of een tijdelijke constructie met een dak van takken, bekend als sechach. Voor 40 jaar zijn onze voorouders door de Sinaï Woestijn getrokken voordat ze het Heilige land binnen trokken, miraculeus zweefden 'wolken van glorie' over hen, hen beschermend tegen de gevaren en ongemakken van de woestijn. Sindsdien, herinneren we ons Gods vriendelijkheid en herbevestigen we ons vertrouwen in Zijn voorzienigheid door al onze maaltijden te nuttigen en op een ander wijze te wonen in een Soeka gedurende het festival van de Soekot (15de tot de 21ste van de Hebreeuwse maand Tisrei; buiten Israël tot de 22ste). Eten in de Soeka is een Goddelijke plicht (mitswa).

Hoe maak je een Soeka?

Er zijn uitstekende kant-en-klare Soeka kits te kopen in verschillende maten. Zorg ervoor dat je deze koopt met een rabbinaal certificaat dat voldoet aan de Soeka vereisten. Het eerste wat je dient te doen is een geschikte plek te vinden om de Soeka neer te zetten., zodat je weet hoe groot de Soeka kan worden. Volg dan de instructies van de fabriekshandleiding. Als je zelf een Soeka wilt bouwen kijk dan bij de kopjes 'Wat voor materialen heb ik nodig?' en 'Basis Soeka vereisten'. Zie hieronder.

Waar bouw ik mijn Soeka?

Bouw de Soeka buitenshuis op een plek dat makkelijk toegankelijk is vanaf je huis, bijvoorbeeld de tuin, of het balkon. Zolang het maar onder de open hemel is. Een belangrijk vereiste is dat er niets moet zijn tussen jouw Soeka en de open lucht. Dus bijvoorbeeld niet onder een boom plaatsen.

Wat voor materialen heb ik nodig?

Als je je eigen Soeka bouwt zijn hier de basismaterialen die je nodig hebt:
de muren:
De muren kunnen gemaakt worden van ieder materiaal, op voorwaarde dat ze stevig zijn zodat ze niet omwaaien. Je kan het bijvoorbeeld zelf maken van hout, maar kan ook een kant-en-klare houten omheining zijn.
dakbedekking:
De Soeka moet bedekt zijn met sechach: bijvoorbeeld bamboestokken, takken of speciale sechach matten.
verlichting:
Zorg dat de lamp tegen de regen beschermd wordt.
stoelen en een tafel:
Denk eraan dat je alle maaltijden in de Soeka nuttigt gedurende het Soekotfeest. Bovendien is het een plicht gasten uit te nodigen. Zorg dus dat er voldoende ruimte is.
decoratie:
Velen behangen de Soeka met posters die als thema de Soekotviering hebben. Chabad joden doen dit echter niet.

Basis Soeka vereisten

De volgende basis vereisten zijn nodig voor een 'koshere' Soeka
uitvoering van de plicht:
De hut kan blijven staan of worden opgeruimd. De sechach moet er echter steeds weer worden opgelegd en afgehaald.
constructie volgorde:
De sechach kan pas worden geplaatst als de omheining klaar is.
de muren:
Het is wenselijk dat de Soeka vier muren heeft. Ze moeten niet kunnen omvallen door de wind.
omvang en dimensies:
De muren moeten minstens 32 inch hoog zijn, en de gehele constructie niet hoger dan 30 foot. In lengte en breedte kan het niet kleiner zijn dan 22,4 bij 22,4 inches. Het mag verder zo groot zijn als je wilt.

Eten in de Soeka

Het is bijzonder belangrijk om ten minste 1 brood te eten op de eerste avond van de Soekot. Maak een maaltijd klaar en nodig je familie en vrienden uit.

Een speciale zegen wordt uitgesproken:
Ba-ruch A-tah Ado-nai E-lo-he-nu Me-lech Ha-olam A-sher Ki-de-sha-nu Be-mitz-vo-tav Ve-tzi-va-nu Lay-shev Ba-Sukkah.

vertaling: Gezegend U, Heer Onze God, Koning van het universum, die ons geheiligd heeft met Zijn geboden en beveelde ons in de Soeka te zitten.

Tijdens de zegen moet men kijken naar de sechach dakbedekking.

Op de eerste en tweede avond reciteert degene die de Kiddoesh reciteert de zegen op de Soeka aan het eind van de Kiddoesj. Alle andere reciteren de zegen na de zegen op het challa brood.
© 2007 - 2023 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Hoe, waarom en wanneer vieren Joden Pesach (Paasfeest)?Wat is Pesach, het Joodse Paasfeest? Pesach viert de bevrijding uit Egypte en daarmee de geboorte van het Joodse volk. D…
Christelijke Feestdagen - PasenChristelijke Feestdagen - PasenPasen is een christelijk feest, echter de manier waarop de meeste mensen Pasen vieren (met eieren en de Paashaas) is nie…

Het paard van SinterklaasSinterklaas is in onze tijd niet weg te denken zonder zijn schimmel Americo. Hiermee rijdt hij, in gezelschap van Zwarte…
Bronnen en referenties
 • Wegwijs in het jodendom - Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap
 • Chabad
Jehoeda (333 artikelen)
Laatste update: 19-10-2022
Rubriek: Kunst en Cultuur
Subrubriek: Feestdagen
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.