Geschiedenis Jodendom: opkomst/ondergang koninkrijk Juda

Geschiedenis Jodendom: opkomst/ondergang koninkrijk Juda Het koninkrijk Juda begon tijdens de eerste eeuw van zijn bestaan opvallend vreedzaam in vergelijking tot het koninkrijk Israël. De Tempel en de Tora oefenden in godsdienstig opzicht een behoudende invloed uit op het volk. Met het invoeren van de Baälgodsdienst door Jehoram begon echter het begin van de ondergang van Juda. Waarschuwingen van profeten zoals Jesaja, Micha en Jeremia hielpen niet. In ballingschap herrees Juda als een gereinigd en nieuw volk - het Joodse volk.

Asa en Jehosafat

Asa en zijn zoon Jehosafat waren allebei vorsten met een hoogstaand karakter en ze droegen bij tot consolidatie van de dynastie. Asa bande de buitenlandse erediensten uit. Hij wilde ook het offeren op de hoge plaatsen tegengaan, maar dat lukt niet helemaal. Jehosafat probeerde dit ook, maar had even weinig succes als zijn vader. De rechtspraak werd gereorganiseerd. Er kwam scheiding tussen godsdienstige en burgerlijke zaken. De hoge priester was de hoogste rechter bij godsdienstige zaken; de koning was de hoogste rechter bij burgerlijke zaken. Jehosafat trok zich meer terug van de rechtspraak zodat hij erop toe kon zien of er juist recht werd gesproken. Ook zette hij zich in voor de verspreiding van de Tora.

Jehoram, Jehoasj, Amazia, Ozia, Jotham en Achaz

De zoon van Jehosafat, Jehoram, mocht trouwen met Athalia, de dochter van Achab. Dit gebeurde vanwege de toenemende dreiging van de Arameeërs en de Assyriërs. Dit huwelijk zou echter ernstige consequenties hebben voor het rijk Juda. De Baälgodsdienst werd ingevoerd en werd officiële staatsgodsdienst. Daarnaast werd moord een politiek instrument. Jehoram liet zes broers en andere leden van de adel vermoorden. Na acht jaar stierf hij en liet zijn land verzwakt achter. Na de moord op haar zoon Ahazia greep Athalia haar kans. Ze besteeg de troon en liet alle prinsen van het huis van David vermoorden. Haar eenjarige kleinzoon Jehoasj ontsnapte aan de moord. Hij werd zes jaar lang verborgen gehouden in de Tempel. De jonge prins werd door de hoge priester Jehojada uitgeroepen tot koning. Jehojada liet Athalia ombrengen en liet het volk trouw zweren aan God. Maar na de dood van hogepriester Jehojad was er weer een heropleving van de Baäldienst. Kort daarna bedreigde Hazaël het rijk Juda. Jehoasj wist hem af te kopen. Maar Jehoasj werd uiteindelijk vermoord. Zijn zoon Amazia volgde hem op. Deze ging de strijd aan met Jeoasj van het rijk Israël. Amazia verloor. Onder Oezia (783-742) en Jotham (742-735) bereikte het rijk Juda haar hoogtepunt. Met de troonsbestijging van Achaz (735-727) begon een tijdperk dat Assyrië zich in de aangelegenheden van Juda mengde. Syrië en Israël voerden druk uit op Juda om samen met hen een anti-Assyrische coalitie te vormen. Juda ging hier niet op in. Ze besloten daarop Juda binnen te vallen

profeet Jesaja

De profeet Jesaja was een leidende persoonlijkheid bij het verzet van Juda tegen de Syrisch-Israëlitische invasie. Hij zag dat de strijd ging tussen Assyrië en Egypte. Hij pleitte van Juda's neutraliteit. Men moest vertrouwen op God, die Zijn stad zou beschermen. Ook voorspelde Jesaja de val van Damascus en Assyrië. Konnig Achaz luisterde niet naar Jesaja en vroeg Assyrië om hulp. Achaz kwam in contact met Tiglat-Piseler en raakte in de ban van hun godsdienst. Ook voerde hij kindoffers in. Hij bracht zelfs zijn eigen zoon als offer.

Hezekia

Hezekia (727-698) zette de politiek van zijn vader Achaz voort, maar hij maakte een einde aan alle heidense praktijken. Hij reorganiseerde de tempeldienst en nam het initiatief tot een godsdienstige opleving. Hij werd hierbij gesteund door de profeten Jesaja en Micha. Zij veroordeelden de wijze waarop deze door het volk werd uitgeoefend, namelijk de scheiding van innerlijke vroomheid en hoogstaand handelen bij de eredienst, met de offers, Sjabbat en de feestdagen. Offers kunnen geen vervanging zijn voor gerechtigheid en rechtvaardigheid. De God van Israël is een heilige God, die geen onreine taal kan dulden, laat staan onrein gedrag (Jesaja 6:5). Micha zei: "Hij heeft u getoond wat goed is en wat de Heer van u eist, rechtvaardigheid en erbarmen te betrachten en ootmoedig te wandelen met uw God" (Micha 6:8).
Hezekia speelde een leidende rol in de opstand tegen Assyrië, maar hij veronachtzaamde de raadgevingen van Jesaja. Het gevolg was dat Sancherib Juda binnenviel. Sancherib eiste dat Jeruzalem zich zou overgeven, maar Hezekia luisterde nu wel naar Jesaja die zei dat de stad door God beschermd zou worden. Zo brak de pest uit onder de troepen van het Assyrische leger. Sancherib moest zich terugtrekken en Jeruzalem bleef behouden.

visioen Jesaja en Micha van nieuw Jeruzalem

In het visioen van de profeten Jesaja en Micha verrees een nieuw Jeruzalem, dat het middelpunt zou zijn van een universeel koninkrijk, waarheen alle volkeren ter wereld zich zouden wenden als bron van licht en inspiratie. Over dit koninkrijk zou een vorst heersen die alle andere vorsten zou overtreffen in vroomheid en rechtvaardigheid. Gerechtigheid en vrede zullen oppermachtig zijn. In Jesaja 11:9 staat: "Niemand zal kwaad doen noch verderf aanrichten op mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis de Heren zoals de wateren de zee bedekken."

Manasse en Amon

Dat Sancherib van Jeruzalem was weggetrokken, betekende niet het einde van de overheersing van Assyrië over Juda. Onder de zoon van Hezekia, Manasse (696-641), nam de afgodendienst toe. Dit was de ergste terugval in het heidendom in de geschiedenis van het rijk Juda. Deze heiligschennis werd bedreven door personen die verklaarden vereerders van de Eeuwige te zijn en meenden dat zij Zijn gunst verwierven door zo te handelen. Amon was niet beter dan zijn vader. In 640 werd hij opgevolgd door zijn achtjarige zoon Josia die één van de beste koningen van Juda zou worden. Josia maakte zich los van Assyrië en bracht in 621 een godsdienstige hervorming door. De hervorming werd gesteund door de ontdekking van een kopie van het 'Boek van de wet'. Josia maakte voor eens en voor altijd een einde aan heidense praktijken in Israël. Toch was de strijd nog lang niet gewonnen. Privé werd afgodendienst nog steeds uitgevoerd. Ook waren er nog valse priesters voor wie offers een winstgevende bron van inkomsten vormden an valse profeten die geruststellende woorden spraken, maar zo het volk een ongegrond gevoel van veiligheid gaven.

de profeet Jeremia

De priester-profeet Jeremia verhief zich moedig tegen deze ontaarding van de godsdienst. Wat God verlangde was gerechtigheid en rechtvaardigheid. Evenmin was het vertrouwen dat zij stelden in de Heilige Ark en in de Tempel ongegrond. De vertogen van Jeremia maakten echter weinig indruk. Josia koos de zijde van Babylon in plaats van neutraliteit. Josia leed een verpletterende nederlaag tegen Egypte. Dit ondermijnde het godsvertrouwen van het volk. Jeremia trachtte de bevolking te doordringen van de verantwoordelijkheid die iedereen individueel droeg voor de ramp waardoor ze getroffen waren. Aan de onafhankelijkheid van Juda kwam een eind. Juda moest of kiezen voor Egypte of Babylonië. Eerst kwam Juda onder Egyptische heerschappij Maar in 605 werd de Egyptische heerschappij over Juda vervangen door die van Babylon. Jehojakim kwam in opstand, maar hij werd bestraft. Zijn jeugdige zoon Jehojachin overleefde de Babylonische aanval en hij werd samen met de bloem van de bevolking in gevangenschap weggevoerd.

Zedeka (597-586), een oom van Jehojachin, moest trouw zweren aan Neboekadnezzar. Hij kwam echter in opstand. Jeremia waarschuwde de koning en het volk en vermaande hen te voegen naar Babylon waarvan de overmacht in die tijd door Gods wil was bepaald. Jeremia werd als een verrader gezien en in de gevangenis geworpen. Neboedkadnezzar maakt Jeruzalem met de grond gelijk. Veel inwoners werden gedeporteerd. Gedalia werd tot gouverneur van de kolonie Juda benoemd. Hij werd echter vermoord door ontevreden overlevenden van de davidische dynastie.

Juda - het Joodse volk

In ballingschap herrees Juda als een gereinigd en nieuw volk - het Joodse volk. De Joden verspreidden zich snel over de aarde en brachten overal waar zij zich vestigden een nieuwe boodschap - het Jodendom. Het ontwikkelde zich tot een dynamische kracht die een bron van inspiratie zou zijn in de wereld.

Lees verder

© 2009 - 2021 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De komst van de Masjiach (messias) bespoedigenDe komst van de Masjiach (messias) bespoedigenEr zijn een aantal manieren om de komst van de Masjiach te bevorden voor zijn laatste dag. In het algemeen gesproken bet…
Joodse Bijbel: De profeet JeremiaJoodse Bijbel: De profeet JeremiaDe profeet Jeremia leeft in de 5de eeuw voor het begin van de gewone jaartelling. Hij is de zoon van de hogepriester Hil…
Namen Israël: Erets Jisraeel, HaAretz, Jehoed, PalestinaNamen Israël: Erets Jisraeel, HaAretz, Jehoed, PalestinaIsraël kent verschillende namen die in de loop der geschiedenis zijn gebruikt. De Hebreeuwse naam luidt 'Erets Jisraeel'…
Grenzen van Israël: Rechabeam tot Griekse overheersingHet Koninkrijk van Salomo splitste onder Rechabeam in twee delen: het noordelijke Koninkrijk Israël bevatte Efraïm, Gali…

Van Maerlant en de kruidenWat heeft Jacob van Maerlant ‘de vader der Dietschen dichtren’ met kruiden te maken? Wel deze dichter des vaderland prob…
Symbolen, van aap tot zwaanSymbolen, van aap tot zwaanDe mooiste symbolen zijn nog steeds in de dierenwereld te vinden. Dieren staan voor vrede, liefde, vriendelijkheid, koni…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Hurk, Pixabay
  • Het jodendom - joodse godsdienst in historisch perspectief - Isidore Epstein
Jehoeda (1.613 artikelen)
Laatste update: 14-09-2021
Rubriek: Kunst en Cultuur
Subrubriek: Geschiedenis
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.