Joodse jongensnamen en hun betekenis

Joodse jongensnamen en hun betekenis Op het basisniveau is een Joodse naam een sleutel voor de Joodse identiteit. Onze wijzen vertellen ons dat ondanks meer dan twee eeuwen van diaspora en slavernij de Kinderen van Israël niet assimileerden in de heidense Egyptische maatschappij. Zij bleven zich onderscheiden door hun Hebreeuwse namen te houden, de Hebreeuwse taal te spreken en zich Joods te kleden. Zo konden ze uiteindelijk op miraculeuze wijze verlost worden. Joodse (Hebreeuwse) jongensnamen zijn spirituele roepnamen. Anno 2023 zijn Joodse jongensnamen populair onder Joden en zelfs onder niet-Joden.

De betekenis van Joodse namen

Op een dieper niveau leert het Boek Genesis dat God de wereld schiep met 'spraak' (En God zei, 'laat er licht zijn', en er was licht, etc). In de Kabbala (Joodse mystiek) wordt uitgelegd dat de 22 heilige letters van het Hebreeuwse alef-bet de spirituele 'bouwblokken' zijn van alle geschapen realiteit, en dat de naam van een heilig ding in de Heilige Taal de combinatie van geheiligde letters vertegenwoordigt dat zijn onderscheidende kenmerken en het doel en rol reflecteert naar waar het werd geschapen.

Joodse (Hebreeuwse) naam is je spirituele roepnaam

Je Joodse (Hebreeuwse) naam is je spirituele roepnaam, die je unieke karaktertrekken en God gegeven schenkingen symboliseren. Ideaal gezien moet je het 24 uur per dag gebruiken, niet alleen wanneer je wordt opgeroepen om de Tora voor te lezen of wanneer gebeden voor jou worden uitgesproken. Je Joodse naam functioneert als een geleide die spirituele energie kanaliseert van God in je ziel en je lichaam. Dit is waarom, zo zeggen de Chassidische meesters, een onbewust persoon vaak zal antwoorden en zal opleven wanneer zijn of haar naam wordt genoemd. Volgens Joodse gewoonte wordt een kritiek zieke persoon soms een toegevoegde Joodse naam gegeven -zoiets als een spirituele bypass operatie om nieuwe frisse spiritualiteit samen te voegen rond hun bestaande naam en in hun lichamen; met de instroom van spiritualiteit wordt het lichaam hernieuwde kracht gegeven zichzelf te genezen.

Hoe geef ik of krijg ik een Joodse naam?

Gewoonlijk wordt je Joodse naam gegeven na je geboorte. Joodse jongens krijgen hun naam op de achtste dag na hun geboorte tijdens de Briet Mila (besnijdenis) en Joodse meisjes bij de Tora-lezing kort na de geboorte. Je naam wordt gekozen door je ouders die je vaak vernoemen naar een geliefde die is overleden. Of, wanneer je niemand hebt om te herinneren een Hebreeuwse (Joodse) naam naar eigen keuze. De Joodse wijzen hebben verklaard dat de keuze van de naam 'een kleine profetie' inhoudt, omdat de naam die zij kiezen conform de aard van je ziel is.

Als je ouders je geen Briet geven of je naam niet noemde bij de Tora-lezing -of je bent een niet-Jood die zich heeft bekeerd- kan je een Hebreeuwse naam kiezen die je mooi vindt.Joodse jongensnaam letter A

Aharon (Aron,Aäron)

Aharon was de eerste Hoge Priester en de broer van Mozes. Aharon was bekend om het liefhebben van vrede en het najagen van vrede. Aharon betekent 'berg' of 'schijnend'.

Abba

Abba betekent 'vader'. Deze naam won aan populariteit in de Talmoed periode. De bekendste Abba was een 4de eeuwse Babylonische geleerde die zich vestigde in Israël (Talmoed - Brachot 24b)

Avraham (Abraham, Abe, Avram)

Avraham was de eerste patriarch van het het Joodse Volk die zijn leven wijdde aan het onderwijzen van de wereld over één God. Avraham stond bekend om zijn vriendelijkheid. Avraham betekent 'vader van vele naties' (Genesis 17:5)

Adam

Adam was de eerste mens. Adam betekent 'grond' (Genesis 2:7)

Akiva (Akiba)

Akiva deelt de zelfde letters als Yaakov (Jakob), dat betekent 'vastgehouden door de hiel'. De beroemde rabbi Akiva leefde in Talmoedische tijden.

Alexander (Sendor)

Dit is een Griekse naam afkomstig van Alexander de Grote. Maar omdat Alexander het land Israël op vredelievende wijze liet integreren in het Griekse rijk vaardigden de Joodse wijzen een decreet uit dat Joodse jongens geboren in het jaar 333 voor de gewone jaartelling vermoed zouden worden naar Alexander.

Alon

Alon betekent 'eikenboom'. De naam Alon verschijnt in de Bijbel als een kleinkind van Jakob (I Kronieken 4:37)

Alter

Alter betekent 'oud' in het Jiddisch. Traditioneel werd een ziek geboren kind de naam Alter gegeven als een zegen dat hij oud zal worden.

Amos

Amos is één van de 12 kleine profeten in de Bijbel. Amos betekent 'geladen' of 'bevolkt' dat verwijst naar zijn wijsheid.

Amram

Amram was de vader van Mozes en de leider van het Joodse Volk in de generatie die voorafging aan de Exodus uit Egypte. Amram betekent 'machtige natie' (Exodus 6:18)

Ariël

Ariël betekent 'leeuw van God' (Jesaja 29:1). Ariël is een andere naam voor Jeruzalem en in het bijzonder de altaar van de Heilige Tempel (Ezechiël 43:15). Ariël is ook de naam van een engel met een vredesmissie (Jesaja 33:7)

Aryeh (Ari, Arieh)

Aryeh betekent 'leeuw', de koning van de beesten. De leeuw symboliseert een streber die klaar staat om een mitswa te vervullen. Aryeh is de bijnaam gegeven aan Juda, als een zegen dat hij de stam van de Joodse koningen zal zijn (Genesis 49:9)

Asher (Osher)

Asher betekent 'gezegend' of 'gelukkige'. Asher is één van de twaalf stammen, de zoon van Jakob (Genesis 30;13).

Avi

Avi betekent 'mijn vader'. Avi is een afkorting voor Avraham, de eerste aartsvader van het Joodse Volk (Genesis 17:5)

Avigdor

Avidor betekent 'de vader van degene die grenzen stelde' voor het Joodse Volk. Avigdor is traditioneel één van de namen van Mozes. De naam wordt genoemd in I Kronieken 4:4

Avner (Abner, Aviner)

Avner betekent 'mijn vader is licht.' Avner verschijnt in de Bijbel als de oom van Koning Saul en de leger commandant (I Samuël 14:50)

Azriël

Azriël is de naam van een engel, dat betekent 'helper van God'. De naam Azriël verschijnt ook in de Bijbel als de vader van een leider van de stam Naftali (I Kronieken 27:19) en ook in Jeremia 36:26.Joodse jongensnaam letter B

Barak

Barak betekent 'bliksem'. Barak verschijnt in de Bijbel als assistent van de profetes Devora (Richteren, hoofstuk 4)

Baruch

Baruch betekent 'gezegend'. De naam Baruch verschijnt in de Bijbel als assistent van de profeet Jeremia (zie hoofdstuk 2 Jeremia)

Betzalel

Betzalel betekent 'schaduw van God'. Betzalel verschijnt in de Bijbel als de bouwer van de Tabernakel, het draagbare heiligdom dat de Joden vergezelde gedurende hun veertig jaar van rondtrekken door de woestijn (Exodus 31:2).

Benyamin (Benjamin, Binyamin)

Benyamin betekent 'zoon van mijn rechter hand'. Benyamin is één van de 12 stammen van Israël, de jongste zoon van Jakob (Genesis 35:18)

Ben-Tzion (Benzion, Ben-zion, Ben zion, Bentzion, Ben-Tziyon)

Ben-Tzion betekent 'zoon vaan Zion' of 'zoon van uitmuntendheid'. De naam Ben-Tzion verschijnt in de Talmoed (Eydiot 8:7)

Berel (Beryl)

Berel is ontleend aan het woord 'beer'. Het is een bijnaam voor de Hebreeuwse naam Dov (beer).

Boaz

Boaz betekent 'snelheid'. Boaz verschijnt in de Bijbel als Ruths man en Koning Davids overgrootvader. (Ruth 2:1)Joodse jongensnaam letter C

Calev (Caleb, Kalev)

Calev betekent 'als een hart'. Calev verschijnt in de Bijbel als één van de twaalf spionnen die erop uit wordt gestuurd om het Land Israël te verkennen. (Numeri 13:6) Calev was de man van Mirjam, de zuster van Mozes

Carmi (Karmi)

Carmi betekent 'mijn wijngaard'. De naam Carmi verschijnt in de Bijbel als de kleinzoon van Jakob (Genesis 46:9)

Chagai (Hagai)

Chagai betekent 'mijn festival'. Chagai was één van de 12 kleine profeten in de Bijbel. Een variant verschijnt in de Bijbel als een kleinzoon van Jakob (Genesis 46:16)

Chaim (Chayim, Hyam)

Chaim betekent 'leven'. De naam verscheen het eerst in Joodse geschriften gedurende de 12de eeuw als één van de Tosafot commentatoren op de Talmoed. De traditie zegt dat de Masjiach (Messias) Chaim zal worden genoemd.

Chanan (Hanan)

Chanan betekent 'hij was gracieus'. De naam Chanan verschijnt in de Bijbel als een leider van de stam van Benjamin (I Kronieken 8:23).

Chananya

Chananya betekent 'God schenkt charme'. De naam verschijnt in de Bijbel als één van de profeten (Jeremia 28:1)

Chananel

Chananel betekent 'God is meelevend'. De naam verschijnt in de Bijbel waar gerefereerd wordt aan de 'toren van Chananel' (Jeremia 31:37)

Chanoch (Henoch)

Chanoch betekent 'educatie' of 'toegewijd'. De naam verschijnt in de Bijbel als een zoon van Kaïn (Genesis 4:17, 5:18)

Chizkiyahu (Chizkiya, Chizkia, Hezekiah)

Chizkiyahu betekent 'God is mijn kracht'. De naam verschijnt in de Bijbel als een rechtvaardige koning van Israël (2 Koningen, hoofdstuk 19-20)Joodse jongensnaam letter D

Dan (Don)

Dan betekent 'rechter'. Dan verschijnt in de Bijbel als één van de twaalf stammen, de vijfde zoon van Jakob (Genesis 30:6)

Daniël (Doniël)

Daniël betekent 'God is mij rechter'. Daniël diende aan het hof van de Babylonische Koning Nebukadnezar en werd gered van zowel de leeuwenkuil als een vlammende oven, zoals beschreven in het Bijbels Boek Daniël

David (Dovid)

David betekent 'beminde'. David was de tweede Koning van Israël en de voorvader van alle toekomstige koningen, inclusief de Masjiach (Messias) (I Samuël 17:12)

Doron

Doron betekent 'geschenk'.

Dov (Dov-Ber,Dubi)

Dov betekent 'beer'. (Klaagliederen)Joodse jongensnamen letter E

Ephraïm (Efrayim, Efraïm)

Ephraïm betekent 'vruchtvol'. Epraïm verschijnt in de Bijbel als de tweede zoon van Jozef en kleinzoon van Jakob (Genesis 41:52)

Ehud

Ehud betekent 'beminde'. De naam verschijnt in de Bijbel als één van de rechters van Israël (Richteren 3:15).

Eitan (Ethan)

Eitan betekent 'sterke stroom' (Deuteronomium 21:4). De naam Eitan verschijnt in de Bijbel als kleinzoon van Juda (I Kronieken 2:6). De Midrasj zegt dat Eitan ook een bijnaam is voor Abraham, de eerste Jood.

Elchanan

Elchanan betekent 'God is gracieus'. De naam Elchanan verschijnt in de Bijbel als een strijder in het leger van Koning David die een beslissende oorlog won tegen de Filistijnen (II Samuël 21:19)

Eldad

Eldad betekent 'geliefde van God'. De naam Eldad verschijnt in de Bijbel als een Jood die profeteerde gedurende de periode van Mozes (Numeri 11:26)

Elazar

Elazar betekent 'God heeft geholpen'. De naam Elazar verschijnt in de Bijbel als een zoon van Aäron de Hoge Priester. (Exodus 6:23)

Eliëzer (Lazer, Laser)

Eliëzer betekent 'mijn God heeft geholpen'. Eliëzer verschijnt in de Bijbel als Abrahams dienaar (Genesis 15:2) en ook als de zoon van Mozes (Exodus 18:4)

Eli

Eli betekent 'opstijgen'. Eli verschijnt in de Bijbel als Hoge Priester en de laatste van de rechters in de dagen van Samuël (I Samuël, hoofdstuk 1)

Elimelech

Elimelech betekent 'mijn God is Koning.' Elimech verschijnt in de Bijbel als de man van Naomi (Ruth 1:2)

Elisha

Elisha betekent 'God zal helpen' of 'God zal luisteren (naar ons gebed)'. Elisha verschijnt in de Bijbel als een profeet die de belangrijkste discipel van Elija de Profeet was. (II Koningen)

Eliyahu (Elija)

Eliyahu betekent 'richting God'. Eliyahu verschijnt in de Bijbel als een profeet die levend opstijgt naar de hemel en het Joodse Volk steeds bezoekt bij elke besnijdenis en elke Seideravond (I Koningen)

Elyakim

Elyakim betekent 'mijn God zal vestigen'. Elyakim verschijnt in de Bijbel als de manager van het paleis van de koning (II Koningen 18:18).

Emanuël (Immanuël)

Emanuël betekent 'God is met ons'. Emanuël verschijnt in de Bijbel als de naam van een Joodse redder (Jesaja 7:14) en refereert ook aan de stam Juda (Jesaja 8:8). De traditie zegt dat de Masjiach (messias) de naam Emanuël zal dragen.

Ezra

Ezra betekent 'helper'. Ezra leidde het Joodse Volk terug uit de Babylonische ballingschap en stond aan het hoofd van het herbouwen van de Heilige Tempel (Ezra).Joodse jongensnamen letter F

Fishel

Fishel betekent 'vis' in het Jiddisch. Fishel wordt vaak geassocieerd met de naam Ephraïm, omdat Ephraïm een Bijbels zegen ontving om 'vruchtbaar te zijn als vis' (Genesis 48:16).

Fivel (Fivish, Faivish, Feishiv, Feivel, Fayvel)

Fivel betekent voeden in het Jiddisch.Joodse jongensnamen letter G

Gad

Gad betekent 'goed geluk'. Gad verschijnt in de Bijbel als één van de 12 stammen van Israël, de zoon van Jakob (Genesis 30:11)

Gamliël

Gamliël betekent 'God is mijn beloning'. Gamliël verschijnt in de Bijbel als een leider van de stam van Menasse (Numeri 1:10) en in de Talmoedische tijden als een Joodse leider.

Gavriël (Gabriël)

Gavriël betekent 'God is mijn kracht.' Gavriël verschijnt in de Bijbel als de engel die de geboorte van Izaäk voorspelde (Genesis 18:10). die Sodom omverwierp (Genesis 19) en die aan Daniël verscheen (Daniël 8:16). Traditioneel blijft deze engel aan de linkerzijde als we 's nachts slapen

Gedaliah

Gedaliah betekent 'God is groot'. Gedalia verschijnt in de Bijbel als een leider van het Joodse Volk die tragisch werd vermoord (II Koningen 25:22; Jeremia 40-43)

Gershom

Gershom betekent 'vreemde'. Gershom verschijnt in de Bijbel als de zoon van Mozes (Exodus 2:22).

Gershon

Gershon betekent 'wegjagen'. Gershon verschijnt in de Bijbel als de zoon van Levi (Genesis 46:11).

Gidon (Gideon)

Gidon betekent 'machtige strijder'. Gidon verschijnt in de Bijbel als één van de rechters van Israël en een oorlogsheld die de Midianieten versloeg (Richteren 6:11)

Gil

Gil betekent 'vreugde' in het Hebreeuws.Joodse jongensnamen letter H

Hirsh (Herschel, Hersh, Hershel, Heshel)

Hirsch betekent 'hert' in het Jiddisch. De naam wordt vaak geassocieerd met het Bijbelse Naftali (Genesis 49:21).

Hillel

Hillel betekent 'prijzen'. Hillel verschijnt in de Bijbel als de vader van een Joodse leider (Richteren 12:13). Hillel staat ook bekend in de Talmoed als één van de grootste rabbijnse wijzen.Joodse jongensnamen letter I

Issur (Isser)

Issur is de Jiddische bijnaam voor 'Israël'

Itamar

Itamar betekent 'eiland van palmen'. Itamar verschijnt in de Bijbel als Aärons jongste zoon (Exodus 6:23).Joodse jongensnamen letter K

Kalman (Kalonymos)

Kalman is de verkorte naam van Kalonymos, een Hongaarse naam dat 'barmhartig' betekent.Joodse jongensnamen letter L

Leib (Leibel)

Leib is Jiddisch voor 'leeuw'. De leeuw is het symbool van Juda, de stam van de Joodse monarchie.

Levi

Levi betekent 'degene die vergezelt', zinspelend op de rol van de Levieten als dienaars in de Heilige Tempel. Levi verschijnt in de Bijbel als één van de twaalf stammen, de zoon van Jakob en Lea (Genesis 29:34).Joodse jongensnamen letter M

Malkiël

Malkiël betekent 'God is mijn koning.' Malkiël verschijnt in de Bijbel als een kleinzoon van Asher (Genesis 46:17)

Manoach

Manoach betekent 'rustplaats'. Manoach verschijnt in de Bijbel als de vader van Simson (Richteren 13:2).

Matitiyahu (Mattisyahu)

Matitiyahu betekent 'geschenk van God'. Matitiyahu is een sleutelfiguur in het Chanoeka verhaal, als de leider van de Makkabeeën. In de Kabbala (Joodse mystiek) heeft de naam dezelfde numerieke waarde (861) als de Beit Hamikdash, de Heilige Tempel.

Medad

Medad betekent 'vriend.' Medad verschijnt in de Bijbel als een leider en profeet in de tijd van Mozes (Numeri 11:26).

Meir (Meyer)

Meir betekent 'iemand die licht geeft.' Rabbi Meir verschijnt in de Talmoed als een grote 2de eeuwse wijze.

Menachem

Menachem betekent 'trooster.' Menachem verschijnt in de Bijbel als een Joodse koning (II Koningen 15:14). De Traditie zegt dat de Messias Menachem zal heten.

Menashe (Manasseh)

Menasche betekent 'veroorzaken te vergeten.' In de Kabbala (Joodse mystiek), houdt Menasche de macht om het kwaad weg te jagen. Menashe verschijnt in de Bijbel als de zoon van Jozef (Genesis 41:51).

Mendel

Mendel is een Jiddisch vorm van Menachem dat 'vertrooster' betekent.

Meshulam

Meshulam betekent 'betaald voor.'

Micha

Micha betekent 'Wie is als God?' Micha verschijnt in de Bijbel als één van de twaalf kleine profeten.

Michaël (Michoël)

Michaël betekent 'wie is als God?' Michaël verschijnt in de Bijbel als een lid van de stam Asher (Numeri 13:13). Michaël is ook de naam van een engel en boodschapper van God, wiens taak is te handelen als de 'procureur' voor het Joodse Volk. Michaël verblijft aan onze rechter zijde wanneer we 's nachts slapen; de rechter kant wordt altijd geassocieerd met genade en vriendelijkheid.

Mordechai (Mordecai, Motty, Motti)

Mordechai betekent 'strijder'. Mordechai verschijnt in de Bijbel als een profeet en de man van Koningin Esther, die de Joden redde in het Poeriem verhaal van Haman's genocide plan

Moshe (Moishe, Mozes)

Mozes was de grootste profeet ooit die het Joodse Volk in de Exodus leidde uit Egypte en de Tora op de Berg Sinaï ontving. Moshe betekent 'getrokken uit (het water)' (Exodus 2:10), want in een diepere betekenis was Mozes zijn bestemming het Joodse Volk uit de slavernij te halen.Joodse jongensnamen letter N

Nachshon

Nachson betekent 'voorspeller'. Nachson verschijnt in de Bijbel als de zwager van Aäron en de prins van de stam Juda, die de eerste Jood was die de Rode Zee naderde voor het splitste. (Exodus 6:23)

Nachman

Nachman betekent 'troost'. Nachman verschijnt in de Talmoed als een grote wijze die in Babylonië leefde. In de Kabbala (Joodse mystiek) heeft het dezelfde numerieke waarde (148) als Netzach (eeuwigheid).

Nachum (Nahum)

Nachum betekent 'troost'. Nachum verschijnt inde Bijbel als één van de twaalf kleine profeten.

Naftali

Naftalt betekent 'worstelen.' Naftali verschijnt in de Bijbel als één van de twaalf stammen van Israël, de zesde zoon van Jakob (Genesis 30:8).

Natan (Noson, Nathan)

Natan betekent 'Hij gaf.' Natan verschijnt in de Bijbel als een profeet en tijdgenoot van Koning David (II Samuël 5:15).

Nechemia

Nechemia betekent 'getroost door God.' Nechemia was een leider van het Joodse Volk gedurende de terugkeer uit de Babylonische ballingschap, zoals staat beschreven in het Boek Nechemia.

Netanel (Nathaniël)

Netanel betekent 'geschenk van God.' Netanel verschijnt in de Bijbel als een broer van koning David (I Kronieken 2:14)

Nissan

Nissan is de naam van de Hebreeuwse maand in de lente waarin Pesach elk jaar valt. Nissan betekent 'vaandel.'

Nissim

Nissim betekent 'wonderen.'

Noam

Noam betekent 'plezierig.'

Noach (Noah)

Noach betekent 'rust.' (Genesis 5:29). Noach verschijnt in de Bijbel als de bouwer van de Ark, wiens familie de Zondvloed overleefde. In de Kabbala (Joodse mystiek) is Noach een andere naam voor Sjabbat, de rustdag.Joodse jongensnamen letter O

Ovadia (Ovadiah, Obadja)

Ovadia betekent 'dienaar van God.' Ovadia verschijnt in de Bijbel als één van de twaalf kleine profeten.Joodse jongensnamen letter P

Paltiël

Paltiël betekent 'geschapen door God.' Paltiël verschijnt in de Bijbel als een afstammeling van de stam Issachar (Numeri 34:36_

Peretz

Peretz betekent 'naar buiten gebarsten.' Peretz verschijnt in de Bijbel als de zoon van Juda (Genesis 38:29).

Pesach

Pesach betekent 'overslaan.' Pesach is de Hebreeuwse naam voor Pasen, het feest dat de Joodse Uittocht uit Egypte herinnert toen God de Joodse huizen 'oversloeg' gedurende de plaag van de eerst geborene.

Pesachya

Pesachya betekent 'God slaat over.' Pesachya is gerelateerd aan Pesach (zie hierboven). Pesachya wordt ook genoemd in de Talmoed als degene die aan het hoofd staat van de collecte bussen voor de Tempel offers.

Pinchas (Phinehas)

Pinchas verschijnt in de Bijbel als een Hoge Priester, de kleinzoon van Aäron. Pinchas' moed stopte een dodelijke plaag, waarvoor God hem beloonde met het Verbond van Vrede (zie Numeri, hoofdstuk 25). Traditie zegt dat de ziel van Pinchas werd gereïncarneerd als Elija de profeetJoodse jongensnamen letter R

Rachamim

Rachamim betekent 'medeleven.'

Rafaël (Rafoel, Raphaël)

Rafaël betekent 'God heelt'. Rafaël is de engel van de genezing die Abraham bezocht na de circumcisie (Genesis, hoofdstuk 18). Traditioneel blijft Rafaël achter ons als we 's nachts slapen

Reuven (Ruben)

Ruben betekent 'aanschouw, een zoon!'. Ruben verschijnt in de Bijbel als één van de twaalf stammen, Jakobs eerst geboren zoon (Genesis 29:32).Joodse jongensnamen letter S

Selig (Zelig)

Sewlig betekent 'gezegend, gelukkig' in het Jiddisch.

Seth

Seth betekent 'aangesteld.' Seth verschijnt in de Bijbel als de zoon van Adam, geboren na de dood van Abel (Genesis 5:3).

Shabtai

Shabtai is afgeleid van 'Sjabbat'. De naam Shabtai verschijnt in de Bijbel als een Leviet gedurende de tijd van Ezra (Ezra 10:15).

Shalom (Shalum)

Shalom betekent 'vrede'. Een afgeleide vorm Shalum verschijnt in de Bijbel als een koning van Israël (II Koningen 15:13). Shalom is traditioneel één van de namen van God.

Shaul (Saul)

Saul verschijnt in de Bijbel als de eerste koning van Israël (I Samuël 9:2). Saul betekent 'geleend', als in geleend door God om het Joodse Volk te dienen.

Shay (Shai)

Shay betekent 'geschenk' en is ook de bijnaam van Jesaja. Jesaja was een profeet gedurende de Eerste Tempel periode in Jeruzalem (8ste eeuw voor de gewone jaartelling), zoals beschreven in het Boek Jesaja.

Shimshon (Simson, Samson)

Simson betekent 'krachtig als de zon.' Simson verschijnt in de Bijbel als een sterke en moedige rechter, die zijn haar lang liet groeien als een Nazireeër, en leidde succesvolle oorlogen tegen de Filistijnen (Richteren 13:24).

Shimon (Simon)

Simon betekent 'horen.' Simon verschijnt in de Bijbel als één van de twaalf stammen, de tweede zoon van Jakob (Genesis 29:33).

Shlomo (Salomo)

Shlomo betekent 'zijn vrede.' Shlomo verschijnt in de Bijbel als de zoon van Koning David en opvolger van de troon op 12-jarige leeftijd. Salomo bouwde de eerste heilige Tempel in Jeruzalem en regeerde gedurende een tijd van ongeëvenaarde vrede en welvaart (zie I Koningen).

Shmuel (Samuël)

Samuël betekent 'God is Zijn naam.' In de Bijbel krijgt een vrouw Chana een zoon die ze Samuël noemt. Samuël groeide op als een grote profeet die de eer had de eerste twee koningen van Israël, Saul en David, te zalven, zoals staat geschreven in het Boek Samuël.

Shmariyahu

Shmariyahu betekent 'Gods bescherming.' Shmariya verschijnt in de Bijbel als één van Koning Davids loyalisten (I Kronieken 12:6)

Shneur

Shnuer is een Jiddische naam voor 'twee lichten.'

Shraga

Shraga is een Aramees woord dat verschijnt in de Talmoed en dat 'licht' of 'kandelaar' betekent.

Simcha

Simcha betekent 'vreugde.'Joodse jongensnamen letter T

Tanchum

Tanchum betekent 'troost.' De naam Tanchum verschijnt in de Talmoed als een grote wijze die in Babylonië leefde.

Tuvia (Tovia, Tobiah, Tevye)

Tuvia betekent 'God is goed.' De naam Tuvia verschijnt in de Bijbel als degene die terugkeert naar Israël uit Babylonische ballingschap (Zecharia 6:10). In de Kabbala (Joodse mystiek) heeft de naam Tuvia dezelfde numerieke waarde (32) als Lev, hart, en is traditioneel één van de namen van Mozes.

Tzion

Tzion betekent 'uitmuntendheid.' De naam 'Tzion' verschijnt talloze malen in de Bijbel als verwijzing naar Jeruzalem.

Tzvi

Tzvi betekent 'hert.' De naam wordt vaak geassocieerd met de Bijbelse Naftali (Genesis 49:21).

Tzadok (Zadok)

Tzadok betekent 'rechtvaardigheid.' Tzadok verschijnt in de Bijbel als assistent van Koning David in het stoppen van een opstand. (II Samuël 15:27).

Tzemach

Tzemach betekent 'plant.' Tzemach verschijnt in de Bijbel in de profetie van Zecharia (3:8).

Tzephania

Tzephania betekent 'beschermd door God." Tzephania verschijnt in de Bijbel als één van de twaalf kleine profeten.

Tzuriel

Tzuriel betekent 'God is mijn rots.' Tzuriël verschijnt in de Bijbel als de leider van de stam Levi. (Numeri 3:35).Joodse jongensnamen letter U

Uri

Uri betekent 'mijn licht.' Uri verschijnt in de Bijbel als een leider van de stam Juda (Exodus 31:2).

Uriël
Uriël betekent 'God is mijn licht.' Uriël verschijnt in de Bijbel als een afstammeling van Levi (I Kronieken 6:9). Uriël is ook de naam van de engel die zich bezighoudt met het element lucht, die voor ons blijft als we 's nachts slapen.

Uziël
Uziël betekent 'God is mijn kracht.' Uziël verschijnt in de Bijbel als een kleinzoon van Levi (Exodus 6:18).Joodse jongensnamen letter V

Velvel

Velvel betekent 'wolf.' in het Jiddisch. Velvel wordt vaak geassocieerd met de stam Benjamin die in de Bijbel beschreven wordt als een wolf, een machtige en onbevreesde strijder (Genesis 49:27).Joodse jongensnamen letter Y

Yair (Jaïr)

Yair betekent 'hij zal schijnen.' Yair verschijnt in de Bijbel als de kleinzoon van Jozef (Deuteronomium 3:14)

Yaakov (Jakob Yaacov, Yakov, Yacov, Yankel, Yanki)

Jakob betekent 'vastgehouden door de hiel.' Yaakov verschijnt in de Bijbel als de derde aartsvader die de vader is van de twaalf stammen van Israël (Genesis 25:26). In de Kabbala (Joodse mystiek) vertegenwoordigt Yaakov compleetheid en harmonie.

Yechezkel (Ezechiël, Yehezkel, Chezy, Chatzkel, Haskel)

Yechezkel betekent 'God zal sterken.' Yechezkel was een profeet die in Babylonische gevangenschap werd genomen. Yechezkel voorspelt de herbouw van Jeruzalem zoals staat gedocumenteerd in het Bijbelse boek Yechezkel (6de eeuw voor de gewone jaartelling).

Yechiël

Yechiël betekent 'mag God leven.' Yechiël verschijnt in de Bijbel als een Joodse leider gedurende de Babylonische ballingschap (Ezra 8:9)

Yedidya (Yedidia)

Yedidya 'beminde van God.' Yedidya verschijnt in de Bijbel als de naam die God koos om Koning Salomo te roepen (II Samuël 12:25)

Yehoshua (Jozua)

Yehoshua betekent 'God is redding.' Yehoshua verschijnt in de Bijbel als Mozes eerste discipel en leider van het Joodse volk na de dood van Mozes (Deuteronomium, hoofdstuk 31). Jozua veroverde het Land Israël van de Kanaänieten, zoals staat in het Bijbelboek Jozua.

Yehuda (Juda)

Yehuda betekent 'God zal geprezen zijn.' Het woord 'Jood' is ontleend aan Yehuda (Juda). Yehuda verschijnt in de Bijbel als één van de 12 stammen die wordt gezegend met de rol van koning (Genesis 29:35). De koninklijke lijn van Koning David, Salomo en de Messias stammen af van Juda. De naam Juda verschijnt ook als leider in het verhaal van Chanoeka -Juda de Makkabeër.

Yigal (Jigal)

Yigal betekent 'hij zal loskopen.' Yigal verschijnt in de Bijbel als één van de 12 spionnen die het land Israël verkennen (Numeri 13:7).

Yerachmiël

Yerachmiël betekent 'God zal genade hebben.' Yerachmiël verschijnt in de Bijbel als de zoon van een Joodse koning (jeremia 36:26).

Yirmiyahu (Jeremia)

Yirmiyahu betekent 'God zal opheffen.' Jeremia was een profeet die waarschuwde voor de vernietiging van Jeruzalem zoals staat in het Boek Jeremia.

Yitzhak (Jitschak, Izaäk)

Yitzhak betekent 'hij zal lachen.' Izaäk verschijnt in de Bijbel als de tweede van de drie aartsvaders die op het altaar op de Berg Moria werd gebonden (Genesis, hoofdstuk 22). In de Kabbala (Joodse mystiek) geeft de naam Jitschak aan de mogelijkheid de fysieke wereld te overtreffen en te controleren.

Yisrael (Israël)

Yisrael (Israël) betekent 'geworsteld met God.' Israël verschijnt in de Bijbel als de nieuwe naam gegeven aan Jakob, de vader van de twaalf stammen (Genesis 32:28).

Yissachar (Issachar)

Yissachar betekent 'er is een beloning.' Yissachar verschijnt in de Bijbel als één van de twaalf stammen, de zoon van Jakob en Lea (Genesis 30:18).

Yishayahu (Jesaja)

Yishayahu betekent 'God is redding.' Jesaja was een profeet gedurende de Eerste Tempel periode in jeruzalem (8ste eeuw voor de gewone jaartelling), zie Boek Jesaja.

Yochanan (Jochanan)

Yochanan betekent 'God is gracieus.' Jochanan verschijnt in de Bijbel als de zoon van een Joodse koning (II Koningen 25:23) en als een leger officier (Jeremia 40:13). Jochanan was ook de Hoge Priester gedurende het Chanoeka verhaal die de Makkabeeën leidde in het herinwijden van de Heilige Tempel.

Yoel (Joël)

Joël betekent 'God is bereid.' Joël verschijnt in de Bijbel als één van de twaalf kleine profeten.

Yom Tov

Yom Tov betekent 'goede dag.'

Yosef (Jozef, Yossi)

Yosef betekent '(God) zal toenemen.' Jozef verschijnt in de Bijbel als één van Jakobs 12 zonen die als slaaf werd verkocht en later diende als de premier voor Farao in Egypte (Genesis 30:24). In de Kabbala (Joodse mystiek) vertegenwoordigt Jozef de macht van eenheid omdat hij alle 12 broers in Egypte herenigde.

Yona (Jona)

Yona betekent 'duif.' Jona verschijnt in de Bijbel als één van de twaalf kleine profeten die levend opgeslokt werd door een walvis.

Yonatan (Yehonatan, Jonathan, Yoni, Yonason)

Yonatan betekent 'Gods geschenk.' Jonathan verschijnt inde Bijbel als de zoon van Koning Saul en de beste vriend van Koning David (I Samuël, hoofdstuk 18-20).

Yoram (Joram)

Yoram betekent 'God zal hem opheffen.' Yoram verschijnt in de Bijbel als de zoon van een koning (II Samuël 8:10).

Yuval (Juval)

Yuval betekent 'stroom.' Yuval verschijnt in de Bijbel als de zoon van Lemech (Genesis 4:21).Joodse jongensnamen letter Z

Zalman

Zalman is de Jiddische vorm van Salomo. Salomo verschijnt in de Bijbel als de zoon van Koning David en opvolger van de troon die de Eerste Tempel bouwde.

Zechariah (Zacharia)

Zechariah betekent 'God herinnerend.' Zacharia verschijnt in de Bijbel als één van de kleine profeten.

Zev (Zeev)

Zev betekent 'wolf.' Zev wordt geassocieerd met de stam Benjamin die in de Bijbel beschreven wordt als een wolf, een machtige en onbevreesde strijder (Genesis 49:27).

Zerach

Zerach betekent 'schijnend licht.' Zerach verschijnt in de Bijbel als de zoon van Juda (Genesis 38:30).

Zevulun (Zebulon)

Zevulun betekent 'eren.' Zevulun verschijnt in de Bijbel als één van de twaalf stammen, de zoon van Jakob en Lea (Genesis 30:20).

Lees verder

© 2008 - 2023 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De populairste kindernamen van 2012De populairste kindernamen van 2012Gefeliciteerd, je wordt ouder van een kindje! Als het goede nieuws eenmaal tot je is doorgedrongen, wordt het tijd om na…
Scandinavische jongensnamenScandinavische jongensnamenHet vinden van een geschikte babynaam valt niet mee. Scandinavische jongensnamen zijn over het algemeen erg mooi. Missch…
Top 40 van de mooiste jongensnamen en hun betekenissenTop 40 van de mooiste jongensnamen en hun betekenissenHoera, er is een baby op komst. Maar met welke naam laat u uw kind voor de rest van zijn leven door het leven gaan? Tens…

Joodse meisjesnamen en hun betekenisJoodse meisjesnamen en hun betekenisHet geven van een naam aan een Joods kind is een spiritueel moment. De wijzen zeggen dat het geven van een naam aan een…
Grammaticale termen in diverse talenGrammaticale termen in diverse talenIn dit artikel vindt u een overzicht van de grammaticale termen. Niet alleen in het Nederlands, maar ook in andere talen…
Bronnen en referenties
Jehoeda (340 artikelen)
Laatste update: 27-02-2023
Rubriek: Kunst en Cultuur
Subrubriek: Taal
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.