Joods religieuze uitspraken

Joods religieuze uitspraken Voor veel mensen zijn citaten c.q. quotes uit de Bijbel anno 2023 nog steeds veel betekenend. Je vindt ze terug bij trouwplechtigheden, begrafenissen, geboortes, etc. Niet alleen de Bijbel heeft mooie en betekenisvolle uitspraken, ook andere Joods religieuze boeken kennen inspirerende citaten. In dit artikel o.a. citaten uit de Psalmen, Genesis, Deuteronomium, Spreuken, Maleachi, Job, Jesaja, Jeremia, de Talmoed, Prediker, Spreuken der Vaderen, Maimonides, Baal Shem Tov, de Kabbala, Tanya en nog veel meer.

Uitspraken uit de Hebreeuwse Bijbel

Tenach: De bijbel; acroniem voor Thora (d.w.z. de vijf boeken van Mozes), Nevi'im (Profeten) en Ketuvim (de "Geschriften"; d.w.z. de Hagiographa).

 • Genesis 1:31–2:3 (gereciteerd als voorwoord bij de Kidoesj op vrijdagavond)
Het was avond en het was ochtend, de zesde dag. En de hemelen en de aarde werden voltooid, en al hun scharen. En G'd voltooide op de zevende dag Zijn werk dat Hij had gedaan; en Hij rustte op de zevende dag van al Zijn werk dat Hij had gedaan. En God zegende de zevende dag en heiligde die; omdat Hij daarin rustte van al Zijn werk dat G'd had gemaakt, om te maken. . .

 • Genesis 2:24
Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees worden.

 • Genesis 13:14–17
En God zei tegen Abram. . . "Sla uw ogen op en zie, vanaf de plaats waar u bent, noordwaarts en zuidwaarts en oostwaarts en westwaarts. Voor al het land dat je ziet, zal ik jou en je zaad geven, tot in eeuwigheid. . . Sta op, loop door het land, tot zijn lengte en tot zijn breedte, want ik zal het je geven.

 • Mozes tegen God (Exodus 5:22)
Waarom heb je deze mensen slecht behandeld?!

 • Exodus 12:39
En zij bakten ongezuurde koeken van het deeg dat zij uit Egypte brachten, want het was niet gezuurd; omdat ze uit Egypte waren verdreven en niet konden wachten, hadden ze ook geen proviand voor zichzelf voorbereid. . .

 • Torah's vereisten voor een rechter, Exodus 18:21
Moedig, godvrezend, waarheidsgetrouw en geldhatend.

 • Exodus 20:8
Denk aan de sabbatdag, om die heilig te houden.

 • Exodus 32:31-32
En Mozes keerde terug naar G'd en zei: "Ik smeek U: deze natie heeft een grote zonde begaan en heeft zichzelf tot een god van goud gemaakt. Nu, als U hun zonde wilt vergeven -; en als U dat niet wilt, wis mij dan uit uit het boek dat U hebt geschreven."

 • Leviticus 25:20–21
En als je zou zeggen: Wat zullen we eten in het zevende jaar, als we niet planten en onze oogsten niet binnenhalen? Maar in het zesde jaar zal Ik mijn zegen over jullie bevelen, en het zal drie jaar lang vrucht dragen. . .

 • Leviticus 26:3-6
Als je Mijn inzettingen volgt en Mijn geboden onderhoudt en ze uitvoert: Ik zal je regens geven op hun tijd, het land zal zijn opbrengst geven en de boom des velds zal zijn vrucht geven. Uw dorsen zal duren tot de wijnoogst, en de wijnoogst zal duren tot het zaaien; je zult je voedsel tot verzadiging eten en je zult veilig in je land leven. En ik zal vrede in het land geven. . .

 • Numeri 13:33
We waren in onze eigen ogen als sprinkhanen, en dus waren we in hun ogen

 • Numeri 14:20
En G-d zei: Ik heb vergeven, zoals je vraagt

 • Bileam, profeterend over Moshiach, Numeri 24:17
Ik zie het, maar niet nu; Ik zie het, maar het is niet dichtbij. Er zal een ster voortspruiten uit Jakob, en een scepter zal oprijzen uit Israël, en zal de hoeken van Moab slaan, en heersen over alle kinderen van Seth.

 • Mozes' instructie aan de magistraten, Deuteronomium 1:16-17
Hoor de geschillen tussen uw broeders, en oordeel rechtvaardig tussen een ieder en zijn broeder, en de vreemdeling die bij hem is. Geef niemand speciale erkenning bij het uitspreken van een oordeel; hoor zowel de kleine als de grote; vrees geen mens; want het oordeel is van G-d. En wat te moeilijk voor je is, breng het naar mij, en ik zal het horen

 • Deuteronomium 4:6
Er is geen ander.

 • Deuteronomium 7:3-6
Huw niet met hen: geef uw dochter niet ten huwelijk aan zijn zoon, noch zult u zijn dochter aan uw zoon nemen; want zij zullen uw zoon ervan weerhouden Mij te volgen... Want u bent een heilig volk voor de H-r, uw G-d, en de H-r, uw G-d, heeft u gekozen om een speciaal volk voor Hem te zijn...

 • Deuteronomium 8:3
De mens leeft niet alleen van brood, maar door de uitspraak van G-d's mond leeft de mens

 • Deuteronomium 16:14
En u zult zich verheugen op uw feest, u, en uw zoon, en uw dochter, en uw dienstknecht, en uw dienstmaagd, en de Leviet, en de vreemdeling, en de wees, en de weduwe, die in uw steden zijn.

 • Deuteronomium 18:13
Wees heel met G-d

 • Deuteronomium 24:5
Wanneer een man een nieuwe vrouw heeft genomen, zal hij niet ten strijde trekken, noch zal hij worden belast met enige zaken; maar hij zal een jaar thuis vrij zijn en zijn vrouw gelukkig maken

 • Deuteronomium 29:9–10
U staat vandaag allemaal voor de Heer, uw God: uw hoofden, uw stammen, uw oudsten, uw officieren en elke Israëlitische man; uw kinderen, uw vrouwen, de vreemdeling in uw kamp; van je houthakker tot je waterlade

 • Deuteronomium 30:11-14
Voor deze mitswa die ik je vandaag gebied, is het niet voor je verborgen, noch is het ver weg. Het is niet in de hemel, dat u zou moeten zeggen: "Wie zal voor ons naar de hemel opstijgen om het ons te brengen, zodat wij het kunnen horen en het kunnen doen?" Evenmin is het aan de overkant van de zee, zodat u zou moeten zeggen: "Wie zal voor ons de zee oversteken en het naar ons toe brengen, zodat wij het kunnen horen en het kunnen doen?" Want de zaak is u zeer nabij, in uw mond en in uw hart, opdat u het moogt doen.

 • Deuteronomium 30:20
Houd van de Heer, uw G-d... want Hij is uw leven

 • Prediker 1:9
Er is niets nieuws onder de zon

 • Prediker 1:18
Veel wijsheid komt door veel verdriet

 • Prediker 3:21
Wie bemerkt, dat de adem der mensenkinderen opstijgt naar boven en dat de adem der dieren neerdaalt naar beneden in de aarde?

 • Prediker 7:2
En de levenden zullen ter harte nemen

 • Psalmen 2:7
Mijn zoon gijt zij; Ik heb u heden verwekt.

 • Psalmen 16:8
Ik stel G-d voor mij, altijd

 • Psalmen 23:4
Zelfs als ik in de vallei van de schaduw van de dood loop, zal ik geen kwaad vrezen, want U bent met mij

 • Psalmen 27:8
Namens u zegt mijn hart: "Zoek mijn aanwezigheid." Uw aanwezigheid, O G-d, ik zal zoeken

 • Psalmen 27:14
Hoop op G-d, wees sterk en Hij zal je hart moed en hoop op G-d geven

 • Psalmen 45:14
Louter pracht is de koningsdochter daar binnen, van goudbrokaat is haar kleed.

 • Psalmen 66:5; volgens de Chassidische meesters verwijst dit naar G-ds creatie van vrije keuze en de mogelijkheid van zonde
Kom, zie de daden van G-d, Zijn ontzagwekkende complot tegen de mensenkinderen

 • Psalmen 85:12
Waarheid ontspruit uit de aarde

 • Psalmen 100:2
Dien G'd met vreugde.

 • Psalmen 104:32
Wie naar de aarde kijkt en ze beeft; Wie bergen aanraakt en ze roken

 • Psalmen 106:3
Welzalig zijn zij, die te allen tijde gerechtigheid doen.

 • Psalmen 119:30
Ik verkies de weg der waarheid.

 • Psalmen 126:6
Degenen die met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien.

 • Maleachi 3:24
De harten van de ouders zullen door hun kinderen terugkeren.

 • Spreuken 3:17-18
[De Torah's] wegen zijn wegen van aangenaamheid, en al haar paden zijn vrede; het is een levensboom voor degenen die hem grijpen, en degenen die dichterbij komen, hebben geluk ...

 • Spreuken 6:23
Want een mitswa is een lamp, en Thora, licht

 • Spreuken 9:8
Straf een dwaas niet, opdat hij u niet haat. Straf een wijs man, en hij zal van je houden.

 • Spreuken 22:6
Oefen de knaap volgens de eis van zijn weg; ook wanneer hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken.

 • Spreuken 27:1
Zoals het water het gelaat weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart van de mens de mens.

 • Jesaja 11:9
De aarde zal vol zijn van de kennis van G'd, zoals de wateren de bodem der zee bedekken.

 • Jesaja 12:2
Zie, G'd is mijn heil, ik vertrouw en vrees niet, want mijn sterkte en mijn psalm is G'd.

 • Jesaja 40:5
De glorie van G-d zal worden geopenbaard. En alle vlees zal zien dat de mond van G-d heeft gesproken

 • Jesaja 40:26
Hef je ogen omhoog en zie wie deze heeft gemaakt!

 • Jesaja 45:18
Want zo zei de Heer, de Schepper van de hemel, die G-d is, die de aarde vormde en maakte, Hij vestigde haar: Hij schiep haar niet voor chaos, Hij vormde haar om beschaafd te zijn

 • Uit Jesaja's profetie over Moshiach, gelezen op de 8e dag van Pesach
De wolf zal bij het lam vertoeven, en de luipaard zal bij het bokje neerliggen; en het kalf en de jonge leeuw en het gemeste samen, en een klein kind zal ze leiden. En de koe en de beer zullen weiden, hun jongen zullen samen neerliggen; en de leeuw zal stro eten als de os. En het zogende kind zal spelen op het hol van de cobra, en het gespeende kind zal zijn hand op het nest van de adder leggen. Ze zullen mijn heilige berg niet schaden of vernietigen; want de aarde zal gevuld zijn met de kennis van G-d, zoals de wateren de zee bedekken

 • Job 5:7
Maar de mens wordt geboren om te zwoegen.

 • Job 32:7
Laat de ouderdom spreken en de veelheid van jaren wijsheid verkondigen.

 • Jeremia 1:5
Voordat ik je in de baarmoeder vormde, kende ik je, en voordat je werd geboren, heb ik je ingewijd; Ik heb je aangesteld als een profeet voor de volkeren...

 • Jeremia 29:7
Zoekt de vrede voor de stad..., en bidt voor haar tot G'd, want in haar vrede zal uw vrede gelegen zijn.

 • Hooglied 2:6
Zijn linkerarm onder mijn hoofd; Zijn rechterarm omhelst me.

 • Hooglied 5:2
Ik slaap, maar mijn hart is wakker

 • Hooglied 8:6
Liefde is sterk als de dood; afgunst is zo hard als het graf.

 • Openingsvers van het Boek der Klaagliederen (Jeremia's klaagzang over de verwoesting van Jeruzalem en de Heilige Tempel, voorgelezen aan de vooravond van Tisha B'Av)
O, hoe zit ze alleen, de stad die ooit zo dichtbevolkt was, is als een weduwe geworden ... Zij die groot was onder de naties, een prinses onder de provincies, is schatplichtig geworden ...

 • 1 Kronieken 28:9
Ken de G-d van je vader en aanbid Hem met heel je hart en met een verlangende ziel

 • Ezechiël 1:14
En de hemelse beesten snellen en keren terug, als een bliksemflits

 • Koning Salomo (1 Koningen 8:27)
Zie, de hemelen en hoge hemelen kunnen U niet bevatten; hoe dan dit huis dat ik heb gebouwd?

 • Ester 3:8
En Haman zei tegen koning Achashverosh: "Er is een uniek volk, verstrooid en verdeeld onder de naties in alle provincies van uw koninkrijk; hun wetten zijn anders dan die van alle naties, en de wetten van de koning houden ze niet; het is niet de moeite waard voor de koning om ze te behouden ..."

Uitspraken uit de Ethiek van de Vaders, Pirkei Avot

Ethiek van de Vaders is een traktaat van de Misjna waarin de opvattingen van de Thora over ethiek en interpersoonlijke relaties worden beschreven.

 • Ethiek van de Vaders
De dag is kort, het werk veel, de werklieden zijn lui, de beloning is groot, en de Meester gehaast.

 • Ethiek van de Vaders
Als ik er niet voor mijzelf ben, wie is dat wel? En als ik er alleen voor mijzelf ben, wat ben ik? En indien niet nu, wanneer wel?

 • Ethiek van de Vaders 1:4
Laat uw huis een ontmoetingsplaats zijn voor wijzen; zit in het stof van hun voeten en drink dorstig van hun woorden

 • Ethiek van de Vaders 1:15
Zeg weinig en doe veel

 • Ethiek van de Vaders 2:1
Weet dat wat boven je is: een ziend oog, een luisterend oor en al je daden die in een boek staan

 • Ethiek van de Vaders 2:2
"Rabban Gamliel, de zoon van Rabbi Judah HaNassi zou zeggen: Mooi is de studie van Torah [gecombineerd] met een bezigheid, want het zwoegen van beiden houdt de zonde uit de geest. Uiteindelijk is alle Torah-studie die niet gepaard gaat met werk voorbestemd om te stoppen en zonde te veroorzaken."

 • Ethiek van de Vaders, 2:5
Op een plek waar geen mannen zijn, streef ernaar een man te zijn

 • Ethiek van de Vaders 2:13
Wees niet slecht in je eigen ogen

 • Ethiek van de Vaders 3:15
Alles is voorzien en keuzevrijheid is gegund

 • Ethiek van de Vaders 4:13
Er zijn drie kronen: de kroon van de Thora, de kroon van het priesterschap en de kroon van het koningschap; maar de kroon van goede naam overwint ze allemaal.

 • Ethiek van de Vaders 5:10
Er zijn vier soorten mensen: iemand die zegt: "Wat van mij is, is van jou, en wat van jou is, is van mij" is een lomperik. Iemand die zegt: "Wat van mij is, is van mij, en wat van jou is, is van jou" -- dit is een gemiddelde eigenschap; anderen zeggen dat dit het karakter is van een Sodomiet. Iemand die zegt: "Wat van mij is, is van jou, en wat van jou is, is van jou" is een chassid (vrome persoon). En iemand die zegt: "Wat van mij is, is van mij, en wat van jou is, is van mij" is slecht.

 • Ethiek van de Vaders 5:16
Elke liefde die ergens van afhankelijk is -- wanneer het ding ophoudt, houdt ook de liefde op. Maar een liefde die nergens van afhankelijk is, houdt nooit op. Wat is [een voorbeeld van] een liefde die ergens van afhankelijk is? De liefde van Amnon voor Tamar. En eentje die nergens van afhankelijk is? De liefde van David en Jonathan.

 • Ethiek van de Vaders 6:3
Iemand die een enkel hoofdstuk, of een enkele wet, of een enkel vers, of een enkel woord, of zelfs een enkele letter van zijn medemens leert, moet hem met respect behandelen

 • Ethiek van de Vaders 6:4
Zo is de weg van Torah: Brood met zout zult u eten, water in kleine hoeveelheden zult u drinken, en op de grond zult u slapen; leef een leven van ontbering en zwoegen in Torah. Als dat zo is, "gelukkig bent u, en goed voor u" (Psalm 128:2): gelukkig bent u in deze wereld, en het is goed voor u in de Komende Wereld.

 • Ethiek van de Vaders 6:6
De Thora wordt verworven door: ...nauwe omgang met collega's, scherpe discussies met studenten, een goed hart, geliefd zijn, G'd liefhebben, Zijn schepselen liefhebben, de last dragen met je medemens, hem gunstig beoordelen, hem vestigen op het pad van waarheid…

 • Ethiek van de Vaders 6:10
G-d verwierf vijf aanwinsten in Zijn wereld: de Thora is één aanwinst, de hemelen en de aarde is één aanwinst, Abraham is één aanwinst, het volk van Israël is één aanwinst en de Heilige Tempel is één aanwinst

 • Ethiek van de Vaders 6:11
Alles wat G'd in Zijn wereld heeft geschapen, schiep Hij om aan Zijn glorie uitdrukking te geven.

Uitspraken uit de Talmoed

Het basiscompendium van de joodse wet en het denken; zijn traktaten omvatten voornamelijk de discussies die gezamenlijk bekend staan als de Gemara, die de kiemverklaringen van de wet (mishnayot) toelichten die gezamenlijk bekend staan als de Mishnah; indien niet gespecificeerd verwijst naar de Talmoed Bavli, de uitgave ontwikkeld in Babylonië, en uitgegeven aan het einde van de vijfde eeuw G.T.; de Talmoed Yerushalmi is de uitgave die aan het einde van de vierde eeuw G.T. in het land Israël is samengesteld.

 • Talmoed, Eruvin 63a
Hoewel een vuur uit de hemel neerdaalde op het Altaar, is het een mitswa om er een door mensen geproduceerd vuur aan toe te voegen.

 • Talmoed, Sotah 49b
Jongeren zullen de ouderen beschaamd doen staan, en de ouden zullen in de tegenwoordigheid van de jeugdigen opstaan.

 • Talmoed, Yevamot 63a
Een mens zonder thuis is geen mens.

 • Talmoed, Nidah 30b
Voordat een ziel naar deze wereld afdaalt, wordt een eed afgelegd: "Wees een rechtvaardig persoon en wees geen slecht persoon!"

 • Talmoed, Sotah 17a
Man en vrouw zijn als twee vuren. Als G'd tussen hen in is, worden zij één; is dat niet zo, dan verteren zij elkaar.

 • Jeruzalem Talmoed - Psalm 57:9
Dus zei koning David: "In plaats van dat de ochtend mij wakker maakt, zal ik de ochtend wakker maken."

 • Talmoed, Pesachim 50b
Degenen die gezonde bomen kappen, zien geen zegen in hun werk

 • De Talmoed
Een chassied is iemand die verder gaat dan de letter van de wet

 • Talmoed, Yoma 2a
De vrouw van een man is zijn huis

 • Talmoed, Yevamot 62b
Onze meesters leerden: heb je vrouw lief als jezelf en respecteer haar meer dan jezelf

 • Talmoed, Berachot 6a
Wat staat er in G-d's tefillin geschreven? "Wie is als Uw volk Israël, één natie op aarde" (Samuël II, 7:23)

 • Talmoed, Sanhedrin 72a
Als iemand je komt vermoorden, sta dan tegen hem op om hem eerst te doden

 • Talmoed, Taanit 5b
Boom, o' boom, waarmee kan ik je zegenen? Dat je fruit zoet moet zijn? Je fruit is zoet. Dat je schaduw overvloedig moet zijn? Je schaduw is overvloedig. Dat er een stroom water onder je door moet stromen? Het water stroomt onder je door. Het enige wat mij nog rest om je te zegenen is: mogen alle aanplantingen van je zaad zijn zoals jij!

 • Talmoed, Brachot 34a
Er zijn drie dingen die goed zijn in kleine hoeveelheden en slecht in grote hoeveelheden: gist, zout en hindernis

 • Talmoed, Pesachim 87b
Het is een goedheid die G'd aan Israël deed, dat Hij hen onder de naties verspreidde... Zaait een persoon dan een maat graan, zo niet om vele maten te oogsten? Zo werd ook het volk van Israël onder de naties verbannen, alleen om er bekeerlingen aan toe te voegen...

 • Talmoed, Sanhedrin 19b
Iemand die de zoon van zijn medemens de Thora leert, wordt beschouwd alsof hij hem heeft gebaard

 • Talmoed, Berachot 57a
Zelfs de leegten onder jullie zijn vol mitswot als een granaatappel

 • Talmoed, Pesachim 116b
In elke generatie moet men zichzelf zien alsof hij zelf uit Egypte is bevrijd

 • Talmoed, Berachot 55a
Toen de Heilige Tempel bestond, bracht het Altaar verzoening voor Israël; vandaag verzoent iemands tafel voor hem

 • Talmoed, traktaat Sefer Torah 1:8
Zeventig wijzen vertaalden de Thora in het Grieks voor koning Ptolemaeus. Die dag was voor het volk Israël net zo moeilijk als de dag waarop het [Gouden] Kalf werd gemaakt; want de Thora kon niet goed vertaald worden

 • Talmoed, Pesachim 112a
Meer dan het kalf verlangt te zuigen, verlangt de koe te zogen

 • Talmoed, Sukkah 52b
Er zijn vier dingen waarvan de schepping G-d elke dag betreurt. De eerste is galoet (ballingschap)

 • Talmoed, Niddah 31a
Onze meesters onderwezen: Er zijn drie partners in de mens -- G-d, zijn vader en zijn moeder. Zijn vader bevrucht de witte substantie, waaruit de botten, pezen en nagels van het kind, de hersenen in zijn hoofd en het wit van zijn ogen worden gevormd. Zijn moeder bevrucht de rode substantie, waaruit de huid, het vlees en het haar van het kind en het zwart van zijn ogen zijn gevormd. G-d implanteert in hem geest, ziel, schoonheid van gelaat, gezichtsvermogen, het vermogen om te horen, het vermogen om te spreken en het vermogen om te lopen, evenals kennis, begrip en intelligentie. Wanneer de tijd van de mens om de wereld te verlaten nadert, neemt G-d Zijn deel weg en laat aan de vader en moeder de delen die door hen zijn bijgedragen.

 • Talmoed, Sjabbat 88a
Een Galilese geleerde hield een lezing voor Rabbi Chisda: Gezegend zij de Barmhartige die een drievoudige Thora (bestaande uit Thora, Profeten en Geschriften) gaf aan een drievoudig volk (bestaande uit Kohanim, Levieten en Israëlieten) via een derde geboren ( Mozes, het derde kind van Amram en Jocheved) op de derde dag in de derde maand...

 • Talmoed, Bava Metzia 71a
De armen van jouw stad hebben voorrang op de armen van een andere stad

 • Talmoed, Sjabbat 73a
De categorieën werk [verboden op Sjabbat] zijn veertig min één: zaaien, ploegen, oogsten, schoven maken, dorsen, wannen, het kaf van het koren plukken, malen, zeven, kneden, bakken, scheren, bleken, hacken, verven, spinnen, spannen van de draden op het weefgetouw, mazen maken, weven, verdelen, knopen, losmaken, naaien, scheuren, vangen, slachten, villen, zouten van huiden, genezen, schrapen, snijden, schrijven, wissen, bouwen, demonteren, blussen, aansteken , afwerken en uitvoeren van het ene domein naar het andere.

 • Talmoed, Sjabbat 10a
G-ds naam is vrede

 • Talmoed, Bava Metzia 87a
De rechtvaardigen beloven weinig en doen veel; de goddelozen beloven veel en doen niet eens een beetje

 • Talmoed van Jeruzalem, Nedarim 9:4
Hoe vermijd je wraakzuchtig te handelen? Je zou moeten denken: als iemand vlees aan het snijden was en het mes sneed in zijn hand, zou die hand dan de eerste hand snijden?

 • Talmoed, Kiddoesjin 82b
Een mens is verplicht te zeggen: de hele wereld is voor mij geschapen

 • Talmoed, Sotah 10a
Abraham zorgde ervoor dat de naam van G-d werd uitgesproken in de mond van alle voorbijgangers. Hoe komt het? Nadat ze [in zijn huis] hadden gegeten en gedronken, maakten ze aanstalten om hem te zegenen. Hij zei tegen hen: "Hebben jullie van het mijne gegeten? Jullie voedsel is voorzien door de G-d van de wereld! Dank, prijs en zegen Hij die de wereld tot aanzijn heeft gesproken!"

 • Talmoed, Sanhedrin 107a
Koning David smeekte G-d: "Moge mijn zonde (d.w.z. het voorval van Bathseba) niet in de Thora worden opgetekend." G-d zei: "Dat is onmogelijk. Als de enkele letter 'yud' die ik uit Sarai's naam verwijderde jarenlang voortdurend protesteerde totdat Jozua kwam en ik het aan zijn naam toevoegde... hoeveel te meer dan een complete sectie in de Thora!"

 • Talmoed, Avoda Zarah 5b
Een persoon begrijpt de geest van zijn leraar pas na veertig jaar

 • Talmoed, Bava Metzia 107b
Eerst jezelf opknappen en dan anderen opknappen

 • Talmoed van Jeruzalem, Berachot 2:4
Op de dag dat de Heilige Tempel werd verwoest, was een Jood zijn akker aan het ploegen toen zijn koe plotseling riep. Een Arabier kwam langs en hoorde de roep van de koe. De Arabier zei tegen de Jood: "Zoon van Juda! Maak je koe los, maak de paal van je ploeg los, want je heilige tempel is nu verwoest." De koe riep toen een tweede keer. De Arabier zei tegen de Jood: "Zoon van Juda! Breng je koe onder het juk, zet de paal van je ploeg terug, want Moshiach is nu geboren."

 • Talmoed, Pesachim 50b
Degenen die gezonde bomen kappen, zien geen zegen in hun werk

 • Talmoed, Moed Katan 18b
Rabbi Reuven ben Etzrovli zei: Een persoon wordt niet ergens van beschuldigd tenzij hij het heeft gedaan; en als hij het niet helemaal deed, deed hij het gedeeltelijk; en als hij het niet gedeeltelijk deed, dacht hij eraan het te doen; en als hij er niet aan dacht om het te doen, zag hij iemand anders het doen en was hij blij

 • Talmoed, Sotah 14a
Hoe kan een persoon "G-d achterna lopen", die wordt beschreven als een "verslindend vuur"? Maar de betekenis is om de wegen van de Heilige te volgen. G-d kleedt de naakten; zo moet jij ook de naakten kleden. G-d bezoekt de zieken; ook jij bezoekt de zieken. G-d troost rouwenden; ook jij troost rouwenden. G-d begraaft de doden; ook jij begraaft de doden.

 • Talmoed, Sanhedrin 37a
Wie ook maar één leven redt, is alsof hij een hele wereld heeft gered

 • Talmoed, Shevuot 35b, commentaar op het feit dat Abraham een bezoek van G-d onderbrak om drie passerende reizigers in zijn tent uit te nodigen (Genesis 18:4)
Dit is om ons te leren dat het ontvangen van gasten groter is dan het ontvangen van de Goddelijke Aanwezigheid

Uitspraken van beroemde Rabbijnen

Het woord rabbijn betekent "mijn meester" in het Hebreeuws. Een rabbijn is een religieuze leider van het Joodse volk. Sommige rabbijnen leiden gemeenten (synagogen), anderen zijn leraren en weer anderen leiden informeel.

 • Avot d'Rabbi Nathan
Dat is het lot van de leugenaar: zelfs als hij de waarheid spreekt, wordt hij niet geloofd.

 • De Ba'al Sjem Tov
Het verschil tussen wonder en een natuurlijke gebeurtenis ligt alleen in de frequentie.

 • De Maggid van Mezeritch
Bepaalde kansen en mogelijkheden zijn zo verheven dat ze niet toegankelijk zijn voor het bewuste zelf; ze kunnen alleen 'bij vergissing' tot stand komen.

 • Rabbi Isaac ben Sheshet ("Rivash")
Ik bid met de geest van een kind

 • Rabbi Wolf van Strikov
Je bent niet zo geweldig als je denkt, en de wereld is niet zo slecht als het lijkt.

 • Rabbi Israel Baal Shem Tov
Een brachah (zegening) is als regen. Net zoals regen alleen het geploegde en ingezaaide veld ten goede komt, maar een akker die woest ligt, niet geploegd en niet ingezaaid, zal profiteren van noch zachte regen, noch de vroege of latere zware regens - zo zal ook een zegen alleen profiteren van iemand die zich voorbereidt om het te ontvangen...

 • Rabbijn Schneur Zalman van Liadi
...en zo is het met al het geschapene: als de letters van de "tien uitspraken" waarmee G-d de wereld schiep tijdens de zes scheppingsdagen er maar een ogenblik van zouden afwijken, G-d verhoede, zou het terugkeren naar absoluut niets

 • De Lubavitcher Rebbe
"Want de mens is een boom des velds" (Deuteronomium 20:19) -- onze wortels zijn ons geloof en onze toewijding, onze stam en takken zijn onze kennis en ons karakter, en onze daden zijn onze vruchten

 • Rasji
"Het ene volk zal strijden tegen het andere" (Genesis 25:23). Jacob en Ezau zullen nooit gelijk zijn: als de een opstaat, zal de ander vallen, en als de ander opstaat, zal de eerste vallen.

 • De Rebbe van Kotzk
Iemand die G-d niet overal ziet, ziet hem nergens

 • Rabbi Nachman van Breslav
In de jeugd leert men praten; op volwassen leeftijd leert men te zwijgen. Dit is het probleem van de mens: dat hij leert praten voordat hij leert zwijgen

 • De Lubavitcher Rebbe
"Zie, ik geef u heden een zegen en een vloek" (Deuteronomium 11:26). Mozes geeft de kinderen van Israël het gezichtsvermogen: om te zien dat de ware aard van het kwaad niets meer is dan een transmutatie en vervorming van het Goddelijk goede. Wanneer het kwaad zo wordt gezien, kan het worden getransformeerd in het goede dat het in wezen is.

 • Rabbi Israel Baal Shem Tov
Een ziel kan naar de aarde afdalen en zeventig of tachtig jaar leven met als enig doel een ander een gunst te bewijzen - een geestelijke gunst of zelfs een materiële gunst.

 • Rabbijn Schneur Zalman van Liadi
Een klein beetje licht verdrijft veel duisternis

 • De "Ari", rabbijn Isaac Luria
Elke gecreëerde entiteit heeft een vonk van Goddelijkheid in zich, een puntje van goddelijkheid dat zijn ziel vormt. Wanneer we iets gebruiken om de Schepper te dienen, dringen we door in het omhulsel van alledaagsheid en onthullen en realiseren we de goddelijke essentie ervan. Zo verheffen we deze "vonken" en herenigen we ze met hun Bron.

 • Rabbi Yosef Yitzchak van Lubavitch (geciteerd in Hayom Yom, Iyar 15)
In de dagen van de Alter Rebbe [oprichter van Chabad, rabbijn Schneur Zalman van Liadoi, 1745-1812] had Chassidim een bekend gezegde: "Het stuk brood dat ik heb is van jou net zoals het van mij is." En ze zouden eerst het woord "van jou" zeggen - "... van jou net zoals het van mij is ..."

 • Rabbijn Yitzchok Luria, de 'Ari'.
Iemand die voorzichtig is met het kleinste beetje gezuurd voedsel op Pesach, zal gegarandeerd het hele jaar niet (per ongeluk) zondigen.

 • Chassidische meester Rabbi Simchah Bunim van Peshischa
Een persoon moet twee zakken in zijn jas hebben. Men zou het talmoedische gezegde moeten bevatten: "Een persoon wordt bevolen te handhaven: voor mij is de wereld geschapen." In de tweede zak zou hij het vers moeten bewaren: "Ik ben slechts stof en as."

 • Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn van Lubavitch tegen de Sovjetagent die met een revolver in zijn gezicht zwaaide
Dit speelgoed maakt alleen indruk op iemand die slechts één enkele wereld en vele goden heeft, niet iemand die één G-d en twee werelden heeft

 • Rabbijn Sholom DovBer van Lubavitch
Koester kritiek, want het zal je op de ware hoogten brengen

 • Rabbijn Schneur Zalman van Liadi
Men moet met de tijd leven (R. Schneuer Zalman legde vervolgens uit dat dit betekent dat men moet "leven" met de wekelijkse Torah-lezing, kijkend naar de sidra van de week voor begeleiding en inspiratie in het dagelijks leven)

 • Rabbi Menachem Mendel van Lubavitch ("Tzemach Tzeddek", 1789-1866)
De diepere betekenis van "Moge G-d mij nog een zoon geven" (Rachel's woorden bij de geboorte van Jozef, Genesis 30:24) is: moge dit kind het verdienen om een "ander" in een "zoon" te veranderen.

 • Baal HaTurim
Omdat Mozes tegen G-d zei: "Als U [Israël de zonde van het Gouden Kalf niet vergeeft], wis mij dan uit Uw boek", komt de naam van Mozes niet voor in de Torah-sectie van Tetzaveh

 • Rabbi Yosef Yitzchak van Lubavitch (Hayom Yom, Ijar 1)
Iemand zei ooit tegen mijn vader: "De chassidim van de Alter Rebbe hielden altijd de tel bij." Mijn vader hield erg van het gezegde en hij merkte op: "Dat idee kenmerkt iemands dienst aan G-d. De uren moeten 'afgetelde uren' zijn, daarna zullen de dagen 'afgetelde dagen' zijn. Als er een dag voorbijgaat, moet men weten wat hij heeft bereikt en wat er nog moet gebeuren... Over het algemeen moet men er altijd voor zorgen dat morgen veel beter is dan vandaag."

 • De Rebbe, rabbijn Menachem M. Schneerson, in een brief
Vraag advies aan mensen met ervaring. Zij zullen u vrijelijk verstrekken wat zij met hoge kosten hebben verworven.

 • De Rebbe sprak met kinderen en besprak relaties tussen Joden en niet-Joden
Wees niet bang voor de ander omdat hij anders is dan jij. Er is veel meer gemeen tussen twee mensen dan dat er verschillen zijn.
Wat die verschillen betreft, beschouw ze als de haken die ons bij elkaar houden, de redenen waarom we elkaar nodig hebben.
Verschillen zijn inderdaad wat we allemaal het meest gemeen hebben.


 • Rabbi Chaim ibn Attar
Elke Joodse ziel bezit een vonk van de ziel van Mozes

 • Exodus 22:24; Rashi's commentaar, ibid.
"Als je geld leent aan iemand van Mijn volk, zul je jegens hem niet als een schuldeiser gedragen..." Laat jezelf niet constant aan hem zien... Dring niet bij hem aan tot betaling als je weet dat hij niet in staat is te betalen.

 • Rabbijn Schneur Zalman van Liadi
Gebed zonder richting van het hart is als een lichaam zonder ziel

 • Rabbi Mordechai van Haradak, een leerling van Rabbi Schneur Zalman van Liadi
Het eerste wat we van de Rebbe hoorden was: "Wat verboden is, mag men niet; en wat mag, hoeft men niet"

 • Rashi's commentaar op Genesis 1:1
Rabbi Jitschak zei: De Thora had moeten beginnen met "Deze maand zal voor u zijn..." (Exodus 12:2), wat de eerste mitswa is die aan het volk van Israël wordt opgedragen. Waarom begint het dan met "In den beginne [G-d schiep de hemel en de aarde]"? ... Zodat als de naties van de wereld tegen Israël zeggen: "Jullie zijn dieven, omdat je de landen van de zeven naties hebt veroverd", ze zouden antwoorden: "De hele wereld is van G-d; Hij schiep het, en Hij schenkt het aan wie Hij maar wil. Het was Zijn wil om het aan hen te geven, en het was Zijn wil om het van hen aan te nemen en aan ons te geven."

 • Rabbi Schneur Zalman van Liadi tegen een chassid die klaagde over zijn moeilijkheid om in zijn levensonderhoud te voorzien
Je bent nodig om je omgeving te verlichten met Thora en dienstbaarheid aan het hart (gebed). Levensonderhoud en wat je nodig hebt, daar moet G'd voor zorgen. Je doet wat je moet doen, en G’d zal doen wat Hij moet doen. . .

 • R. Schneur Zalman van Liadi (Hayom Yom, 22 Adar I)
De Talmoed (Berachot 6b) zegt: "Een persoon moet altijd nauwgezet zijn over het Minchah-gebed." De bijzondere kwaliteit van Minchah is dat het midden op de dag komt, wanneer mensen bezig zijn met hun persoonlijke zaken, maar ze onderbreken deze om tot G-d te bidden.

 • Rabbi Menachem Mendel van Lubavitch, sprekend over zijn schoonvader en voorganger, Rabbi DovBer van Lubavitch (1773-1827)
Als zijn vinger zou worden afgesneden, zou er geen bloed vloeien, maar chassidus (chassidische leer)

 • Rabbi Israel Baal Shem Tov
Alles is door Goddelijke Voorzienigheid. Als een blad door een briesje wordt omgedraaid, is dat alleen omdat dit specifiek door G-d is verordend om een bepaalde functie te vervullen binnen het doel van de schepping.

 • Rabbijn Schneur Zalman van Liadi
Elk jaar daalt er een nieuw en vernieuwd licht neer en schijnt het, dat nog nooit in de wereld is verschenen

 • De Lubavitcher Rebbe, Tevet 5, 1987
Dit zijn boeken met zielen

 • Overgeleverd door de kleinzoon van Rabbi Schneur Zalman, Rabbi Menachem Mendel van Lubavitch
Toen mijn meester en leraar [R. Schneur Zalman van Liadi] in een staat van d'veikut was (letterlijk "gehechtheid", een trance-achtige staat van extatische aankleving met G-d) riep hij uit: "Ik wil helemaal niets! Ik wil Uw ' tuin van Eden,' ik wil niet dat Uw 'wereld komt'... ik wil niets anders dan U alleen."

 • Rabbi Israel Baal Shem Tov
Toen ik vijf jaar oud was, werd ik wees van zowel mijn vader als mijn moeder. Voor zijn overlijden vertelde mijn heilige vader me twee dingen: 1) Vrees niets anders dan G-d alleen. 2) Houd van elke Jood, zonder uitzondering, met heel je hart en heel je ziel.

 • De Lubavitcher Rebbe, toen hem werd gevraagd hoe hij urenlang op zijn benen kon staan, groetende de duizenden die hem kwamen opzoeken
Men wordt het tellen van diamanten niet moe.

 • De "Ari", rabbijn Isaac Luria
Elke gecreëerde entiteit heeft een vonk van Goddelijkheid in zich, een puntje van goddelijkheid dat zijn ziel vormt. Wanneer we iets gebruiken om de Schepper te dienen, dringen we door in het omhulsel van alledaagsheid en onthullen en realiseren we de goddelijke essentie ervan. Zo verheffen we deze "vonken" en herenigen we ze met hun Bron.

 • Rabbi Acha
Het gepraat van de dienaren van de vaders is wenselijker dan de Torah-kennis van de kinderen. Want het verhaal van Eliëzer, dat twee of drie pagina's in de Thora beslaat, wordt twee keer verteld, terwijl veel principes van de Thora-wet worden overgebracht met een enkel woord of letter

 • De Lubavitcher Rebbe
Je moet een mede-jood benaderen alsof je de dienaar van de koning bent die een boodschap naar zijn dierbaarste kind stuurt

 • Chassidische meester Rabbi Bunem van Peshischa (1767-1827)
De slang werd vervloekt dat hij "stof zal eten al de dagen van je leven" (Genesis 3:14). Maar waarom is het een vloek om altijd en overal eten te hebben? Omdat het feit dat ons levensonderhoud niet direct voor ons beschikbaar is, en we voortdurend in contact staan met G-d om ons dagelijks brood te vragen - dat is de grootste zegen van het leven...

 • Chassidische meester Rabbi Mendel van Kotzk
Als ik ik ben omdat ik ik ben, en jij bent jij omdat jij jij bent, dan ben ik ik en ben jij jij. Maar als ik ik ben omdat jij jij bent en jij jij bent omdat ik ik ben, dan ben ik niet ik en ben jij jij niet!

 • De zesde Lubavitcher Rebbe, rabbijn Yosef Yitzchak Schneersohn, in een brief geschreven ter gelegenheid van de eerste verjaardag van zijn vrijlating uit Sovjetgevangenschap in 1927
Niet alleen ikzelf heeft G-d op deze dag verlost... maar ook iedereen die de naam "Israël" draagt

 • Rabbijn Sholom DovBer van Lubavitch (1860-1920)
De voet zal gemakkelijker in een bak met heet water terechtkomen dan het hoofd. Daarin ligt de suprematie van de eenvoudige Jood over de geleerde - in zijn grotere bereidheid tot zelfopoffering.

 • De Rebbe
De banden tussen twee mensen - en zeker die tussen man en vrouw, of tussen ouders en kinderen - zijn voornamelijk van spirituele, niet van materiële aard. Dat betekent dat een kogel, een granaat of een ziekte het lichaam kan aantasten, maar niet de geest of de ziel. De fysieke band tussen twee personen kan worden verbroken door een kogel, maar hun spirituele relatie niet...

 • Rabbi Israel Baal Shem Tov
Een ziel kan naar de aarde afdalen en zeventig of tachtig jaar leven met als enig doel een ander een gunst te bewijzen - een geestelijke gunst of zelfs een materiële gunst.

 • Rabbi Shmuel van Lubavitch (1834-1882)
Een persoon zou de paden van de hemel echt moeten kennen, maar eigenlijk is dit niet cruciaal. Men heeft alleen het belangrijkste nodig: een ander van harte helpen, met gevoeligheid, plezier beleven aan het doen van vriendelijkheid voor een ander.

 • Laatste woorden van rabbijn Sholom DovBer van Lubavitch, Nissan 2, 5680 (1920)
Ik ga naar de hemel; Ik laat je mijn geschriften na

 • Chassidische meester Rabbi Leib, de "Grootvader van Shpoli" (1725-1811)
Meester van het universum! De wijzen van de Talmoed smeekten U om de Moshiach te brengen, maar U koos ervoor om dat niet te doen. De heilige Kabbalisten van Safed smeekten U om Moshiach mee te nemen -- wederom was U niet bereid. We hebben het punt bereikt waarop het aan iemand van mijn soort wordt overgelaten om de Verlosser te vragen. Toch houd je het vol... Let op mijn woorden! Er zal een generatie komen die geen interesse zal hebben in U of Uw Moshiach. Dan heb je geen andere keuze dan hem te brengen..

 • Sifri; Rasji op Leviticus 1:9
Het is Mij aangenaam dat Ik heb gesproken en dat Mijn wil is gedaan

 • Rabbi Israel Baal Shem Tov
G-d transformeert spiritualiteit in lichamelijkheid; de Jood maakt fysieke dingen geestelijk

 • Rabbijn Schneur Zalman van Liadi
Het hele punt van het chassidisme is dat men de aard van iemands karaktereigenschappen moet veranderen

 • Rabbi Yosef Yitzchak van Lubavitch
In materiële zaken moet men altijd kijken naar degene wiens situatie lager is dan die van zichzelf, en de goede G-d bedanken voor Zijn vriendelijkheid jegens hem. In spirituele zaken moet men altijd kijken naar degene die hoger is dan zichzelf, en G-d smeken om hem de intelligentie te schenken om van de ander te leren, en het vermogen en de kracht om hogerop te komen.

 • De Lubavitcher Rebbe
"Ik ben een vreemdeling en een ingezetene onder u" (Abraham aan Ephron de Hethiet, Genesis 23:4). De Jood is een "inwoner" in de wereld, want de Thora leert ons niet te ontsnappen aan de fysieke realiteit, maar deze te bewonen en te verheffen. Tegelijkertijd voelt de Jood zich een "vreemdeling" in de materiële wereld - zijn ware thuis is de wereld van spiritualiteit, heiligheid en G-ddelijkheid waaruit zijn ziel is verbannen en waarnaar ze verlangt terug te keren. Inderdaad, alleen omdat we een "vreemdeling" blijven, kunnen we de spirituele visie en integriteit behouden die nodig zijn om in de wereld te verblijven en haar te heiligen als een "woning voor G-d".

 • Rabbi Schneur Zalman van Liadi aan zijn kleinzoon, Rabbi Menachem Mendel van Lubavitch, kort voor zijn overlijden op Tevet 24, 5583 (1812)
Ik zie niet langer een tafel, een stoel, een lamp... alleen de letters van de Goddelijke uitspraken [die bestaan en leven geven aan het fysieke bestaan]

 • Rashi's commentaar
"En dit zijn de wetten die u hun zult voorleggen..." (Exodus 21:1). De uitdrukking "en deze" impliceert dat ze een voortzetting zijn van wat eerder is geschreven. Dit is om ons te leren dat, net zoals de hierboven beschreven wetten (de Tien Geboden) van de Sinaï komen, deze (de logische wetten van Mishpatim) ook van de Sinaï komen.

 • Rabbijn DovBer van Lubavitch
Of de persoon [woorden van Torah en Chassidische leer] begrijpt of niet, de ziel hoort

 • Rabbi Isaac van Komarna
Een schip zonder lading ligt niet stabiel in het water en kan zelfs omslaan

 • Rabbi Yosef Yitzchak van Lubavitch (1880-1950)[B]
Wij, heel Israël, zijn afgezanten van G-d, ieder van ons zoals de Goddelijke Voorzienigheid voor ons heeft bepaald. Niemand van ons is vrij van deze heilige taak die op onze schouders is gelegd...

 • [B]Rabbijn Schneur Zalman van Liadi
In fysiek voedsel zijn er twee soorten delicatessen: zoet en weelderig voedsel, en scherp en zuur voedsel dat gekruid en gegarneerd is, zodat er delicatessen van worden gemaakt die de ziel bevredigen ... [Dus ook] zijn er twee soorten bevrediging voor G-d: een van [het goede bereikt door] de volkomen rechtvaardigen, en de tweede van de onderdrukking van het kwaad aangezien het het sterkst en machtigst is... door de inspanningen van de gewone mens.

Uitspraken van Maimonides

Rabbi Moshe ben Maimon, bekend onder de afkorting "Rambam", 1135-1204; Cordoba (Spanje), Fez (Marokko) en Fostat (oud Caïro, Egypte); codifier, filosoof, gemeenschapsleider en lijfarts van Sultan Saladin van Egypte; auteur van een commentaar op de Misjna, het Boek van Mitzvot, Misjne Torah, de Gids voor de Perplexen en vele andere werken.

 • Maimonides
Het fundament van alle fundamenten en de pijler van wijsheid is te weten dat er een Primair Wezen is dat al het bestaan tot stand heeft gebracht.

 • Maimonides
Moshiach zal het koninkrijk van David herstellen in zijn glorie van weleer, in zijn oorspronkelijke soevereiniteit. Hij zal de Heilige Tempel bouwen en de verstrooiden van Israël bijeenbrengen. In zijn tijd zullen alle wetten [van de Thora] worden hersteld zoals voorheen; de offers zullen worden gebracht, en het sabbatsjaar en het jubeljaar zullen worden ingesteld...

 • Maimonides, Wetten der Koningen 4:10
Het doel en de intensies (van een ware leider) zullen zijn het geloof van de mensheid te verheffen, en de wereld met gerechtigheid te vervullen.

 • Maimonides, afsluiting van Code der Wet
Er zal geen hongersnood zijn, geen oorlog, geen afgunst, geen eerzucht; goedheid zal in overvloed stromen, en alle heerlijkheden zullen voor ons gereed liggen als stof. De hele wereld zal uitsluitend bezig zijn met het kennen van G'd.

 • Maimonides, begin van het Boek der Wet
De grondslag van alle grondslagen, en de dragende zuil van alle wijsheid, is het weten dat er een Oorspronkelijk Bestaan is, dat al wat bestaat tot leven brengt.

 • Maimonides, Wetten der Kennis 5:1
Zoals een wijs mens zich onderscheidt door zijn kennis, zo moet hij zich ook door zijn daden, zijn gedrag en zijn optreden onderscheiden.

 • Maimonides, Wetten van Berouw 3:4
Een mens moet zichzelf en de wereld zien als de twee kanten van een weegschaal in evenwicht; reeds door het verrichten van één goede daad doet hij de balans doorslaan, en brengt hij zichzelf en de hele wereld redding en verlossing.

 • Maimonides
Alles dat ter wille van G-d is, moet van het beste en mooiste zijn. Wanneer men een huis van gebed bouwt, zou het mooier moeten zijn dan zijn eigen woning. Wanneer men de hongerigen voedt, dient men hen te voeden met het beste en zoetste van zijn tafel. Wanneer men de naakten kleedt, dient men hen te kleden met de fijnste kleren die men heeft. Telkens wanneer iemand iets voor een heilig doel aanwijst, moet hij zijn mooiste bezittingen heiligen; zoals geschreven staat (Leviticus 3:16): "Al het vet is voor G-d."

 • Maimonides
Alles wat bestaat hangt af van G'd, en Hij is nergens van afhankelijk.

 • Maimonides
Als een profeet eenmaal is opgericht, is het verboden aan hem te twijfelen of de waarheid van zijn profetie in twijfel te trekken.

 • Maimonides
Het rechte pad is het middelpunt van elke eigenschap die een persoon in zijn persoonlijkheid bezit.

Uitspraken uit de Kabbalah

Kabbalah: (letterlijk "ontvangen traditie") het geheel van joodse mystieke leringen, waarvan de centrale tekst de Zohar is

 • Zohar
Het lichaam van een mens is de pit en het goddelijke licht wordt erboven ontstoken. En koning Salomo riep (Prediker 9:8): "Er zij geen gebrek aan olie op uw hoofd." Want het licht op het hoofd van een man moet olie bevatten, wat goede daden betekent...

 • Zohar Vol. III, Naso 137b
Er is geen rook zonder vuur en er is geen vuur zonder rook.

 • Zohar Vol. III, Acharei Mot, 73a
Thora is allemaal de naam van G'd.

 • Zohar Vol. II, Terumah 162b
Alles in de wereld hangt af van verlangen.

 • Zohar Vol. I Vayishlach 170a
Stof … groeit nooit fruit.

 • Zohar Vol. III, Tazria 48a
Een persoon kan de smaak van zoetheid niet kennen totdat hij bitterheid proeft.

 • Zohar Deel III, Kedoshim 80b
Genezing wordt gevonden in de Thora.

 • Zohar Vol. III, Sjelach 179a
Woede bevat vergif.

 • Zohar Vol. II, Mishpatim 107a
Wanneer een vakman spreekt, spreekt hij over zijn vak.

 • Zohar Vol. I, Vayechi 232b
Iemand prijzen voor een kwaliteit die ze niet bezitten, legt hun tekortkomingen bloot.

 • Zohar Vol. II, Balak 193b
Er is geen woord ter wereld dat bekend kan zijn voordat het wordt uitgesproken.

 • Zohar Vol. III, Acharei 65a
Waar gerechtigheid is, is liefde. En soms, waar liefde is, is gerechtigheid.

 • Zohar Vol. III, Vayikra 7b
Een man zonder vrouw wordt beschouwd als een half lichaam.

 • Zohar Vol. III, Kedoshim 81a
Er is geen Thora zonder wijsheid en er is geen wijsheid zonder Thora.

 • Zohar Vol. III, Acharei 58a
Degenen die gekweld worden door het lijden van goede mensen - hun ongerechtigheden worden van de wereld verwijderd.

 • Zohar Vol. III, Behar 111a
Naastenliefde is de boom des levens.

 • Zohar Vol I, Vayechi, 245a
Liefde die niet wordt gevolgd door jaloezie is geen echte liefde.

 • Zohar Vol. II, Jitro, 79b
Iemand die dichterbij wil komen, wordt dichtbij getrokken.

 • Zohar Vol. II, Vaeira, 25a
Het eerste van alle geboden is om G'd te kennen.

Uitspraken uit de Midrasj

Midrash: (a) de klassieke verzameling van de homiletische leringen van de Wijzen over de Thora, op het niet-letterlijke niveau van derush; (b) een dergelijke leer

 • Midrasj Pirkei d'Rabbi Eliezer, hfdst. 12
Zodra de aarde G-d hoorde zeggen: "Het is niet goed dat de man alleen is; Ik zal een hulp voor hem maken tegenover hem" (Genesis 2:18), begon ze te beven en te schreeuwen. Ze zei voor haar schepper: 'Meester van alle werelden, ik heb niet de macht om alle mensenkinderen te voeden!' Zei G-d tegen haar, 'Jij en ik zullen ze voeden' en ze verdeelden het tussen hen.

 • Midrasj Rabba, Bamidbar 21
Net zoals de gezichten van mensen allemaal verschillend zijn, zo is ook hun geest verschillend

 • Midrasj Rabba, Exodus 15
Met het geven van de Thora op de berg Sinaï, waren we verloofd met G-d als Zijn bruid; de toekomstige verlossing wordt onze bruiloft

 • Midrasj-parabel over hoe Jacob naar Egypte werd gebracht
Een koe hield haar nek van het juk af. Wat deden ze? Ze pakten haar kalf van achter haar en trokken hem naar de plek waar ze wilden dat ze ploegde, en het kalf blaatte. Toen de koe haar kalf hoorde blaten, ging ze ondanks zichzelf heen vanwege haar kind.

 • Midrasj Rabba
Er was eens iemand die van de ene plaats naar de andere reisde en hij zag een paleis in vlammen opgaan. Hij zei: "Kan het zijn dat er geen meester is in dit paleis?" Dus de eigenaar van het paleis keek naar hem uit en zei tegen hem: "Ik ben de meester van het paleis." Op dezelfde manier, omdat Abraham rondging en zei: "Kan het zijn dat de wereld geen meester heeft?" G-d keek naar buiten en zei: "Ik ben de eigenaar, de meester van de wereld"

 • Midrasj HaGadol
De materialen die voor de Mishkan worden geschonken, komen overeen met de componenten van de mens. "Goud" is de ziel; "zilver", het lichaam; "koper", de stem; "blauw", de aderen; "paars", het vlees; "rood", het bloed; "vlas", de darmen; "geitenhaar", het haar; "rood geverfde ramsvellen", de huid van het gezicht; "tachash skins", de hoofdhuid; "sittim-hout", de botten; "olie voor verlichting", de ogen; "kruiden voor de zalfolie en voor de zoete wierook," de neus, mond en gehemelte; "shoham-stenen en edelstenen om te zetten", de nieren en het hart.

 • Midrasj Mechilta, Beshalach 17
De Thora kon alleen worden gegeven aan eters van manna

 • Midrasj Tehillim
Kwaadaardige praat is als een pijl. Iemand die een zwaard uit de schede haalt, kan spijt krijgen van zijn intentie en het terug in de schede doen. Maar de pijl kan niet worden opgehaald

 • Midrasj Torat Kohanim
In de dagen van Moshiach zal elke boomsoort eetbare vruchten voortbrengen.

 • Midrasj Rabba
Eens werd een os naar het offer geleid, maar wilde niet wijken. Een arme man kwam langs met een bos andijvie in zijn hand. Hij stak het uit naar de os, die het at... en liet zich toen leiden tot een offer. In een droom werd aan de eigenaar van de os geopenbaard: "Het offer van de arme man ging voor het jouwe."

 • Midrash Rabba, Bereishit 8:7
Met wie overlegde G-d (toen Hij zei: "Laat ons mensen maken")? Hij raadpleegde de zielen van de rechtvaardigen

 • Midrasj Rabba
Zeven dingen zijn voor de mens verborgen: de dag van zijn dood, de dag van de verlossing, de absolute waarheid in een oordeel; ook weet geen man hoe hij in zijn levensonderhoud zal voorzien, wat er in het hart van zijn buurman leeft, wat een vrouw baart, en wanneer de goddeloze staat [Rome] zal vallen.

 • Midrasj Rabba, Exodus 15
Met het geven van de Thora op de berg Sinaï, waren we verloofd met G-d als Zijn bruid; de toekomstige verlossing wordt onze bruiloft

 • Midrasj Tanchuma
De Tafelen waren elk zes handbreedten lang en drie handbreedten breed. Mozes hield twee handbreedten vast, G-d had twee handbreedten, en daartussen was twee handbreedten ruimte. Mozes' handen hadden de overhand, en hij greep de Tafelen vast en brak ze... zoals geschreven staat (Deuteronomium 9:17): "En ik greep de twee tabletten vast"

 • Midrasj Rabba
Door drie dingen werd de Thora gegeven: door vuur, water en woestijn

 • Midrasj Tanchuma
Elke kwelling die de mens overkomt, heeft een vastgestelde tijd om te eindigen; zoals er geschreven staat (Job 28:3): "Hij stelt een einde aan de duisternis, en elke grens onderzoekt Hij."

 • Midrasj Tanchuma
De Wijzen onderwezen: Benoem altijd ten minste twee mensen samen als beheerders van openbare fondsen. Zelfs Mozes, van wie geschreven staat (Numeri 12:7) "In heel Mijn huis is hij vertrouwd", bedacht samen met anderen de rekeningen van het Heiligdom, zoals er staat (Exodus 38:21): "Door de hand van Itamar, de zoon van Aäron."

 • Midrash Rabba op Prediker 7:16
Hij die barmhartig is voor de wrede, zal uiteindelijk wreed worden voor de barmhartige

 • Midrasj Tehilim
Rabbi Berechia zei: De uittocht uit Egypte is vergelijkbaar met een dikke man die op een ezel rijdt. De ezel verlangt: "O wanneer komt hij van mij af"; en hij verlangt: "O, wanneer ga ik van de ezel af?" Zodra hij uitstapt, is de man blij en de ezel blij. Toch weet ik het niet: wie is er gelukkiger? [Zo verkondigt de psalmist:] "Egypte verheugde zich toen ze gingen"

 • Mozes aan Korach en zijn volgelingen (Midrasj Tanchuma op Numeri 16:10)
Onder de religies van de wereld zijn er verschillende gewoonten, en ze komen niet allemaal samen in hetzelfde huis [van aanbidding]. Wij hebben echter maar één G-d, één Thora, één wet, één Kohen Gadol en één heiligdom; toch verlangen jullie, tweehonderdvijftig mannen, allemaal naar het Hogepriesterschap! Ook ik verlang ernaar!

Uitspraken uit de Tanya

Fundamentele tekst van Chabad Chassidische filosofie, geschreven door de oprichter van de beweging, Rabbi Shneur Zalman van Liadi in de 18e eeuw; Tanya'' is het eerste woord van het boek, dat ook wel Likkutei Amarim ("Verzamelde verhandelingen") en Sefer shel Beinonim ("Het boek van de tussenpersonen") wordt genoemd.

 • Likkutei Amarim 33
Dit is waar het bij de mens om draait; dit is het doel van zijn schepping en van de schepping van alle werelden, subliem en nederig - om voor G'd een woning te maken in de fysieke wereld.

 • Likkutei Amarim 12
Een klein beetje licht verdrijft veel duisternis.

 • Shaar HaYichud VehaEmunah, hoofdstuk 2
Op elk moment, in elk ding, gebeurt er een wonder dat zelfs het splijten van de Rode Zee ver te boven gaat: het bestaan wordt vernieuwd vanuit de leegte en een natuurlijke orde wordt in stand gehouden waar chaos zou moeten zijn.
Inderdaad, het is niet het wonder dat wonderbaarlijk is, maar de natuurlijke orde. Heeft iemand een goede reden waarom de zwaartekracht zich vandaag zou gedragen zoals gisteren?
Heeft iemand een goede reden waarom er überhaupt iets zou moeten zijn?


 • Likkutei Amarim 33
Op grond van zijn aangeboren aard heerst de geest over het hart.

 • Likkutei Amarim 41
Liefde en ontzag zijn de twee vleugels waarmee een daad omhoog gaat.

 • Likkutei Amarim 1–2
Elke individuele Jood, rechtvaardig of slecht, heeft twee zielen. . . Eén ziel is afgeleid van kelipa (de "omhulsels" van de schepping) en sitra achra (de "andere kant"), en kleedt zich in het bloed om het lichaam te bezielen. . . . Hieruit vloeien de kwade eigenschappen voort. . . en ook de instinctieve goede eigenschappen van de Jood. . . . De tweede ziel in de Jood is letterlijk een deel van G'd hierboven.

 • Likkutei Amarim 19
"De ziel van de mens is een lamp van G'd" (Spreuken 20:27). Net zoals de vlam van de lamp zich naar boven spant, trachtend zich los te rukken van de pit en naar de hemel te stijgen - hoewel dit zijn eigen ondergang zou betekenen - zo streeft ook de Goddelijke ziel in de mens er voortdurend naar zich los te rukken van het lichaam en het materiële bestaan, en vernietigd te worden binnen zijn bron in G-d.

 • Likkutei Amarim 9
Het lichaam wordt vergeleken met een kleine stad. Zoals twee koningen oorlog voeren over een stad, elk verlangend om haar in te nemen en erover te heersen, dat wil zeggen haar inwoners te regeren naar zijn wil, zodat ze hem gehoorzamen in alles wat hij voor hen verordent - zo doen de twee zielen, de Goddelijke en het dierlijke, voeren oorlog tegen elkaar over het lichaam en al zijn organen en ledematen. Het verlangen en de wil van de Goddelijke ziel is dat alleen zij over de persoon heerst en hem leidt, en dat al zijn ledematen eraan gehoorzamen en zich er volledig aan overgeven en er een voertuig voor worden en dienen als voertuig voor zijn tien vermogens [van intellect en emotie] en drie 'kledingstukken' [gedachte, spraak en actie]. . . en het hele lichaam zou er alleen mee doordrongen moeten zijn, met uitsluiting van enige vreemde invloed, G'd verhoede. . . . Terwijl de dierlijke ziel juist het tegenovergestelde verlangt. . .

 • Likkutei Amarim 27
Er zijn twee soorten plezier voor G'd. De eerste is van de volledige vernietiging van het kwaad, en zijn transformatie van bitterheid naar zoetheid en van duisternis naar licht, door de volmaakt rechtvaardigen. Het tweede [plezier] is wanneer het kwaad wordt afgestoten terwijl het nog steeds op zijn sterkst en machtig is. . . door de inspanningen van de "tussenpersoon" (beinoni). . . . Zoals in de analogie van fysiek voedsel, waarin er twee soorten lekkernijen zijn die plezier geven: de eerste is het plezier dat wordt verkregen uit zoet en aangenaam voedsel; en de tweede, van scherp en zuur voedsel, dat zo gekruid en bereid is dat het delicatessen worden die de ziel doen herleven. . .

 • Likkutei Amarim 32
Wanneer iemands lichaam met minachting wordt bekeken, en iemands vreugde alleen in de ziel zit, vormt dit een directe en eenvoudige manier om het gebod "Heb je naaste lief als jezelf" te vervullen tegenover elke Jood, groot of klein. . . . Want de bron van hun zielen is in de Ene G'd, en ze zijn alleen verdeeld op grond van hun lichamen. Daarom vinden degenen die hun lichaam voorrang geven boven hun ziel, het onmogelijk om ware liefde en broederschap te delen, behalve dat wat afhankelijk is van enig voordeel. Dit bedoelde Hillel de Oudere toen hij zei over dit gebod [de liefde voor Israël]: "Dit is de hele Thora, en de rest is commentaar." Want het fundament en de bron van alle Thora is om de ziel te verheffen en de overhand te geven boven het lichaam. . .

 • Likkutei Amarim 32
Ook degenen die ver verwijderd zijn van G'd's Thora en Zijn dienst. . . men moet ze dicht bij zich trekken met sterke koorden van liefde - misschien kan men erin slagen om ze dichter bij de Thora en de dienst aan G'd te brengen. En zelfs als iemand faalt, heeft hij nog steeds de beloningen verdiend van de vervulling van de mitswa, "Heb je medemens lief".

 • Shaar Hayichud Veha’emunah 1
Er staat geschreven: "Voor eeuwig, o G'd, staat Uw woord vast in de hemelen" (Psalm 119:89). Rabbi Israel Baal Shem Tov, gezegend geheugen, legde het vers als volgt uit: Uw woord dat u uitsprak: “Laat er een uitspansel zijn. . .” (Genesis 1:6), deze woorden en letters staan voor altijd stevig aan het firmament van de hemel en zijn voor altijd gekleed in de hemel om ze leven en bestaan te geven. . . . En zo is het met alle geschapen dingen, tot aan de meest lichamelijke en levenloze substanties toe. Als de letters van de "tien uitspraken" waarmee de wereld werd geschapen tijdens de zes dagen van de schepping er maar een moment van zouden afwijken, G-d verhoede, zou het terugkeren naar het absolute niets.

 • Shaar Hayichud Veha’emunah 3
Als het menselijk oog de spirituele vitaliteit zou zien die uit de uitspraak van G'd's mond in elke schepping stroomt, zouden we de materialiteit, grofheid en tastbaarheid van de schepping niet zien, want het zou volkomen teniet worden gedaan in relatie tot dit goddelijke levenskracht.

 • Shaar Hayichud Veha’emunah 4–5
Er staat geschreven: "Zoals de zon en haar schede, [zo zijn de goddelijke namen] Havayah-Elokim" (Psalm 84:12). Dit betekent dat G'd verlangde dat het oneindige licht waarmee hij de wereld schept (Havayah) zou worden omhuld en verborgen binnen de definitieve wetten en patronen van de natuur (Elokim). . . . Maar toen hij zag dat de wereld een absolute verhulling niet kon verdragen, liet G'd een glimp van Zijn oneindige licht door de schede schijnen. Deze glinsteringen zijn de zielen van de rechtvaardigen en de wonderen die in de Thora worden verteld.

 • Iggeret Hakodesh 11
Als iemand echt gelooft dat G'd, die de ultieme bron van leven, goedheid en gelukzaligheid is, elk moment van de tijd alles schept uit het absolute niets - hoe kan iemand zich dan voorstellen dat hem iets ergs overkomt? Inderdaad, de waarheid is dat alleen het goede van G'd komt. Alleen zijn er twee soorten goed: geopenbaard goed, dat we als zodanig ervaren; en verborgen goed, dat afkomstig is van een plek die zo verheven is dat onze eindige vermogens niet in staat zijn het te assimileren, zodat we het ervaren als pijn en lijden. . .

 • Iggeret Hakodesh 27
Het leven van een tzaddik is geen leven van het vlees, maar een spiritueel leven dat volledig bestaat uit geloof, ontzag en liefde voor God.

 • Tanya, deel II, hfdst. 3
Als het oog de spirituele vitaliteit zou mogen zien die uit de uitspraak van G-d's mond in elke schepping stroomt, zouden we de materialiteit, grofheid en tastbaarheid van de schepping niet zien, want het zou volkomen teniet worden gedaan in relatie tot dit goddelijke levenskracht...

Uitspraken van de Chassidische meesters

 • De Chassidische meesters
Waarom werd de Joden bevolen om elk een halve sjekel aan het Heiligdom bij te dragen? Om ons te leren dat geen enkel individu een volledige entiteit op zichzelf is. Alleen door zich aan te sluiten bij een ander kan een persoon een geheel worden.

 • De Chassidische Meesters
Er is liefde als vuur en er is liefde als water

 • De Chassidische Meesters
Als er beneden iets kapot is, repareer het dan boven. En weet dat het boven nooit echt gerepareerd is totdat het beneden ook in orde is.

 • De Chassidische Meesters
De geest en het hart van de mens zijn nooit leeg. Als er geen levenvoedend "water" is, zitten er "slangen en schorpioenen in"

 • De Chassidische Meesters
Elke afdaling is om te stijgen

Uitspraken van Hayom Yom

(letterlijk "van dag tot dag"); een bloemlezing van aforismen en gewoonten, gerangschikt volgens de dagen van het jaar, samengesteld uit de toespraken en brieven van rabbijn Yosef Yitzchak van Lubavitch (1880-1950), zesde Lubavitch Rebbe; samengesteld door rabbijn Menachem Mendel Schneerson, zevende Lubavitch Rebbe

 • Hayom Yom, Kislev 8
Hoe groot is de welwillendheid van de Schepper! Dat zo'n klein wezen als de mens grote vreugde kan brengen aan de Allergrootste, aan degene van wie wordt gezegd (Psalm 145:3): "Er is geen graven in Zijn grootheid..."

 • Hayom Yom (Nissan 11)
Op zijn verjaardag moet een persoon mediteren, zijn verleden herinneren en overdenken, en corrigeren en berouw tonen wat correctie en berouw vereist

 • Hayom Yom, Cheshvan 24
In materiële zaken moet men altijd kijken naar degene wiens situatie lager is dan die van zichzelf, en de goede G-d bedanken voor Zijn vriendelijkheid jegens hem.
In spirituele zaken moet men altijd kijken naar degene die hoger is dan zichzelf, en G-d smeken om hem de intelligentie te schenken om van de ander te leren, en het vermogen en de kracht om hogerop te komen.


 • Hayom Jom, Sivan 17
Zich onthouden van plezier - in de meest volledige zin - van deze wereld, is slechts een goede voorbereiding om G'd te dienen. De dienst zelf transformeert het fysieke in een voertuig voor Goddelijkheid.

 • Hayom Yom, Tamuz 22
Een chassidische melodie versterkt hoop en vertrouwen, brengt vreugde en brengt het hele huishouden, huis en gezin in een staat van licht.

 • Hayom Yom, Tevet 21
Rabbi Yosef Yitzchak van Lubavitch ontmoette eens een waterdrager die volle emmers droeg en merkte op: "Als men water tegenkomt, is er een toepasselijke stelregel van de Baal Shem Tov dat men moet zeggen, namelijk: 'Als men water tegenkomt, moet men zeggen dat de Baal Shem zegt dat het is een teken van zegen'"

 • Hayom Yom, Kislev 16
Een fundamenteel principe van de Chabad-filosofie is dat de geest - die door zijn aangeboren aard heerst over het hart - het hart ondergeschikt moet maken aan G'ds dienst door gebruik te maken van de intellectualisering, het begrip en de diepe contemplatie van de grootsheid van de Schepper.

 • Hayom Yom, 21 Adar I
De term 'chassied' is een oude term die de wijzen zelfs op Adam hadden toegepast. Het beschrijft perfectie en uitmuntendheid in intellect of in emotionele karaktereigenschappen, of in beide. In de chassidische doctrine van Chabad verwijst de benaming "chassid" naar iemand die zijn eigen essentie-karakter en zijn positie in de kennis en studie van de Thora herkent, evenals zijn situatie bij het naleven van mitswot. Hij weet wat hij mist en hij is bezorgd en doet er alles aan om die leegte op te vullen. Hij is ijverig in gehoorzaamheid op de manier van 'het juk van de hemel aanvaarden'.

 • Hayom Yom, 7e dag van Chanoeka
De campagne van de Grieken was, zoals we zeggen in het Al Hanissim-gebed, bedoeld om "hen Uw Thora te laten vergeten en de decreten van Uw wil te overtreden". "Laat ze de Thora bestuderen", suggereerden de Grieken. "Laat ze de logische mitswot en de 'getuigenis' gebruiken in praktijk brengen. Maar ze mogen niet vermelden dat de Thora G-d's Thora is en de mitswot de decreten van Zijn wil zijn. Torah en mitswot moeten gescheiden zijn van G-ddelijkheid... "

 • Hayom Yom, Av 26
Elk verhaal is een leidraad voor het leven. Elk verhaal roept een fijne karaktertrek op, een innerlijk enthousiasme voor het verfraaien van een mitswa...

 • Hayom Yom, Tevet 25
De Egyptische Exodus omvatte het verbreken van de banden en beperking van Egypte om eraan te ontsnappen. De chassidische leer geeft de opdracht om nog een stap verder te gaan: uit de wereldse beperkingen en grenzen te stappen terwijl je in de wereld blijft. Terwijl we in de wereld functioneren, moeten we de beperkingen ervan overstijgen...

Overige uitspraken

 • Joods wetboek
Niemand heeft het recht zijn lichaam schade te berokkenen; het is geen persoonlijk eigendom, maar behoort aan G'd.

 • Maamar Hechaltzu 5659, hoofdstuk 3
Wanneer mensen elkaar met liefde behandelen en hun meningsverschillen respecteren, zullen alle andere kwalen zich aan ons overgeven.

 • Kad HaKemach
Er kan geen koning zijn zonder volk

 • Mechilta
De Thora beveelt: "Zes dagen zult u werken en al uw werk doen." Is het dan mogelijk dat iemand "al zijn werk" in zes dagen doet? Maar rust op Sjabbat alsof al je werk erop zit

 • Uit het Kiddush Levanah-gebed, de maandelijkse "heiliging van de maan"
En Hij vertelde de maan om zichzelf te vernieuwen, als een kroon van schoonheid voor degenen die Hij vanaf de baarmoeder draagt, want zij zullen eveneens vernieuwd worden en hun Schepper verheerlijken voor de naam van de glorie van Zijn koninkrijk

 • Likkutei Sichot, vol. 16, blz. 482; Hayom Yom, 12 Cheshvan
Ja, er is verwondering in de wereld, maar we staan niet aan de buitenkant naar binnen te gapen.
Dit wonder, het is onze ouder.
Wij zijn zijn kind.
Het is onze G-d en wij zijn zijn mensen.


 • Yalkut Shimoni
Waarmee kan de tong worden vergeleken? Aan een hond vastgebonden met een ijzeren ketting en opgesloten in een kamer in een kamer in een kamer, maar als hij blaft, is de hele bevolking doodsbang voor hem. Stel je voor dat hij buiten los zou lopen! Dus de tong: die zit vast achter de tanden en achter de lippen, maar richt toch eindeloos veel schade aan. Stel je voor dat het buiten was!

 • De wijzen
Accepteer de waarheid, waar die ook vandaan komt.

 • Mechilta D'Rashbi
Toen G-d de Thora aan het volk van Israël gaf, zei Hij tegen hen: "Ik heb borgen nodig." Zei de mensen: "De hemel en de aarde zullen onze garanties zijn." G-d zei: "Ze zullen niet eeuwig duren." Ze zeiden: "Onze vaders zullen het garanderen." Hij zei: "Ze hebben het druk." Ze zeiden: "Onze kinderen zullen het garanderen." Hij zei: "Dit zijn uitstekende borgstellers."

 • Sefer Jetzirah 1:7
Het begin is ingebed in het einde en het einde is ingebed in het begin

 • Mechilta d'Rashbi
De maat van goed is vijfhonderd keer groter dan de maat van ellende

 • Chassidische gezegde
Een wijs man voorziet de toekomst; een Rebbe maakt de toekomst.

 • Dagelijkse “Zegen op de Thora”
Gezegend bent u, G'd. . . Die ons uit alle naties heeft gekozen en ons Zijn Thora heeft gegeven. Gezegend bent U, G'd, die de Thora geeft

 • Chassidische gezegde
Ben je net zo voorzichtig met wat er uit je mond komt als met wat erin gaat?
© 2007 - 2023 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wat is de Tora? - de Geschreven en Mondelinge ToraDe Tora is de as waar omheen het Jodendom draait. Als je wilt weten wat de Joodse benadering is inzake een bepaalde kwes…
Bijbelse spreekwoorden, gezegden en uitdrukkingenDe Bijbel is het meest vertaalde boek uit onze taal. Door de jaren heen zijn er in Nederland veel bijbelvertalingen vers…
Drie-eenheid: Vader, Zoon & Heilige Geest in Oude TestamentDrie-eenheid: Vader, Zoon & Heilige Geest in Oude TestamentDrie-eenheid: de onderscheiden Personen, Vader, Zoon en Heilige Geest in het Oude Testament (Tenach). We bespreken de pl…
De bijbel: Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied en JonaDe bijbel: Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied en JonaDe bijbel is zeker geen eenvoudig boek om zo maar te beginnen met lezen. Interessant en de moeite waard is het echter ze…

Literatuur - Beroemde SchrijversLiteratuur - Beroemde SchrijversLiteratuur - Beroemde Schrijvers Weetjes. Wie is de allergrootste Engelse schrijver? Wie schreef de Russische roman Oorl…
Dichters in de schijnwerpers met SudokudichtDichters in de schijnwerpers met SudokudichtDe manier om dichters heden ten dage over het voetlicht te krijgen is ze te linken aan iets dat populair is. Daar leent…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: OpenClipartVectors, Pixabay
 • Bijbel, Talmoed, Maimonides, Spreuken der Vaderen
Jehoeda (520 artikelen)
Laatste update: 17-03-2023
Rubriek: Kunst en Cultuur
Subrubriek: Taal
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.