Joods religieuze uitspraken

Joods religieuze uitspraken Voor veel mensen zijn citaten c.q. quotes uit de Bijbel anno 2024 nog steeds veel betekenend. Je vindt ze terug bij trouwplechtigheden, begrafenissen, geboortes, etc. Niet alleen de Bijbel heeft mooie en betekenisvolle uitspraken, ook andere Joods religieuze boeken kennen inspirerende citaten. In dit artikel uitspraken uit de Hebreeuwse Bijbel; uitspraken uit de Ethiek van de Vaders, Pirkei Avot; uitspraken uit de Talmoed; uitspraken van beroemde Rabbijnen; uitspraken van Maimonides; uitspraken van Hillel; uitspraken uit de Kabbalah; uitspraken uit de Midrasj; uitspraken uit de Tanya; uitspraken van de Chassidische meesters; uitspraken van Hayom Yom; overige uitspraken.

Uitspraken uit de Hebreeuwse Bijbel

Tenach: De bijbel; acroniem voor Thora (d.w.z. de vijf boeken van Mozes), Nevi'im (Profeten) en Ketuvim (de "Geschriften"; d.w.z. de Hagiographa).

Tora

(letterlijk onderwijs) (a) De vijf boeken van Mozes (de Bijbel); (b) het geheel van joodse religieuze leerstellingen dat het geheel van de joodse wet, praktijk en traditie omvat.

 • Genesis 1:27
En G'd schiep de mens naar zijn eigen beeld, naar het beeld van G'd schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij ze.

 • Genesis 1:31–2:3 (gereciteerd als voorwoord bij de Kidoesj op vrijdagavond)
Het was avond en het was ochtend, de zesde dag. En de hemelen en de aarde werden voltooid, en al hun scharen. En G'd voltooide op de zevende dag Zijn werk dat Hij had gedaan; en Hij rustte op de zevende dag van al Zijn werk dat Hij had gedaan. En God zegende de zevende dag en heiligde die; omdat Hij daarin rustte van al Zijn werk dat G'd had gemaakt, om te maken. . .

 • Genesis 2:24
Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees worden.

 • Genesis 8:11
En de duif keerde tegen de avond naar hem terug, en zie, ze had een olijfblad in haar bek geplukt; dus Noach wist dat het water van de aarde was afgenomen.

 • Genesis 13:14–17
En God zei tegen Abram. . . "Sla uw ogen op en zie, vanaf de plaats waar u bent, noordwaarts en zuidwaarts en oostwaarts en westwaarts. Voor al het land dat je ziet, zal ik jou en je zaad geven, tot in eeuwigheid. . . Sta op, loop door het land, tot zijn lengte en tot zijn breedte, want ik zal het je geven.

Genesis 18:25
En Abraham benaderde God en zei: “. . . Het betaamt U niet zoiets te doen, de rechtvaardigen samen met de goddelozen te doden. . . Zal de Rechter van de hele aarde niet rechtvaardig handelen?”

 • Jakobs droom, Genesis 28:12
Zie! Er stond een ladder op de grond, waarvan de bovenkant tot aan de hemel reikte; en zie, engelen van God klommen erop en neer.

 • Genesis 28:14
En u zult uitbarsten naar het westen, en naar het oosten, en naar het noorden en naar het zuiden.

 • Jozef aan zijn broers, Genesis 50:20
Inderdaad, je bedoelde kwaad tegen mij, maar G'd heeft het ten goede bedoeld.

 • Exodus 1:12
Hoe meer ze hen kwelden, hoe meer ze zich vermenigvuldigden en hoe meer ze groeiden.

 • Exodus 2:4
Zijn zus hield van een afstand de wacht om te weten wat er met hem zou gebeuren.

 • Mozes tegen God (Exodus 5:22)
Waarom heb je deze mensen slecht behandeld?!

 • De "Vier uitingen van verlossing", Exodus 6:6-7
Ik zal u bevrijden van onder de ontberingen van Egypte, en Ik zal u verlossen uit hun slavernij; Ik zal je verlossen met een uitgestrekte arm en met grote oordelen. Ik zal je tot Mij nemen als een natie, en Ik zal voor jou een G'd zijn. . .

 • Mozes aan Farao, Exodus 10:3
Dus zei de G-d van de Hebreeën: “. . . Laat Mijn volk gaan, zodat ze Mij kunnen dienen.”

 • Exodus 12:39
En zij bakten ongezuurde koeken van het deeg dat zij uit Egypte brachten, want het was niet gezuurd; omdat ze uit Egypte waren verdreven en niet konden wachten, hadden ze ook geen proviand voor zichzelf voorbereid. . .

 • Exodus 16:4
Zie, Ik zal brood uit de hemel op u laten regenen.

 • Torah's vereisten voor een rechter, Exodus 18:21
Moedig, godvrezend, waarheidsgetrouw en geldhatend.

 • Exodus 19:5–6
Jij zult Mijn eigen schat zijn onder alle volkeren. . . En jullie zullen een koninkrijk van priesters zijn, en een heilig volk voor Mij.

 • Exodus 19:16–20:3
En het geschiedde op de derde dag, toen het ochtend was, dat er donderslagen en bliksemschichten waren, en een dikke wolk op de berg, en het geluid van een sjofar buitengewoon luid. . . Mozes bracht het volk uit het kamp om G-d te ontmoeten; en zij stonden onder de berg. . .
En G-d sprak al deze woorden en zei: “Ik ben G-d, jouw G-d, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, heeft geleid. Naast Mij zul je geen andere goden hebben. . .”


 • Exodus 20:8
Denk aan de sabbatdag, om die heilig te houden.

 • Exodus 20:12
Eer je vader en je moeder.

 • Exodus 22:24; Rashi's commentaar, ibid.
"Als je geld leent aan iemand van Mijn volk, zul je jegens hem niet als een schuldeiser gedragen..." Laat jezelf niet constant aan hem zien... Dring niet bij hem aan tot betaling als je weet dat hij niet in staat is te betalen.

 • Exodus 23:2
Volg de meerderheid. . . [maar] volg de meerderheid niet om kwaad te doen.

 • Exodus 23:5
Als je de ezel van je vijand ziet bezwijken onder zijn last, en je bent geneigd hem niet meer te helpen, dan zul je zeker met hem meehelpen.

 • Exodus 24:7
En [Mozes] nam het boek van het verbond en las het voor de oren van het volk, en ze zeiden: "Alles wat G'd heeft gesproken, zullen we doen en we zullen horen."

 • Exodus 31:16–17
En de kinderen van Israël zullen de sabbat houden, om de sabbat te maken door hun generaties heen, tot een eeuwigdurend verbond. . .
Het is voor altijd een teken tussen Mij en de kinderen van Israël; want in zes dagen maakte G'd hemel en aarde, en op de zevende dag rustte en verkwikte Hij.


 • Exodus 32:31-32
En Mozes keerde terug naar G'd en zei: "Ik smeek U: deze natie heeft een grote zonde begaan en heeft zichzelf tot een god van goud gemaakt. Nu, als U hun zonde wilt vergeven -; en als U dat niet wilt, wis mij dan uit uit het boek dat U hebt geschreven."

 • Leviticus 10:10
Om onderscheid te maken tussen het heilige en het profane, en tussen het onreine en het zuivere.

 • Leviticus 16:30
Want op deze dag zal Hij je vergeven, om je te zuiveren, zodat je gereinigd wordt van al je zonden voor G’d.

 • Leviticus 19:18
Heb je naaste lief als jezelf.

 • Leviticus 22:32
Ik zal geheiligd worden temidden van de kinderen van Israël.

 • Leviticus 25:3–4
Zes jaar zult u uw akker bezaaien, en zes jaar zult u uw wijngaard snoeien en de vruchten ervan inzamelen. Maar in het zevende jaar zal er een sabbat van plechtige rust zijn voor het land, een sabbat voor G'd. . .

 • Leviticus 25:20–21
En als je zou zeggen: Wat zullen we eten in het zevende jaar, als we niet planten en onze oogsten niet binnenhalen? Maar in het zesde jaar zal Ik mijn zegen over jullie bevelen, en het zal drie jaar lang vrucht dragen. . .

 • Leviticus 26:3-6
Als je Mijn inzettingen volgt en Mijn geboden onderhoudt en ze uitvoert: Ik zal je regens geven op hun tijd, het land zal zijn opbrengst geven en de boom des velds zal zijn vrucht geven. Uw dorsen zal duren tot de wijnoogst, en de wijnoogst zal duren tot het zaaien; je zult je voedsel tot verzadiging eten en je zult veilig in je land leven. En ik zal vrede in het land geven. . .

 • Numeri 8:2
Wanneer je de lampen opheft, zullen de zeven lampen hun licht naar het gezicht van de menora werpen.

 • Numeri 12:6-8
Als er een profeet onder jullie is, maak ik, G-d, mezelf aan hem bekend in een visioen en spreek ik met hem in een droom. Zo niet Mijn dienaar Mozes; want hij is de vertrouwde in heel Mijn huis. Met hem spreek ik van mond tot mond, duidelijk, en niet in raadsels; en de gelijkenis van G-d aanschouwt hij. Waarom was je dan niet bang om tegen mijn dienaar Mozes te spreken?

 • Numeri 13:33
We waren in onze eigen ogen als sprinkhanen, en dus waren we in hun ogen

 • Numeri 14:20
En G-d zei: Ik heb vergeven, zoals je vraagt

 • Numeri 15:18-20
Wanneer je aankomt in het land waar ik je naartoe breng; en u eet van het brood van het land, u zult een geschenk voor G-d opzij zetten. Het eerste deel van je deeg moet je laten rijzen als challah...

 • Bileam, profeterend over Moshiach, Numeri 24:17
Ik zie het, maar niet nu; Ik zie het, maar het is niet dichtbij. Er zal een ster voortspruiten uit Jakob, en een scepter zal oprijzen uit Israël, en zal de hoeken van Moab slaan, en heersen over alle kinderen van Seth.

 • Mozes' instructie aan de magistraten, Deuteronomium 1:16-17
Hoor de geschillen tussen uw broeders, en oordeel rechtvaardig tussen een ieder en zijn broeder, en de vreemdeling die bij hem is. Geef niemand speciale erkenning bij het uitspreken van een oordeel; hoor zowel de kleine als de grote; vrees geen mens; want het oordeel is van G-d. En wat te moeilijk voor je is, breng het naar mij, en ik zal het horen

 • Deuteronomium 4:6
Er is geen ander.

 • Deuteronomium 4:35
Je werd getoond om te weten dat G-d de G-d is, er is niemand anders dan Hij.

 • Deuteronomium 6:6-8
En deze woorden, die ik je vandaag gebied, zullen op je hart zijn... Je zult ze als een teken op je arm binden, en ze zullen een tefillin zijn tussen je ogen.

 • Deuteronomium 6:9
En je zult ze [de woorden van de Shema] op de deurposten van je huis en op je poorten schrijven

 • Deuteronomium 7:3-6
Huw niet met hen: geef uw dochter niet ten huwelijk aan zijn zoon, noch zult u zijn dochter aan uw zoon nemen; want zij zullen uw zoon ervan weerhouden Mij te volgen... Want u bent een heilig volk voor de H-r, uw G-d, en de H-r, uw G-d, heeft u gekozen om een speciaal volk voor Hem te zijn...

 • Deuteronomium 8:3
De mens leeft niet alleen van brood, maar door de uitspraak van G-d's mond leeft de mens

 • Deuteronomium 8:11-17
Pas op... opdat u niet eet en verzadigd raakt, en goede huizen bouwt en daarin woont, en uw runderen en uw kleinvee zich vermenigvuldigen, en uw zilver en goud toenemen, en alles wat u hebt toeneemt, en uw hart hooghartig wordt... en je zult tegen jezelf zeggen: "Het is mijn eigen kracht en de macht van mijn hand die deze rijkdom voor mij heeft verzameld."

 • Deuteronomium 11:10-12
Want het land dat u binnengaat om het te erven, is niet zoals het land Egypte waar u vandaan komt, dat u uw zaad zaait en het met uw voeten bewatert als een moestuin. Het land waar u naar toe gaat om te erven is een land van heuvels en valleien, dat water drinkt van de regen uit de hemel. Een land dat de Heer, uw G-d, zoekt; voortdurend zijn de ogen van de Heer, uw G-d erop gericht, van het begin van het jaar tot het einde van het jaar.

 • De "zeven soorten" waarmee het land Israël gezegend is, Deuteronomium 8:8
Een land van tarwe, gerst, druiven, vijgen en granaatappels; een land van oliehoudende olijven en [dadel]honing.

 • Deuteronomium 11:26
Kijk, ik leg u vandaag zegen en vloek voor

 • Deuteronomium 14:1
Jullie zijn kinderen van de H-r, jullie G-d.

 • Deuteronomium 16:14
En u zult zich verheugen op uw feest, u, en uw zoon, en uw dochter, en uw dienstknecht, en uw dienstmaagd, en de Leviet, en de vreemdeling, en de wees, en de weduwe, die in uw steden zijn.

 • Deuteronomium 18:13
Wees heel met G-d

 • Deuteronomium 22:8
Als je een nieuw huis bouwt, moet je een omheining voor je dak maken; opdat u geen bloed in uw huis giet, wanneer hij die valt, er ook weer uit zal vallen...

 • Deuteronomium 23:24
Dat wat uit je lippen komt, zul je houden en doen.

 • Deuteronomium 24:5
Wanneer een man een nieuwe vrouw heeft genomen, zal hij niet ten strijde trekken, noch zal hij worden belast met enige zaken; maar hij zal een jaar thuis vrij zijn en zijn vrouw gelukkig maken

 • Zachorlezing, Deuteronomium 25:17-19
Denk aan wat Amalek je onderweg heeft aangedaan, op je weg uit Egypte. Dat hij je onderweg tegenkwam en de achterblijvers afsneed toen je moe en uitgeput was; hij was niet bang voor G-d. En het zal geschieden, wanneer de H-r, uw G-d, u rust heeft gegeven van al uw vijanden rondom, in het land dat de H-r, uw G-d, u als erfdeel geeft om het in bezit te nemen, dat u de herinnering aan Amalek van onder de hemel. Niet vergeten.

 • Deuteronomium 26:17–18
U hebt vandaag de Heer uitgekozen om uw God te zijn, en in Zijn wegen te wandelen, en Zijn inzettingen, Zijn geboden en Zijn verordeningen te onderhouden, en Hem te gehoorzamen. . . En God heeft jou vandaag uitgekozen om Zijn dierbare volk te zijn, zoals Hij jou heeft beloofd. . .

 • Deuteronomium 29:9–10
U staat vandaag allemaal voor de Heer, uw God: uw hoofden, uw stammen, uw oudsten, uw officieren en elke Israëlitische man; uw kinderen, uw vrouwen, de vreemdeling in uw kamp; van je houthakker tot je waterlade

 • Deuteronomium 30:1-5
En het zal geschieden, wanneer al deze dingen u overkomen - de zegen en de vloek die ik u heb voorgesteld - dat u in uw hart zult overwegen, onder alle naties waar de H-r uw G-d u heeft verbannen. . En je zult met heel je hart en met heel je ziel terugkeren naar de H-r, je God... Dan zal de H-r, je G-d, je ballingen terugbrengen... Zelfs als je ballingen aan het einde van de hemel zijn, de H-r, uw G-d, zal u van daar verzamelen... en Hij zal u naar het land brengen dat uw voorvaderen bezaten, en u zult het in bezit nemen; en Hij zal u goed doen, en Hij zal u talrijker maken dan uw voorvaderen...

 • Deuteronomium 30:11-14
Voor deze mitswa die ik je vandaag gebied, is het niet voor je verborgen, noch is het ver weg. Het is niet in de hemel, dat u zou moeten zeggen: "Wie zal voor ons naar de hemel opstijgen om het ons te brengen, zodat wij het kunnen horen en het kunnen doen?" Evenmin is het aan de overkant van de zee, zodat u zou moeten zeggen: "Wie zal voor ons de zee oversteken en het naar ons toe brengen, zodat wij het kunnen horen en het kunnen doen?" Want de zaak is u zeer nabij, in uw mond en in uw hart, opdat u het moogt doen.

 • Deuteronomium 30:15-19
Zie, ik houd u leven en goedheid, dood en kwaad voor; in die zin dat ik je vandaag gebied G-d lief te hebben, in Zijn wegen te wandelen en Zijn geboden te onderhouden... Leven en dood heb Ik je voorgesteld, zegen en vloek. En je zult voor het leven kiezen.

 • Deuteronomium 30:20
Houd van de Heer, uw G-d... want Hij is uw leven

 • Deuteronomium 33:4
De Thora die Mozes ons oplegde is het erfdeel van de gemeente van Jacob.

 • Deuteronomium 34:10-12
En sindsdien stond er in Israël geen profeet op zoals Mozes, die G-d van aangezicht tot aangezicht kende; [die alle tekenen en wonderen evenaarde, waarvoor G-d hem had gestuurd om te doen in het land Egypte, aan Farao en al zijn dienaren, en aan heel zijn land; en al de sterke hand en al het grote ontzag dat Mozes voor de ogen van heel Israël verrichtte

Profeten

 • Maleachi 3:24
De harten van de ouders zullen door hun kinderen terugkeren.

 • Jesaja 1:27
Sion zal verlost worden met gerechtigheid, en zijn terugkeerders met liefdadigheid

 • Jesaja 11:9
De aarde zal vol zijn van de kennis van G'd, zoals de wateren de bodem der zee bedekken.

 • Jesaja 12:2
Zie, G'd is mijn heil, ik vertrouw en vrees niet, want mijn sterkte en mijn psalm is G'd.

 • Jesaja 27:12
U zult worden verzameld, een voor een, o kinderen van Israël.

 • Jesaja 40:1-2 (gelezen op de Shabbat na Tisha B'Av)
"Troost, troost Mijn volk", zegt jouw G-d. Spreek tot het hart van Jeruzalem en roep haar aan, want zij is verzadigd geraakt van haar gastheer, omdat haar ongerechtigheid is verzacht; want zij heeft het dubbele van al haar zonden uit de hand van de Heer genomen...

 • Jesaja 40:5
De glorie van G-d zal worden geopenbaard. En alle vlees zal zien dat de mond van G-d heeft gesproken

 • Jesaja 40:26
Hef je ogen omhoog en zie wie deze heeft gemaakt! Wie heeft deze allemaal gemaakt? Hij die de hemelse heerscharen op nummer één naar voren brengt en ze elk bij naam noemt. Vanwege Zijn grote kracht en machtige kracht ontbreekt er niet één...

 • Jesaja 41:6
Een man zal zijn medemens helpen, en tegen zijn broer zal hij zeggen: "Versterk jezelf"

 • Jesaja 45:18
Want zo zei de Heer, de Schepper van de hemel, die G-d is, die de aarde vormde en maakte, Hij vestigde haar: Hij schiep haar niet voor chaos, Hij vormde haar om beschaafd te zijn

 • Jesaja 55:6
Zoek G-d wanneer Hij gevonden kan worden, roep Hem aan wanneer Hij nabij is.

 • Jesaja 59:17
[G-d] trok gerechtigheid aan als een maliënkolder en een helm van verlossing op Zijn hoofd; Hij trok kledingstukken van wraak aan als kleding, en was gekleed met ijver als een mantel

 • Uit Jesaja's profetie over Moshiach, gelezen op de 8e dag van Pesach
De wolf zal bij het lam vertoeven, en de luipaard zal bij het bokje neerliggen; en het kalf en de jonge leeuw en het gemeste samen, en een klein kind zal ze leiden. En de koe en de beer zullen weiden, hun jongen zullen samen neerliggen; en de leeuw zal stro eten als de os. En het zogende kind zal spelen op het hol van de cobra, en het gespeende kind zal zijn hand op het nest van de adder leggen. Ze zullen mijn heilige berg niet schaden of vernietigen; want de aarde zal gevuld zijn met de kennis van G-d, zoals de wateren de zee bedekken

 • Openingsvers van het Boek der Klaagliederen (Jeremia's klaagzang over de verwoesting van Jeruzalem en de Heilige Tempel, voorgelezen aan de vooravond van Tisha B'Av)
O, hoe zit ze alleen, de stad die ooit zo dichtbevolkt was, is als een weduwe geworden ... Zij die groot was onder de naties, een prinses onder de provincies, is schatplichtig geworden ...

 • Jeremia 1:5
Voordat ik je in de baarmoeder vormde, kende ik je, en voordat je werd geboren, heb ik je ingewijd; Ik heb je aangesteld als een profeet voor de volkeren...

 • Jeremia 29:7
Zoekt de vrede voor de stad..., en bidt voor haar tot G'd, want in haar vrede zal uw vrede gelegen zijn.

 • Ezechiël 1:14
En de hemelse beesten snellen en keren terug, als een bliksemflits

 • Hosea 2:21
En Ik zal je voor altijd met Mij verloven.

 • Hosea 11:1
Want Israel is een kind, en ik hou van hem

 • Micha 6:8
Loop discreet met je G-d

Geschriften

Ketuvim (letterlijk geschriften) is het derde en laatste deel van de Bijbel (Tanach) - de geschreven Thora.

 • Prediker 1:9
Er is niets nieuws onder de zon

 • Prediker 1:18
Veel wijsheid komt door veel verdriet

 • Prediker 3:1-8
Voor alles is er een tijd, een tijd voor elke zaak onder de hemel: een tijd om te baren en een tijd om te sterven; een tijd om te planten en een tijd om te ontwortelen wat geplant is. Een tijd om te doden en een tijd om te genezen; een tijd om te breken en een tijd om op te bouwen. Een tijd om te huilen en een tijd om te lachen; een tijd van jammeren en een tijd van dansen.

 • Prediker 3:11
Hij heeft alles mooi gemaakt op zijn tijd; ook de [wijsheid van] de wereld legde Hij in hun hart, behalve dat de mens niet de daad zou vinden die G-d deed, van begin tot eind...

 • Prediker 3:21
Wie bemerkt, dat de adem der mensenkinderen opstijgt naar boven en dat de adem der dieren neerdaalt naar beneden in de aarde?

 • Prediker 7:2
En de levenden zullen ter harte nemen

 • Prediker 9:7
Ga, eet vreugdevol je brood en drink je wijn met een vrolijk hart, want G-d heeft je daden al geaccepteerd

 • Psalmen 2:7
Mijn zoon gijt zij; Ik heb u heden verwekt.

 • Psalmen 16:8
Ik stel G-d voor mij, altijd

 • Psalmen 20:8-10
Deze [vertrouwen] op strijdwagens en deze op paarden, maar wij noemen de naam van G-d, onze G-d. Zij knielen en vallen, maar wij staan op en winnen aan kracht. G-d red ons; Moge de Koning ons antwoorden op de dag dat wij bellen.

 • Psalmen 23:4
Zelfs als ik in de vallei van de schaduw van de dood loop, zal ik geen kwaad vrezen, want U bent met mij

 • Koning David (in Psalm 27, gereciteerd tijdens de maand Elul)
Eén ding vraag ik van G-d, alleen dit zoek ik: dat ik al de dagen van mijn leven in het huis van G-d mag wonen, om te staren naar de aangenaamheid van G-d en om zijn tempel te bezoeken

 • Psalmen 27:8
Namens u zegt mijn hart: "Zoek mijn aanwezigheid." Uw aanwezigheid, O G-d, ik zal zoeken

 • Psalmen 27:14
Hoop op G-d, wees sterk en Hij zal je hart moed en hoop op G-d geven

 • Psalmen 37:23
De voetstappen van de mens worden geleid door G-d.

 • Psalm 40:5
Gelukkig is de man die zijn vertrouwen stelt in G-d, en zich niet wendt tot de hooghartigen

 • Psalmen 45:14
Louter pracht is de koningsdochter daar binnen, van goudbrokaat is haar kleed.

 • Psalmen 55:19
Hij verloste mijn ziel met vrede, van de strijd die over mij kwam; want velen waren bij mij.

 • Psalmen 66:5; volgens de Chassidische meesters verwijst dit naar G-ds creatie van vrije keuze en de mogelijkheid van zonde
Kom, zie de daden van G-d, Zijn ontzagwekkende complot tegen de mensenkinderen

 • Psalmen 85:12
Waarheid ontspruit uit de aarde

 • Psalmen 89:15
De wereld is gebouwd op vriendelijkheid

 • Psalmen 94:9
Zou Hij die het oor implanteert niet horen? Zou Hij die het oog vormt niet zien?

 • Psalmen 100:2
Dien G'd met vreugde.

 • Psalmen 104:23
De mens gaat naar zijn werk, naar zijn werk tot de avond

 • Psalmen 104:24
Hoe talrijk zijn Uw werken, O G-d; Je hebt ze allemaal met wijsheid gemaakt

 • Psalmen 104:32
Wie naar de aarde kijkt en ze beeft; Wie bergen aanraakt en ze roken

 • Psalmen 106:3
Welzalig zijn zij, die te allen tijde gerechtigheid doen.

 • Psalmen 119:30
Ik verkies de weg der waarheid.

 • Psalmen 120:7
Ik ben voor vrede, maar als ik spreek, zijn zij voor oorlog

 • Psalmen 121:1-2
"Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp komt van G-d, die hemel en aarde schept."

 • Psalm 121:4
Zie, de Behoeder van Israël sluimert noch slaapt.

 • Psalmen 122:1-3
Ik was blij toen ze tegen mij zeiden: "Laten we naar het huis van G-d gaan." Onze voeten stonden binnen uw poorten, o Jeruzalem. Het opgebouwde Jeruzalem is als een stad die in zichzelf is samengevoegd...

 • Psalmen 126:1
Wanneer G-d de ballingen van Sion teruggeeft, zullen we als dromers zijn geweest

 • Psalmen 126:6
Degenen die met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien.

 • Psalmen 139:8
Als ik naar de hemel zweef, daar ben jij.

 • Psalmen 147:4
Hij telt het aantal sterren; Hij noemt ze allemaal bij naam

 • Spreuken 1:7
Het begin van wijsheid is angst voor G-d

 • Spreuken 1:8-9
Luister, mijn zoon, naar de instructies van je vader en verlaat de lessen van je moeder niet; want zij zullen een krans van genade op uw hoofd zijn, en kettingen om uw hals.

 • Spreuken 3:17-18
[De Torah's] wegen zijn wegen van aangenaamheid, en al haar paden zijn vrede; het is een levensboom voor degenen die hem grijpen, en degenen die dichterbij komen, hebben geluk ...

 • Spreuken 3:25; Jesaja 8:10
Vrees niet voor een plotselinge verschrikking, noch voor de ondergang van de goddelozen als die komt. [Zij kunnen] samen beraadslagen, en het zal op niets uitlopen; spreek woorden, en het zal niet standhouden; want G-d is met ons.

 • Spreuken 6:23
Want een mitswa is een lamp, en Thora, licht

 • Spreuken 9:8
Straf een dwaas niet, opdat hij u niet haat. Straf een wijs man, en hij zal van je houden.

 • Spreuken 10:8
De wijzen van hart zullen de mitswa kiezen.

 • Spreuken 11:12
Een wijs man zwijgt.

 • Spreuken 12:25, volgens Talmoed, Yoma 75a
Een zorg in het hart van een man - hij zou het met anderen moeten bespreken.

 • Spreuken 14:1
De wijsheid van een vrouw bouwde haar huis

 • Spreuken 15:15
De goedhartige is altijd feestelijk.

 • Spreuken 20:5
Raad in het hart van de mens is als diep water; maar een man van begrip zal het eruit trekken.

 • Spreuken 20:24
G-d plant de stappen van de mens.

 • Spreuken 20:27
De ziel van de mens is een kaars van G-d

 • Spreuken 21:1
Het hart van een koning is als waterstromen in G-ds hand; waar Hij maar wil, Hij draait het

 • Spreuken 22:6
Oefen de knaap volgens de eis van zijn weg; ook wanneer hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken.

 • Spreuken 26:4
Reageer niet op de dwaasheid van een dwaas, anders ga je op hem lijken

 • Spreuken 27:1
Zoals het water het gelaat weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart van de mens de mens.

 • Spreuken 27:10
Beter een naaste buur dan een verre broer

 • Spreuken 27:19
Zoals in het water gezicht beantwoordt aan gezicht, zo is het hart van een man voor een man.

 • Job 5:7
Maar de mens wordt geboren om te zwoegen.

 • Job 31:13, 15
Heb ik ooit het oordeel van mijn dienaar en mijn meid veracht toen zij met mij ruzie maakten? ... Heeft mijn Maker hem niet ook in de buik gemaakt, en heeft dezelfde Ene ons niet allebei in de baarmoeder gevormd?

 • Job 32:7
Laat de ouderdom spreken en de veelheid van jaren wijsheid verkondigen.

 • Hooglied 2:6
Zijn linkerarm onder mijn hoofd; Zijn rechterarm omhelst me.

 • Hooglied 2:9
Zie! Hij staat achter onze muur, kijkt vanuit de ramen en tuurt door de spleten

 • Hooglied 5:2
Ik slaap, maar mijn hart is wakker

 • Hooglied 5:2
Het geluid van mijn geliefde kloppen: Open voor mij, mijn zus, mijn vriend, mijn duif, mijn perfecte...

 • Hooglied 6:3
Ik ben voor mijn geliefde en mijn geliefde is voor mij.

 • Hooglied 8:6
Liefde is sterk als de dood; afgunst is zo hard als het graf.

 • Hooglied 8:7
Grote wateren kunnen de liefde niet doven, noch kunnen rivieren haar overspoelen.

 • 1 Kronieken 28:9
Ken de G-d van je vader en aanbid Hem met heel je hart en met een verlangende ziel

 • Koning Salomo (1 Koningen 8:27)
Zie, de hemelen en hoge hemelen kunnen U niet bevatten; hoe dan dit huis dat ik heb gebouwd?

 • Ester 3:2
Maar Mordechai wilde niet knielen of buigen

 • Ester 3:8
En Haman zei tegen koning Achashverosh: "Er is een uniek volk, verstrooid en verdeeld onder de naties in alle provincies van uw koninkrijk; hun wetten zijn anders dan die van alle naties, en de wetten van de koning houden ze niet; het is niet de moeite waard voor de koning om ze te behouden ..."

 • II Koningen 2:11-12
Zie, een vurige wagen en vurige paarden scheidden hen beiden, en Elia steeg op naar de hemel in een wervelwind. En Elisa zag het, en hij riep: "Mijn vader! Mijn vader! De strijdwagens van Israël en hun berijders!" En hij zag hem niet meer...

 • Job 31:13, 15
Heb ik ooit het oordeel van mijn bediende en mijn dienstmaagd veracht toen ze met mij ruzie maakten? ... Heeft mijn Maker hem niet ook in de buik gemaakt, en heeft Dezelfde ons niet beiden in de baarmoeder gevormd?

 • Ruth aan Naomi (Ruth 1:16-17)
Waar jij ook gaat, ik zal gaan; en waar jij logeert, zal ik overnachten; jouw volk zal mijn volk zijn, en jouw G-d, mijn G-d. Waar jij sterft, zal ik sterven, en daar zal ik begraven worden

Uitspraken uit de Ethiek van de Vaders, Pirkei Avot

Ethiek van de Vaders is een traktaat van de Misjna waarin de opvattingen van de Thora over ethiek en interpersoonlijke relaties worden beschreven.

 • Ethiek van de Vaders
De dag is kort, het werk veel, de werklieden zijn lui, de beloning is groot, en de Meester gehaast.

 • Ethiek van de Vaders
Als ik er niet voor mijzelf ben, wie is dat wel? En als ik er alleen voor mijzelf ben, wat ben ik? En indien niet nu, wanneer wel?

 • Ethiek van de Vaders 1:4
Laat uw huis een ontmoetingsplaats zijn voor wijzen; zit in het stof van hun voeten en drink dorstig van hun woorden

 • Ethiek van de Vaders 1:12
Hillel zou zeggen: behoort tot de discipelen van Aäron – een liefhebber van vrede, een nastrever van vrede, iemand die van de schepselen houdt en hen dichter bij de Thora brengt.

 • Ethiek van de Vaders 1:15
Zeg weinig en doe veel

 • Ethiek van de Vaders 1:17
Het belangrijkste is niet leren, maar actie.

 • Ethiek van de Vaders 2:1
Weet dat wat boven je is: een ziend oog, een luisterend oor en al je daden die in een boek staan

 • Ethiek van de Vaders 2:1
Rabbi [Judah HaNassi] zou zeggen: Wat is het juiste pad voor de mens om voor zichzelf te kiezen? Wat harmonieus is voor degene die het doet, en harmonieus voor de mensheid.

 • Ethiek van de Vaders 2:2
"Rabban Gamliel, de zoon van Rabbi Judah HaNassi zou zeggen: Mooi is de studie van Torah [gecombineerd] met een bezigheid, want het zwoegen van beiden houdt de zonde uit de geest. Uiteindelijk is alle Torah-studie die niet gepaard gaat met werk voorbestemd om te stoppen en zonde te veroorzaken."

 • Ethiek van de Vaders 2:3
Wees voorzichtig met de overheid, want zij sluiten alleen vriendschap met een persoon voor hun eigen behoeften. Ze lijken vrienden te zijn wanneer het hen ten goede komt, maar ze staan een persoon niet bij op het moment van zijn nood.

 • Ethiek van de Vaders 2:4
Oordeel niet over je medemens totdat je in zijn plaats hebt gestaan.

 • Ethiek van de Vaders, 2:5
Op een plek waar geen mannen zijn, streef ernaar een man te zijn

 • Ethiek van de Vaders 2:6
[Hillel] zag een schedel op het water drijven. Hij zei ertegen: Omdat je anderen hebt verdronken, ben je verdronken; en degenen die jou hebben verdronken, zullen zelf verdrinken

 • Ethiek van de Vaders 2:13
Wees niet slecht in je eigen ogen

 • Ethiek van de Vaders 2:15-16
Rabbi Tarfon zou zeggen: De dag is kort, het werk is veel, de werkers zijn lui, de beloning is groot, en de Meester dringt aan... noch ben je vrij om jezelf ervan te verlossen ...

 • Ethiek van de Vaders, hfd 3
Bid voor het welzijn van de regering; want als hij niet bang was voor zijn gezag, zou een man zijn buurman levend inslikken.

 • Ethiek van de Vaders 3:2
Twee mensen die zitten en woorden uit de Thora uitwisselen, de Goddelijke Aanwezigheid rust onder hen.

 • Ethiek van de Vaders 3:9
Rabbi Chanina, de zoon van Dosa, zou zeggen: Iemand wiens angst voor zonde voorrang heeft op zijn wijsheid, zijn wijsheid blijft bestaan. Maar iemand wiens wijsheid voorrang heeft op zijn angst voor zonde, zijn wijsheid houdt geen stand.

 • Ethiek van de Vaders 3:15
Alles is voorzien en keuzevrijheid is gegund

 • Ethiek van de Vaders 3:17
Iemand wiens wijsheid groter is dan zijn daden, waarmee is hij te vergelijken? Naar een boom met veel takken en weinig wortels; komt een storm en ontwortelt het, en keert het op zijn gezicht ... Maar iemand wiens daden groter zijn dan zijn wijsheid, waarmee wordt hij vergeleken? Aan een boom met veel wortels en weinig takken, die door alle stormen ter wereld niet van zijn plaats kan wijken.

 • Ethiek van de Vaders 3:17
Als er geen Thora is, is er geen algemeen fatsoen; als er geen algemeen fatsoen is, is er geen Thora. Als er geen wijsheid is, is er geen angst voor G-d; als er geen angst voor G-d is, is er geen wijsheid. Als er geen toegepaste kennis is, is er geen analytische kennis; als er geen analytische kennis is, is er geen toegepaste kennis. Als er geen meel is, is er geen Thora; als er geen Thora is, is er geen meel.

 • Ethiek van de Vaders 4:1
Wie is wijs? Iemand die van elke man leert. Wie is er sterk? Iemand die zijn neigingen overmeestert. Wie is er rijk? Iemand die tevreden is met zijn lot. Wie is eervol? Iemand die zijn medemensen eert.

 • Ethiek van de Vaders, 4:3
Veracht geen enkele mens en negeer niets. Want er is geen mens die zijn uur niet heeft, en niets dat zijn plaats niet heeft.

 • Ethiek van de Vaders 4:11
Hij die één mitswa vervult, krijgt voor zichzelf één engel-advocaat; hij die één overtreding begaat, krijgt tegen zichzelf één engel-aanklager.

 • Ethiek van de Vaders 4:13
Er zijn drie kronen: de kroon van de Thora, de kroon van het priesterschap en de kroon van het koningschap; maar de kroon van goede naam overwint ze allemaal.

 • Ethiek van de Vaders 4:15
Wees een staart voor leeuwen, in plaats van een kop voor vossen

 • Ethiek van de Vaders 4:17
Een enkel moment van berouw en goede daden in Deze Wereld is groter dan de hele Komende Wereld. En een enkel moment van gelukzaligheid in de Komende Wereld is groter dan deze hele Wereld.

 • Ethiek van de Vaders 4:22
Degenen die geboren worden zijn voorbestemd om te sterven, en degenen die stierven zijn voorbestemd om te leven.

 • Ethiek van de Vaders 4:22
Tegen je wil word je gevormd, tegen je wil word je geboren, tegen je wil leef je, tegen je wil ga je dood...

 • Ethiek van de Vaders 5:7
Er zijn zeven dingen die een lompe karakteriseren, en zeven dingen die een wijs man kenmerken. Een wijs man spreekt niet voor iemand die groter is dan hijzelf in wijsheid of leeftijd. Hij onderbreekt de woorden van zijn kameraad niet. Hij haast zich niet om te antwoorden. Zijn vragen gaan over het onderwerp en zijn antwoorden to the point. Hij reageert eerst op de eerste dingen en later op de laatste dingen. Over wat hij niet hoorde, zegt hij: "Ik heb het niet gehoord." Hij geeft toe aan de waarheid. Bij de lompe is het omgekeerde van dit alles het geval.

 • Ethiek van de Vaders 5:10
Er zijn vier soorten mensen: iemand die zegt: "Wat van mij is, is van jou, en wat van jou is, is van mij" is een lomperik. Iemand die zegt: "Wat van mij is, is van mij, en wat van jou is, is van jou" -- dit is een gemiddelde eigenschap; anderen zeggen dat dit het karakter is van een Sodomiet. Iemand die zegt: "Wat van mij is, is van jou, en wat van jou is, is van jou" is een chassid (vrome persoon). En iemand die zegt: "Wat van mij is, is van mij, en wat van jou is, is van mij" is slecht.

 • Ethiek van de Vaders 5:16
Elke liefde die ergens van afhankelijk is -- wanneer het ding ophoudt, houdt ook de liefde op. Maar een liefde die nergens van afhankelijk is, houdt nooit op. Wat is [een voorbeeld van] een liefde die ergens van afhankelijk is? De liefde van Amnon voor Tamar. En eentje die nergens van afhankelijk is? De liefde van David en Jonathan.

 • Ethiek van de Vaders 5:17
Elk geschil dat ter wille van de hemel is, is voorbestemd om te blijven bestaan; iemand die niet ter wille van de hemel is, is niet voorbestemd om te blijven bestaan.

 • Ethiek van de Vaders 5:22
Vijf jaar is de leeftijd voor de studie van de Schrift. Tien, voor Mishna. Dertien, voor de verplichting om de mitswot na te leven. Vijftien, voor de studie van de Talmoed. Achttien, voor huwelijk. Twintig, om [een levensonderhoud] na te streven. Dertig voor kracht, veertig voor begrip. Vijftig, voor raad. Zestig, voor scherpzinnigheid. Zeventig, voor ouderen. Tachtig, voor macht. Negentig, bukken. Een honderdjarige is als iemand die gestorven en overleden is en van de wereld is verstoten.

 • Ethiek van de Vaders, 6:2
Elke dag klinkt er een hemelse stem vanaf de berg Sinaï.

 • Ethiek van de Vaders 6:3
Iemand die een enkel hoofdstuk, of een enkele wet, of een enkel vers, of een enkel woord, of zelfs een enkele letter van zijn medemens leert, moet hem met respect behandelen

 • Ethiek van de Vaders 6:4
Zo is de weg van Torah: Brood met zout zult u eten, water in kleine hoeveelheden zult u drinken, en op de grond zult u slapen; leef een leven van ontbering en zwoegen in Torah. Als dat zo is, "gelukkig bent u, en goed voor u" (Psalm 128:2): gelukkig bent u in deze wereld, en het is goed voor u in de Komende Wereld.

 • Ethiek van de Vaders 6:6
De Thora wordt verworven door: ...nauwe omgang met collega's, scherpe discussies met studenten, een goed hart, geliefd zijn, G'd liefhebben, Zijn schepselen liefhebben, de last dragen met je medemens, hem gunstig beoordelen, hem vestigen op het pad van waarheid…

 • Ethiek van de Vaders 6:6
De Thora wordt verworven met 48 kwaliteiten: studie, luisteren, verbaliseren, begrip van het hart, ontzag, angst, nederigheid, vreugde, zuiverheid, de wijzen dienen, kameraadschap met tijdgenoten, debatteren met iemands studenten, kalmte, studie van de geschriften, studie van de misjna, minimale betrokkenheid bij zaken, minimale socialisatie, minimale plezier, minimale slaap, minimale praat, minimale vrolijkheid, traagheid tot woede, goedhartigheid, geloof in de wijzen, acceptatie van lijden, je plaats kennen, tevredenheid met je lot, woorden kwalificeren, geen eer voor zichzelf opstrijken, aardigheid, liefde voor G-d, liefde voor de mensheid, liefde voor liefdadigheid, liefde voor rechtvaardigheid, liefde voor berisping, vluchten voor eer, gebrek aan arrogantie bij het leren, onwil om uitspraken te doen, deelnemen aan de last van iemands medemens, hem beoordelen aan de kant van verdienste, hem corrigeren, hem tot een vreedzame oplossing brengen [van zijn geschillen], overleg in studie, vragen en antwoorden, luisteren en verlichten, leren om te onderwijzen, leren om om te vervullen, iemands leraar wijs te maken, nauwkeurigheid bij het overbrengen van een leer, en iets zeggen in naam van de spreker.

 • Ethiek van de Vaders 6:10
G-d verwierf vijf aanwinsten in Zijn wereld: de Thora is één aanwinst, de hemelen en de aarde is één aanwinst, Abraham is één aanwinst, het volk van Israël is één aanwinst en de Heilige Tempel is één aanwinst

 • Ethiek van de Vaders 6:11
Alles wat G'd in Zijn wereld heeft geschapen, schiep Hij om aan Zijn glorie uitdrukking te geven.

Uitspraken uit de Talmoed

Het basiscompendium van de joodse wet en het denken; zijn traktaten omvatten voornamelijk de discussies die gezamenlijk bekend staan als de Gemara, die de kiemverklaringen van de wet (mishnayot) toelichten die gezamenlijk bekend staan als de Mishnah; indien niet gespecificeerd verwijst naar de Talmoed Bavli, de uitgave ontwikkeld in Babylonië, en uitgegeven aan het einde van de vijfde eeuw G.T.; de Talmoed Yerushalmi is de uitgave die aan het einde van de vierde eeuw G.T. in het land Israël is samengesteld.

 • Talmoed, Eruvin 63a
Hoewel een vuur uit de hemel neerdaalde op het Altaar, is het een mitswa om er een door mensen geproduceerd vuur aan toe te voegen.

 • Talmoed, Sotah 49b
Jongeren zullen de ouderen beschaamd doen staan, en de ouden zullen in de tegenwoordigheid van de jeugdigen opstaan.

 • Talmoed, Yevamot 63a
Een mens zonder thuis is geen mens.

 • Talmoed, Nidah 30b
Voordat een ziel naar deze wereld afdaalt, wordt een eed afgelegd: "Wees een rechtvaardig persoon en wees geen slecht persoon!"

 • Talmoed, Sotah 17a
Man en vrouw zijn als twee vuren. Als G'd tussen hen in is, worden zij één; is dat niet zo, dan verteren zij elkaar.

 • Jeruzalem Talmoed - Psalm 57:9
Dus zei koning David: "In plaats van dat de ochtend mij wakker maakt, zal ik de ochtend wakker maken."

 • Talmoed, Pesachim 50b
Degenen die gezonde bomen kappen, zien geen zegen in hun werk

 • De Talmoed
Een chassied is iemand die verder gaat dan de letter van de wet

 • Talmoed, Yoma 2a
De vrouw van een man is zijn huis

 • Talmoed, Yevamot 62b
Onze meesters leerden: heb je vrouw lief als jezelf en respecteer haar meer dan jezelf

 • Talmoed, Berachot 6a
Wat staat er in G-d's tefillin geschreven? "Wie is als Uw volk Israël, één natie op aarde" (Samuël II, 7:23)

 • Talmoed, Sanhedrin 72a
Als iemand je komt vermoorden, sta dan tegen hem op om hem eerst te doden

 • Talmoed, Taanit 5b
Boom, o' boom, waarmee kan ik je zegenen? Dat je fruit zoet moet zijn? Je fruit is zoet. Dat je schaduw overvloedig moet zijn? Je schaduw is overvloedig. Dat er een stroom water onder je door moet stromen? Het water stroomt onder je door. Het enige wat mij nog rest om je te zegenen is: mogen alle aanplantingen van je zaad zijn zoals jij!

 • Talmoed, Brachot 34a
Er zijn drie dingen die goed zijn in kleine hoeveelheden en slecht in grote hoeveelheden: gist, zout en hindernis

 • Talmoed, Pesachim 87b
Het is een goedheid die G'd aan Israël deed, dat Hij hen onder de naties verspreidde... Zaait een persoon dan een maat graan, zo niet om vele maten te oogsten? Zo werd ook het volk van Israël onder de naties verbannen, alleen om er bekeerlingen aan toe te voegen...

 • Talmoed, Sanhedrin 19b
Iemand die de zoon van zijn medemens de Thora leert, wordt beschouwd alsof hij hem heeft gebaard

 • Talmoed, Berachot 57a
Zelfs de leegten onder jullie zijn vol mitswot als een granaatappel

 • Talmoed, Pesachim 116b
In elke generatie moet men zichzelf zien alsof hij zelf uit Egypte is bevrijd

 • Talmoed, Berachot 55a
Toen de Heilige Tempel bestond, bracht het Altaar verzoening voor Israël; vandaag verzoent iemands tafel voor hem

 • Talmoed, traktaat Sefer Torah 1:8
Zeventig wijzen vertaalden de Thora in het Grieks voor koning Ptolemaeus. Die dag was voor het volk Israël net zo moeilijk als de dag waarop het [Gouden] Kalf werd gemaakt; want de Thora kon niet goed vertaald worden

 • Talmoed, Pesachim 112a
Meer dan het kalf verlangt te zuigen, verlangt de koe te zogen

 • Talmoed, Sukkah 52b
Er zijn vier dingen waarvan de schepping G-d elke dag betreurt. De eerste is galoet (ballingschap)

 • Talmoed, Niddah 31a
Onze meesters onderwezen: Er zijn drie partners in de mens -- G-d, zijn vader en zijn moeder. Zijn vader bevrucht de witte substantie, waaruit de botten, pezen en nagels van het kind, de hersenen in zijn hoofd en het wit van zijn ogen worden gevormd. Zijn moeder bevrucht de rode substantie, waaruit de huid, het vlees en het haar van het kind en het zwart van zijn ogen zijn gevormd. G-d implanteert in hem geest, ziel, schoonheid van gelaat, gezichtsvermogen, het vermogen om te horen, het vermogen om te spreken en het vermogen om te lopen, evenals kennis, begrip en intelligentie. Wanneer de tijd van de mens om de wereld te verlaten nadert, neemt G-d Zijn deel weg en laat aan de vader en moeder de delen die door hen zijn bijgedragen.

 • Talmoed, Sjabbat 88a
Een Galilese geleerde hield een lezing voor Rabbi Chisda: Gezegend zij de Barmhartige die een drievoudige Thora (bestaande uit Thora, Profeten en Geschriften) gaf aan een drievoudig volk (bestaande uit Kohanim, Levieten en Israëlieten) via een derde geboren ( Mozes, het derde kind van Amram en Jocheved) op de derde dag in de derde maand...

 • Talmoed, Bava Metzia 71a
De armen van jouw stad hebben voorrang op de armen van een andere stad

 • Talmoed, Sjabbat 73a
De categorieën werk [verboden op Sjabbat] zijn veertig min één: zaaien, ploegen, oogsten, schoven maken, dorsen, wannen, het kaf van het koren plukken, malen, zeven, kneden, bakken, scheren, bleken, hacken, verven, spinnen, spannen van de draden op het weefgetouw, mazen maken, weven, verdelen, knopen, losmaken, naaien, scheuren, vangen, slachten, villen, zouten van huiden, genezen, schrapen, snijden, schrijven, wissen, bouwen, demonteren, blussen, aansteken , afwerken en uitvoeren van het ene domein naar het andere.

 • Talmoed, Sjabbat 10a
G-ds naam is vrede

 • Talmoed, Bava Metzia 87a
De rechtvaardigen beloven weinig en doen veel; de goddelozen beloven veel en doen niet eens een beetje

 • Talmoed van Jeruzalem, Nedarim 9:4
Hoe vermijd je wraakzuchtig te handelen? Je zou moeten denken: als iemand vlees aan het snijden was en het mes sneed in zijn hand, zou die hand dan de eerste hand snijden?

 • Talmoed, Yoma 9b
Waarom werd de Eerste Tempel vernietigd? Omdat er sprake was van afgoderij, promiscuïteit en moord. Maar de Tweede Tempel, toen ze bezet waren in de Thora, mitswot en liefdadigheid, waarom werd die vernietigd? Omdat er ongegronde haat tussen hen bestond.

 • Talmoed, Kiddoesjin 82b
Een mens is verplicht te zeggen: de hele wereld is voor mij geschapen

 • Talmoed, Sotah 10a
Abraham zorgde ervoor dat de naam van G-d werd uitgesproken in de mond van alle voorbijgangers. Hoe komt het? Nadat ze [in zijn huis] hadden gegeten en gedronken, maakten ze aanstalten om hem te zegenen. Hij zei tegen hen: "Hebben jullie van het mijne gegeten? Jullie voedsel is voorzien door de G-d van de wereld! Dank, prijs en zegen Hij die de wereld tot aanzijn heeft gesproken!"

 • Talmoed, Sanhedrin 107a
Koning David smeekte G-d: "Moge mijn zonde (d.w.z. het voorval van Bathseba) niet in de Thora worden opgetekend." G-d zei: "Dat is onmogelijk. Als de enkele letter 'yud' die ik uit Sarai's naam verwijderde jarenlang voortdurend protesteerde totdat Jozua kwam en ik het aan zijn naam toevoegde... hoeveel te meer dan een complete sectie in de Thora!"

 • Talmoed, Avoda Zarah 5b
Een persoon begrijpt de geest van zijn leraar pas na veertig jaar

 • Talmoed, Bava Metzia 107b
Eerst jezelf opknappen en dan anderen opknappen

 • Talmoed van Jeruzalem, Berachot 2:4
Op de dag dat de Heilige Tempel werd verwoest, was een Jood zijn akker aan het ploegen toen zijn koe plotseling riep. Een Arabier kwam langs en hoorde de roep van de koe. De Arabier zei tegen de Jood: "Zoon van Juda! Maak je koe los, maak de paal van je ploeg los, want je heilige tempel is nu verwoest." De koe riep toen een tweede keer. De Arabier zei tegen de Jood: "Zoon van Juda! Breng je koe onder het juk, zet de paal van je ploeg terug, want Moshiach is nu geboren."

 • Talmoed, Pesachim 50b
Degenen die gezonde bomen kappen, zien geen zegen in hun werk

 • Talmoed, Moed Katan 18b
Rabbi Reuven ben Etzrovli zei: Een persoon wordt niet ergens van beschuldigd tenzij hij het heeft gedaan; en als hij het niet helemaal deed, deed hij het gedeeltelijk; en als hij het niet gedeeltelijk deed, dacht hij eraan het te doen; en als hij er niet aan dacht om het te doen, zag hij iemand anders het doen en was hij blij

 • Talmoed, Sotah 14a
Hoe kan een persoon "G-d achterna lopen", die wordt beschreven als een "verslindend vuur"? Maar de betekenis is om de wegen van de Heilige te volgen. G-d kleedt de naakten; zo moet jij ook de naakten kleden. G-d bezoekt de zieken; ook jij bezoekt de zieken. G-d troost rouwenden; ook jij troost rouwenden. G-d begraaft de doden; ook jij begraaft de doden.

 • Talmoed, Sanhedrin 37a
Wie ook maar één leven redt, is alsof hij een hele wereld heeft gered

 • Talmoed, Shevuot 35b, commentaar op het feit dat Abraham een bezoek van G-d onderbrak om drie passerende reizigers in zijn tent uit te nodigen (Genesis 18:4)
Dit is om ons te leren dat het ontvangen van gasten groter is dan het ontvangen van de Goddelijke Aanwezigheid

 • Talmoed, Eruvin 13b
Twee en een half jaar lang debatteerden het Huis van Shammai en het Huis van Hillel. Deze zeiden: Het is beter voor de mens niet geschapen te zijn dan geschapen te zijn; en die zeiden: Het is beter voor de mens om geschapen te zijn dan om niet geschapen te zijn. Uiteindelijk stemden ze erover en concludeerden: het is beter voor de mens om niet geschapen te zijn dan om geschapen te zijn; maar nu hij geschapen is, moet hij zijn daden onderzoeken.

 • Talmoed, Bava Batra 10a
Rabbi Elazar gaf een pauper een muntstuk en pas daarna ging hij bidden

 • Talmoed, Sanhedrin 106a
Toen de kameel hoorns ging eisen, sneden ze zijn oren af

 • Talmoed, Yoma 86b
Iemand die uit ontzag teshuvah (berouw) doet, zijn met voorbedachten rade gepleegde zonden worden weergegeven als onwetende overtredingen. Iemand die teshuvah doet uit liefde, zijn met voorbedachten rade gepleegde zonden worden weergegeven als verdiensten.

 • Talmoed, Niddah 45b
Een grotere mate van begrip ("binah") werd aan vrouwen gegeven.

 • Talmoed, Ketubot 109b
Je vriend heeft een vriend en de vriend van je vriend heeft een vriend

 • Talmoed, Erachin 15a
Kwaadaardige praat doodt drie mensen: de spreker, de luisteraar en degene over wie wordt gesproken.

 • Talmoed, Taanit 7b
Ik heb veel geleerd van mijn leraren; meer van mijn collega's dan van mijn docenten; en vooral van mijn studenten.

 • Talmoed, Berachot 55b
Rabbi Banaah zei: Er waren 24 uitleggers van dromen in Jeruzalem. Ik had eens een droom en ging naar ze allemaal en ze gaven allemaal verschillende interpretaties, en ze werden allemaal vervuld, wat bevestigde wat wordt gezegd: "Alle dromen volgen de mond."

 • Talmoed, Taanit 2
Er staat geschreven (Deuteronomium 11:13): "Om de Heer, uw G-d, lief te hebben en Hem te dienen met heel uw hart." Wat is de dienst van het hart? Dit is gebed.

 • Talmoed, Berachot 26b
De dagelijkse gebeden werden ingesteld in plaats van de dagelijkse offers in de Heilige Tempel.

 • Talmoed, Yevamot 97a
Wanneer een leer van een Thorageleerde na zijn dood wordt herhaald, bewegen zijn lippen in het graf.

 • Talmoed, Yoma 9b
Waarom werd de Eerste Tempel verwoest? Omdat er sprake was van afgoderij, promiscuïteit en moord. Maar de Tweede Tempel, toen ze bezet waren in de Thora, mitswot en liefdadigheid, waarom werd die vernietigd? Omdat er ongegronde haat tussen hen bestond.

 • Talmoed van Jeruzalem, Yoma 1:1
Elke generatie in wiens dagen de heilige tempel niet is herbouwd, het is alsof ze hem hebben vernietigd.

 • Talmoed, Berachot 57b
Vuur is een zestigste van het vagevuur, honing is een zestigste van manna, Sjabbat is een zestigste van de komende wereld, slaap is een zestigste van de dood, een droom is een zestigste van profetie.

 • Talmoed, Shabbat 31a
Wat u haat, doe dat uw naaste niet aan. Dit is de hele Thora; de rest is het commentaar - ga en leer – Hillel de Oudere, aan een potentiële bekeerling tot het judaïsme die vroeg om de hele Thora 'op één voet' te leren

 • Talmoed, Sukkah 56b
Gelukkig zijn de rechtvaardigen en gelukkig zijn hun buren; wee de goddelozen en wee hun naasten.

 • De Talmoed
Veertig dagen voordat de foetus wordt gevormd, kondigt een hemelse stem aan: "De dochter van die-en-die zal met die-en-die trouwen."

 • Talmoed, Sjabbat 22a
"En de put was leeg, er was geen water in" (Genesis 37:24). Uit de implicatie van wat er wordt gezegd: "En de put was leeg", weet ik niet dat er geen water in zat? Wat wordt er dan geleerd door "er was geen water in"? Er was geen water, maar er zaten slangen en schorpioenen in...

 • Talmoed, Eruvin 65a
De nacht is gemaakt voor Torah-studie.

 • Talmoed, Chulin 141a
Groot is vrede! Want om vrede te sluiten tussen man en vrouw, instrueert de Thora dat de naam van G-d, geschreven in heiligheid, moet worden uitgewist in water.

 • De Talmoed
Net zoals de olijf alleen olie voor licht oplevert als er op wordt gestampt, zo worden de grootste mogelijkheden van de mens alleen gerealiseerd onder de druk van tegenspoed.

 • Talmoed, Yoma 86b
Iemand die uit ontzag teshuvah (berouw) doet, zijn met voorbedachten rade gepleegde zonden worden weergegeven als onwetende overtredingen. Iemand die teshuvah doet uit liefde, zijn met voorbedachten rade gepleegde zonden worden weergegeven als verdiensten.

 • Talmoed, Sanhedrin 37a
Ieder mens is verplicht te zeggen: voor mij is de wereld geschapen.

 • Talmoed, Sotah 17a
Blauw lijkt op de zee, en de zee lijkt op de hemel, en de hemel lijkt op de goddelijke troon.

 • Talmoed, Sotah 10b
Men zou zich liever in een vurige oven moeten werpen dan zijn medemens in het openbaar te schande te maken.

 • Talmoed, Beitza 16a
Op de vooravond van Sjabbat schenkt G-d een extra ziel aan de persoon, en aan het einde van Sjabbat neemt Hij die weg.

 • Talmoed, Sjabbat 77b
Zo is de scheppingswijze: eerst komt duisternis, dan licht.

 • Talmoed, Berachot 18
De goddelozen in hun leven worden "dood" genoemd; de rechtvaardigen in de dood worden "levenden" genoemd.

 • Talmoed, Sanhedrin 19b
Iemand die de zoon van zijn medemens de Thora leert, wordt beschouwd alsof hij hem heeft gebaard.

 • Talmoed, Sukkah 52b
Er zijn vier dingen waarvan de schepping G-d elke dag betreurt. De eerste is galoet (ballingschap).

 • Talmoed, Megilla 3a
"En ik, Daniël, alleen zag het visioen, maar de mensen die bij mij waren, zagen het niet; toch overviel hen een grote schrik, en zij vluchtten om zich te verbergen" (Daniël 10:7). Maar als ze het visioen niet zagen, waarom waren ze dan doodsbang? Want hoewel ze zelf niet zagen, zag hun mazal (hemelse ziel)...

 • Talmoed, Taanit 21a
Ook dit is ten goede.

 • Miriam aan Amram, toen de joodse leider zich van zijn vrouw scheidde als reactie op het decreet van de farao om alle joodse pasgeboren mannen in de Nijl te verdrinken (Talmud, Sotah 12a)
Vader, uw besluit is strenger dan dat van de farao. Farao verordende alleen tegen de mannen; u hebt besloten tegen de mannen en vrouwen. Farao verordende alleen met betrekking tot deze wereld; u hebt een besluit genomen over deze wereld en de wereld die komen gaat. . .

 • Talmoed, Chulin 141a
Groot is vrede! Want om vrede te sluiten tussen man en vrouw, instrueert de Thora dat de naam van G-d, geschreven in heiligheid, moet worden uitgewist in water.

 • Talmoed, Bava Kama 26a
Een persoon is altijd aansprakelijk [voor schade die hij veroorzaakt] of hij nu onopzettelijk of opzettelijk is, of hij nu wakker is of slaapt.

Uitspraken van beroemde Rabbijnen

Het woord rabbijn betekent "mijn meester" in het Hebreeuws. Een rabbijn is een religieuze leider van het Joodse volk. Sommige rabbijnen leiden gemeenten (synagogen), anderen zijn leraren en weer anderen leiden informeel.

 • Avot d'Rabbi Nathan
Dat is het lot van de leugenaar: zelfs als hij de waarheid spreekt, wordt hij niet geloofd.

 • De Ba'al Sjem Tov
Het verschil tussen wonder en een natuurlijke gebeurtenis ligt alleen in de frequentie.

 • De Maggid van Mezeritch
Bepaalde kansen en mogelijkheden zijn zo verheven dat ze niet toegankelijk zijn voor het bewuste zelf; ze kunnen alleen 'bij vergissing' tot stand komen.

 • Rabbi Isaac ben Sheshet ("Rivash")
Ik bid met de geest van een kind

 • Rabbi Wolf van Strikov
Je bent niet zo geweldig als je denkt, en de wereld is niet zo slecht als het lijkt.

 • Rabbi Israel Baal Shem Tov
Een brachah (zegening) is als regen. Net zoals regen alleen het geploegde en ingezaaide veld ten goede komt, maar een akker die woest ligt, niet geploegd en niet ingezaaid, zal profiteren van noch zachte regen, noch de vroege of latere zware regens - zo zal ook een zegen alleen profiteren van iemand die zich voorbereidt om het te ontvangen...

 • Rabbijn Schneur Zalman van Liadi
...en zo is het met al het geschapene: als de letters van de "tien uitspraken" waarmee G-d de wereld schiep tijdens de zes scheppingsdagen er maar een ogenblik van zouden afwijken, G-d verhoede, zou het terugkeren naar absoluut niets

 • De Lubavitcher Rebbe
"Want de mens is een boom des velds" (Deuteronomium 20:19) -- onze wortels zijn ons geloof en onze toewijding, onze stam en takken zijn onze kennis en ons karakter, en onze daden zijn onze vruchten

 • Rasji
"Het ene volk zal strijden tegen het andere" (Genesis 25:23). Jacob en Ezau zullen nooit gelijk zijn: als de een opstaat, zal de ander vallen, en als de ander opstaat, zal de eerste vallen.

 • De Rebbe van Kotzk
Iemand die G-d niet overal ziet, ziet hem nergens

 • Rabbi Nachman van Breslav
In de jeugd leert men praten; op volwassen leeftijd leert men te zwijgen. Dit is het probleem van de mens: dat hij leert praten voordat hij leert zwijgen

 • De Lubavitcher Rebbe
"Zie, ik geef u heden een zegen en een vloek" (Deuteronomium 11:26). Mozes geeft de kinderen van Israël het gezichtsvermogen: om te zien dat de ware aard van het kwaad niets meer is dan een transmutatie en vervorming van het Goddelijk goede. Wanneer het kwaad zo wordt gezien, kan het worden getransformeerd in het goede dat het in wezen is.

 • Rabbi Israel Baal Shem Tov
Een ziel kan naar de aarde afdalen en zeventig of tachtig jaar leven met als enig doel een ander een gunst te bewijzen - een geestelijke gunst of zelfs een materiële gunst.

 • Rabbijn Schneur Zalman van Liadi
Een klein beetje licht verdrijft veel duisternis

 • De "Ari", rabbijn Isaac Luria
Elke gecreëerde entiteit heeft een vonk van Goddelijkheid in zich, een puntje van goddelijkheid dat zijn ziel vormt. Wanneer we iets gebruiken om de Schepper te dienen, dringen we door in het omhulsel van alledaagsheid en onthullen en realiseren we de goddelijke essentie ervan. Zo verheffen we deze "vonken" en herenigen we ze met hun Bron.

 • Rabbi Yosef Yitzchak van Lubavitch (geciteerd in Hayom Yom, Iyar 15)
In de dagen van de Alter Rebbe [oprichter van Chabad, rabbijn Schneur Zalman van Liadoi, 1745-1812] had Chassidim een bekend gezegde: "Het stuk brood dat ik heb is van jou net zoals het van mij is." En ze zouden eerst het woord "van jou" zeggen - "... van jou net zoals het van mij is ..."

 • Rabbijn Yitzchok Luria, de 'Ari'.
Iemand die voorzichtig is met het kleinste beetje gezuurd voedsel op Pesach, zal gegarandeerd het hele jaar niet (per ongeluk) zondigen.

 • Chassidische meester Rabbi Simchah Bunim van Peshischa
Een persoon moet twee zakken in zijn jas hebben. Men zou het talmoedische gezegde moeten bevatten: "Een persoon wordt bevolen te handhaven: voor mij is de wereld geschapen." In de tweede zak zou hij het vers moeten bewaren: "Ik ben slechts stof en as."

 • Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn van Lubavitch tegen de Sovjetagent die met een revolver in zijn gezicht zwaaide
Dit speelgoed maakt alleen indruk op iemand die slechts één enkele wereld en vele goden heeft, niet iemand die één G-d en twee werelden heeft

 • Rabbijn Sholom DovBer van Lubavitch
Koester kritiek, want het zal je op de ware hoogten brengen

 • Rabbijn Schneur Zalman van Liadi
Men moet met de tijd leven (R. Schneuer Zalman legde vervolgens uit dat dit betekent dat men moet "leven" met de wekelijkse Torah-lezing, kijkend naar de sidra van de week voor begeleiding en inspiratie in het dagelijks leven)

 • Rabbi Menachem Mendel van Lubavitch ("Tzemach Tzeddek", 1789-1866)
De diepere betekenis van "Moge G-d mij nog een zoon geven" (Rachel's woorden bij de geboorte van Jozef, Genesis 30:24) is: moge dit kind het verdienen om een "ander" in een "zoon" te veranderen.

 • Baal HaTurim
Omdat Mozes tegen G-d zei: "Als U [Israël de zonde van het Gouden Kalf niet vergeeft], wis mij dan uit Uw boek", komt de naam van Mozes niet voor in de Torah-sectie van Tetzaveh

 • Rabbi Yosef Yitzchak van Lubavitch (Hayom Yom, Ijar 1)
Iemand zei ooit tegen mijn vader: "De chassidim van de Alter Rebbe hielden altijd de tel bij." Mijn vader hield erg van het gezegde en hij merkte op: "Dat idee kenmerkt iemands dienst aan G-d. De uren moeten 'afgetelde uren' zijn, daarna zullen de dagen 'afgetelde dagen' zijn. Als er een dag voorbijgaat, moet men weten wat hij heeft bereikt en wat er nog moet gebeuren... Over het algemeen moet men er altijd voor zorgen dat morgen veel beter is dan vandaag."

 • De Rebbe, rabbijn Menachem M. Schneerson, in een brief
Vraag advies aan mensen met ervaring. Zij zullen u vrijelijk verstrekken wat zij met hoge kosten hebben verworven.

 • De Rebbe sprak met kinderen en besprak relaties tussen Joden en niet-Joden
Wees niet bang voor de ander omdat hij anders is dan jij. Er is veel meer gemeen tussen twee mensen dan dat er verschillen zijn.
Wat die verschillen betreft, beschouw ze als de haken die ons bij elkaar houden, de redenen waarom we elkaar nodig hebben.
Verschillen zijn inderdaad wat we allemaal het meest gemeen hebben.


 • Rabbi Chaim ibn Attar
Elke Joodse ziel bezit een vonk van de ziel van Mozes

 • Exodus 22:24; Rashi's commentaar, ibid.
"Als je geld leent aan iemand van Mijn volk, zul je jegens hem niet als een schuldeiser gedragen..." Laat jezelf niet constant aan hem zien... Dring niet bij hem aan tot betaling als je weet dat hij niet in staat is te betalen.

 • Rabbijn Schneur Zalman van Liadi
Gebed zonder richting van het hart is als een lichaam zonder ziel

 • Rabbi Mordechai van Haradak, een leerling van Rabbi Schneur Zalman van Liadi
Het eerste wat we van de Rebbe hoorden was: "Wat verboden is, mag men niet; en wat mag, hoeft men niet"

 • Rashi's commentaar op Genesis 1:1
Rabbi Jitschak zei: De Thora had moeten beginnen met "Deze maand zal voor u zijn..." (Exodus 12:2), wat de eerste mitswa is die aan het volk van Israël wordt opgedragen. Waarom begint het dan met "In den beginne [G-d schiep de hemel en de aarde]"? ... Zodat als de naties van de wereld tegen Israël zeggen: "Jullie zijn dieven, omdat je de landen van de zeven naties hebt veroverd", ze zouden antwoorden: "De hele wereld is van G-d; Hij schiep het, en Hij schenkt het aan wie Hij maar wil. Het was Zijn wil om het aan hen te geven, en het was Zijn wil om het van hen aan te nemen en aan ons te geven."

 • Rabbi Schneur Zalman van Liadi tegen een chassid die klaagde over zijn moeilijkheid om in zijn levensonderhoud te voorzien
Je bent nodig om je omgeving te verlichten met Thora en dienstbaarheid aan het hart (gebed). Levensonderhoud en wat je nodig hebt, daar moet G'd voor zorgen. Je doet wat je moet doen, en G’d zal doen wat Hij moet doen. . .

 • R. Schneur Zalman van Liadi (Hayom Yom, 22 Adar I)
De Talmoed (Berachot 6b) zegt: "Een persoon moet altijd nauwgezet zijn over het Minchah-gebed." De bijzondere kwaliteit van Minchah is dat het midden op de dag komt, wanneer mensen bezig zijn met hun persoonlijke zaken, maar ze onderbreken deze om tot G-d te bidden.

 • Rabbi Menachem Mendel van Lubavitch, sprekend over zijn schoonvader en voorganger, Rabbi DovBer van Lubavitch (1773-1827)
Als zijn vinger zou worden afgesneden, zou er geen bloed vloeien, maar chassidus (chassidische leer)

 • Rabbi Israel Baal Shem Tov
Alles is door Goddelijke Voorzienigheid. Als een blad door een briesje wordt omgedraaid, is dat alleen omdat dit specifiek door G-d is verordend om een bepaalde functie te vervullen binnen het doel van de schepping.

 • Rabbijn Schneur Zalman van Liadi
Elk jaar daalt er een nieuw en vernieuwd licht neer en schijnt het, dat nog nooit in de wereld is verschenen

 • De Lubavitcher Rebbe, Tevet 5, 1987
Dit zijn boeken met zielen

 • Overgeleverd door de kleinzoon van Rabbi Schneur Zalman, Rabbi Menachem Mendel van Lubavitch
Toen mijn meester en leraar [R. Schneur Zalman van Liadi] in een staat van d'veikut was (letterlijk "gehechtheid", een trance-achtige staat van extatische aankleving met G-d) riep hij uit: "Ik wil helemaal niets! Ik wil Uw ' tuin van Eden,' ik wil niet dat Uw 'wereld komt'... ik wil niets anders dan U alleen."

 • Rabbi Israel Baal Shem Tov
Toen ik vijf jaar oud was, werd ik wees van zowel mijn vader als mijn moeder. Voor zijn overlijden vertelde mijn heilige vader me twee dingen: 1) Vrees niets anders dan G-d alleen. 2) Houd van elke Jood, zonder uitzondering, met heel je hart en heel je ziel.

 • De Lubavitcher Rebbe, toen hem werd gevraagd hoe hij urenlang op zijn benen kon staan, groetende de duizenden die hem kwamen opzoeken
Men wordt het tellen van diamanten niet moe.

 • De "Ari", rabbijn Isaac Luria
Elke gecreëerde entiteit heeft een vonk van Goddelijkheid in zich, een puntje van goddelijkheid dat zijn ziel vormt. Wanneer we iets gebruiken om de Schepper te dienen, dringen we door in het omhulsel van alledaagsheid en onthullen en realiseren we de goddelijke essentie ervan. Zo verheffen we deze "vonken" en herenigen we ze met hun Bron.

 • Rabbi Acha
Het gepraat van de dienaren van de vaders is wenselijker dan de Torah-kennis van de kinderen. Want het verhaal van Eliëzer, dat twee of drie pagina's in de Thora beslaat, wordt twee keer verteld, terwijl veel principes van de Thora-wet worden overgebracht met een enkel woord of letter

 • De Lubavitcher Rebbe
Je moet een mede-jood benaderen alsof je de dienaar van de koning bent die een boodschap naar zijn dierbaarste kind stuurt

 • Chassidische meester Rabbi Bunem van Peshischa (1767-1827)
De slang werd vervloekt dat hij "stof zal eten al de dagen van je leven" (Genesis 3:14). Maar waarom is het een vloek om altijd en overal eten te hebben? Omdat het feit dat ons levensonderhoud niet direct voor ons beschikbaar is, en we voortdurend in contact staan met G-d om ons dagelijks brood te vragen - dat is de grootste zegen van het leven...

 • Chassidische meester Rabbi Mendel van Kotzk
Als ik ik ben omdat ik ik ben, en jij bent jij omdat jij jij bent, dan ben ik ik en ben jij jij. Maar als ik ik ben omdat jij jij bent en jij jij bent omdat ik ik ben, dan ben ik niet ik en ben jij jij niet!

 • De zesde Lubavitcher Rebbe, rabbijn Yosef Yitzchak Schneersohn, in een brief geschreven ter gelegenheid van de eerste verjaardag van zijn vrijlating uit Sovjetgevangenschap in 1927
Niet alleen ikzelf heeft G-d op deze dag verlost... maar ook iedereen die de naam "Israël" draagt

 • Rabbijn Sholom DovBer van Lubavitch (1860-1920)
De voet zal gemakkelijker in een bak met heet water terechtkomen dan het hoofd. Daarin ligt de suprematie van de eenvoudige Jood over de geleerde - in zijn grotere bereidheid tot zelfopoffering.

 • De Rebbe
De banden tussen twee mensen - en zeker die tussen man en vrouw, of tussen ouders en kinderen - zijn voornamelijk van spirituele, niet van materiële aard. Dat betekent dat een kogel, een granaat of een ziekte het lichaam kan aantasten, maar niet de geest of de ziel. De fysieke band tussen twee personen kan worden verbroken door een kogel, maar hun spirituele relatie niet...

 • Rabbi Israel Baal Shem Tov
Een ziel kan naar de aarde afdalen en zeventig of tachtig jaar leven met als enig doel een ander een gunst te bewijzen - een geestelijke gunst of zelfs een materiële gunst.

 • Rabbi Shmuel van Lubavitch (1834-1882)
Een persoon zou de paden van de hemel echt moeten kennen, maar eigenlijk is dit niet cruciaal. Men heeft alleen het belangrijkste nodig: een ander van harte helpen, met gevoeligheid, plezier beleven aan het doen van vriendelijkheid voor een ander.

 • Laatste woorden van rabbijn Sholom DovBer van Lubavitch, Nissan 2, 5680 (1920)
Ik ga naar de hemel; Ik laat je mijn geschriften na

 • Chassidische meester Rabbi Leib, de "Grootvader van Shpoli" (1725-1811)
Meester van het universum! De wijzen van de Talmoed smeekten U om de Moshiach te brengen, maar U koos ervoor om dat niet te doen. De heilige Kabbalisten van Safed smeekten U om Moshiach mee te nemen -- wederom was U niet bereid. We hebben het punt bereikt waarop het aan iemand van mijn soort wordt overgelaten om de Verlosser te vragen. Toch houd je het vol... Let op mijn woorden! Er zal een generatie komen die geen interesse zal hebben in U of Uw Moshiach. Dan heb je geen andere keuze dan hem te brengen..

 • Sifri; Rasji op Leviticus 1:9
Het is Mij aangenaam dat Ik heb gesproken en dat Mijn wil is gedaan

 • Rabbi Israel Baal Shem Tov
G-d transformeert spiritualiteit in lichamelijkheid; de Jood maakt fysieke dingen geestelijk

 • Rabbijn Schneur Zalman van Liadi
Het hele punt van het chassidisme is dat men de aard van iemands karaktereigenschappen moet veranderen

 • Rabbi Yosef Yitzchak van Lubavitch
In materiële zaken moet men altijd kijken naar degene wiens situatie lager is dan die van zichzelf, en de goede G-d bedanken voor Zijn vriendelijkheid jegens hem. In spirituele zaken moet men altijd kijken naar degene die hoger is dan zichzelf, en G-d smeken om hem de intelligentie te schenken om van de ander te leren, en het vermogen en de kracht om hogerop te komen.

 • De Lubavitcher Rebbe
"Ik ben een vreemdeling en een ingezetene onder u" (Abraham aan Ephron de Hethiet, Genesis 23:4). De Jood is een "inwoner" in de wereld, want de Thora leert ons niet te ontsnappen aan de fysieke realiteit, maar deze te bewonen en te verheffen. Tegelijkertijd voelt de Jood zich een "vreemdeling" in de materiële wereld - zijn ware thuis is de wereld van spiritualiteit, heiligheid en G-ddelijkheid waaruit zijn ziel is verbannen en waarnaar ze verlangt terug te keren. Inderdaad, alleen omdat we een "vreemdeling" blijven, kunnen we de spirituele visie en integriteit behouden die nodig zijn om in de wereld te verblijven en haar te heiligen als een "woning voor G-d".

 • Rabbi Schneur Zalman van Liadi aan zijn kleinzoon, Rabbi Menachem Mendel van Lubavitch, kort voor zijn overlijden op Tevet 24, 5583 (1812)
Ik zie niet langer een tafel, een stoel, een lamp... alleen de letters van de Goddelijke uitspraken [die bestaan en leven geven aan het fysieke bestaan]

 • Rashi's commentaar
"En dit zijn de wetten die u hun zult voorleggen..." (Exodus 21:1). De uitdrukking "en deze" impliceert dat ze een voortzetting zijn van wat eerder is geschreven. Dit is om ons te leren dat, net zoals de hierboven beschreven wetten (de Tien Geboden) van de Sinaï komen, deze (de logische wetten van Mishpatim) ook van de Sinaï komen.

 • Rabbijn DovBer van Lubavitch
Of de persoon [woorden van Torah en Chassidische leer] begrijpt of niet, de ziel hoort

 • Rabbi Isaac van Komarna
Een schip zonder lading ligt niet stabiel in het water en kan zelfs omslaan

 • Rabbi Yosef Yitzchak van Lubavitch (1880-1950)
Wij, heel Israël, zijn afgezanten van G-d, ieder van ons zoals de Goddelijke Voorzienigheid voor ons heeft bepaald. Niemand van ons is vrij van deze heilige taak die op onze schouders is gelegd...

 • Rabbijn Schneur Zalman van Liadi
In fysiek voedsel zijn er twee soorten delicatessen: zoet en weelderig voedsel, en scherp en zuur voedsel dat gekruid en gegarneerd is, zodat er delicatessen van worden gemaakt die de ziel bevredigen ... [Dus ook] zijn er twee soorten bevrediging voor G-d: een van [het goede bereikt door] de volkomen rechtvaardigen, en de tweede van de onderdrukking van het kwaad aangezien het het sterkst en machtigst is... door de inspanningen van de gewone mens.

 • Rabbi Yosef Yitzchak van Lubavitch (zoals geciteerd in Hayom Yom, Shevat 4)
"Mitzrayim" (Egypte) betekent vernauwing, beperking. De spirituele Egyptische ballingschap is het beperken en verbergen van de goddelijke ziel door de dierlijke ziel, zo sterk dat de goddelijke ziel in die mate wordt samengedrukt dat ze kleiner wordt en verduisterd. "Exodus uit Egypte" is het verwijderen van de vernauwing en grenzen; d.w.z. het intellect in de hersenen verlicht het hart, waardoor fijne karaktereigenschappen worden vertaald naar de praktijk...

 • Rabbijn Schneur Zalman van Liadi
Een veel voorkomende misvatting is dat teshuvah ("berouw") eenvoudigweg een tegengif tegen zonde is, en dus alleen van toepassing is op zondaars en nederige mensen. In werkelijkheid is teshuvah de terugkeer van de ziel naar en het herstel van haar oorspronkelijke zuiverheid, en is van toepassing op elke ziel die is afgedaald naar de menselijke staat.

 • De boodschap van de Lubavitcher Rebbe aan zijn Chassidim op Simchat Torah van 1977, toen een hartaanval hem verhinderde deel te nemen aan de festiviteiten
Soms dient een vacuüm als een kracht die meer aantrekt, zoals in een injectiespuit

 • Rabbijn Sholom DovBer Schneersohn (1860-1920)
Een chassied is een lantaarnopsteker

 • Rabbi Mordechai van Haradak, een leerling van Rabbi Schneur Zalman van Liadi
Het eerste wat we van de Rebbe hoorden was: "Wat verboden is, mag men niet; en wat mag, hoeft men niet"

 • Rabbi Yosef Yitzchak van Lubavitch
Net zoals het verboden is om iemand te belasteren, is het verboden om zichzelf te belasteren.

 • Rabbi Shlomo van Karlin
G-d behandelt een persoon op dezelfde manier als zijn kinderen.

 • De Maggid van Mezeritch
Bepaalde kansen en mogelijkheden zijn zo verheven dat het bewuste zelf er geen toegang toe heeft; ze kunnen alleen 'bij vergissing' tot stand komen.

 • Rabbi Yosef Yitzchak van Lubavitch
Wanneer een persoon naar een Rebbe komt en zijn raad en hulp zoekt bij het omgaan met een spirituele ziekte, moet de Rebbe eerst dezelfde smet vinden, al was het maar in de meest subtiele vorm, in zijn eigen ziel; alleen dan kan de Rebbe hem helpen zijn zelf en karakter te verfijnen en te perfectioneren. Dit is de diepere betekenis van wat onze wijzen hebben gezegd, "de fouten van een generatie berusten bij haar hoofden en leiders."

 • Rabbi Shmuel van Lubavitch (1834-1882)
Als goed goed is, is beter niet beter?

 • Rabbijn Schneur Zalman van Liadi
De discipelen van rabbijn Schneur Zalman van Liadi vroegen hem eens: Wat is groter: G-d liefhebben of een mede-Jood liefhebben? Antwoordde de Rebbe: De liefde van G-d en de liefde van een medemens zijn even diepgeworteld in de Joodse ziel. G-d houdt van elke Jood. Dus iemand liefhebben is liefhebben waar G-d van houdt, wat groter is dan Hem Zelf liefhebben.

 • Nachmanides (commentaar op Genesis 1)
Zoals de zesdaagse werkweek zijn hoogtepunt bereikt in Sjabbat, zo zullen ook de zes millennia van ons werk en zwoegen om van de wereld een thuis voor G-d te maken, uitmonden in het Messiaanse Tijdperk -- "de dag die volledig Sjabbat en rust is, voor het leven eeuwigdurend"

 • Rabbi Menachem Mendel van Lubavitch ("Tzemach Tzeddek, 1789-1866)
Als je de kracht van psalmverzen en hun effect in de hoogste hemelen zou kennen, zou je ze constant reciteren. Weet dat de hoofdstukken van de Psalmen alle barrières verbrijzelen, ze stijgen hoger en nog hoger op zonder tussenkomst; zij werpen zich smekend neer voor de Meester van alle werelden, en zij bewerkstelligen en volbrengen met vriendelijkheid en mededogen.

 • Rabbijn Sholom DovBer van Lubavitch (1860-1920)
Elk deel van een niggun (chassidische melodie) moet twee keer worden gezongen; de eerste keer volgt een vorm, de tweede kerft diep in de ziel.

 • Rabbijn Sholom DovBer van Lubavitch
G-d is de ultieme eenheid, en alles G-ddelijk in onze wereld draagt het stempel van Zijn eenheid. Alle kwaad komt voort uit de vervorming van deze eenheid door de sluier van verdeeldheid waarin G-d Zijn schepping hult.

 • Rabbijn Israël Salanter
Karakter is het enige echte bezit van een persoon

 • Rabbijn Schneur Zalman van Liadi
Het volk Israël bestaat uit één lichaam

 • Rabbi Shmuel van Lubavitch (1834-1882)
Iemand die zich bezighoudt met illusies van grootsheid houdt niemand anders voor de gek dan zichzelf; dus wat is het probleem om een dwaas voor de gek te houden?

 • Rabbijn Schneur Zalman van Liadi
De grondgedachten van de mitswot zijn niet geopenbaard, want ze gaan de rede en het begrip te boven. Ook in die gevallen waarin er een bepaalde reden is geopenbaard en uitgelegd die schijnbaar voor ons begrijpelijk is, is dit niet ... de ultieme reden, want daarin zit een innerlijke, sublieme wijsheid besloten die de rede en het begrip te boven gaat.

 • De Lubavitcher Rebbe
Onvolmaakte individuen vormen perfecte gemeenschappen.

 • Rabbi Menachem Mendel van Lubavitch ("Tzemach Tzeddek", 1789-1866)
De diepere betekenis van "Moge G-d mij nog een zoon geven" (Rachel's woorden bij de geboorte van Jozef, Genesis 30:24) is: moge dit kind het verdienen om een "ander" in een "zoon" te veranderen.

 • Chassidische meester Rabbi Elimelech van Lizensk
Geld is vuur: het kan kapotmaken en vernietigen, of verlichten en verwarmen, afhankelijk van hoe het wordt gebruikt.

 • Chassidische meester Rabbi Michel van Zelotchov
Er zijn twee dingen waarover u zich geen zorgen hoeft te maken: datgene wat gerepareerd kan worden en dat wat niet gerepareerd kan worden. Wat kan worden opgelost, moet worden opgelost - dus wat is er om je zorgen over te maken? Wat niet kan worden opgelost, kan niet worden opgelost -- dus wat is er om je zorgen over te maken?

 • Rabbijn Schneur Zalman van Liadi (1749-1812)
"De voetstappen van de mens worden geleid door G-d" (Psalm 37:23). Wanneer een Jood naar een bepaalde plaats komt, is dat met een innerlijke goddelijke bedoeling en doel - om een mitswa uit te voeren, of het nu een mitswa is tussen de mens en G-d of een mitswa tussen de mens en zijn medemens.

 • De Lubavitcher Rebbe, die een wereldwijde campagne lanceert dat alle Joodse vrouwen, inclusief jonge meisjes, Shabbat-kaarsen moeten aansteken
In een tijd van toenemende duisternis moeten we reageren met een toenemend licht

 • Rabbi Yosef Yitzchak van Lubavitch
De volgende twee stappen zijn het meest cruciaal voor de genezing van alle kwalen, zowel lichamelijke als geestelijke: a) weten dat men ziek is en het vurigste verlangen om van zijn ziekte genezen te worden; b) te weten dat iemand genezen kan worden, met hoop en absoluut vertrouwen dat, met G-d's hulp, iemand inderdaad van zijn ziekte zal worden genezen.

 • Rabbi Menachem Mendel van Lubavitch (de "Tzemach Tzeddek", 1789-1866)
Wij zijn "werkers van de dag": onze taak is niet om de duisternis te bestrijden, maar om licht te maken.

 • Rabbijn Levi Yitzchak van Barditchov
Ik leerde de betekenis van liefde van een dronkaard. Ik passeerde eens twee dronkaards die in een goot aan het drinken waren en hoorde het volgende gesprek tussen hen:
Dronken #1: "Ik hou van je!"
Dronken #2: "Nee, dat doe je niet."
Dronken #1: "Ja, ja, dat doe ik. Ik hou van je met heel mijn hart."
Dronken #2: "Nee, dat doe je niet. Als je van me houdt, waarom weet je dan niet wat me pijn doet?"


 • Rabbi Shmuel van Lubavitch (1834-1882)
Een persoon zou de paden van de hemel echt moeten kennen, maar eigenlijk is dit niet cruciaal. Men heeft alleen het belangrijkste nodig: een ander van harte helpen, met gevoeligheid, plezier beleven aan het doen van vriendelijkheid voor een ander.

 • De "Ari", rabbijn Isaac Luria
De Thora is voedsel voor de ziel en de mitswot zijn haar kledingstukken.

 • De Lubavitcher Rebbe
Het verschil tussen een sportfan en een speler in het team is dat de fan zijn interesse in het spel verliest, halverwege kan vertrekken. We kunnen onszelf beschouwen als spelers in het team van G-d, of als louter fans op de tribune...

 • Rabbi Yosef Yitzchak van Lubavitch (Hayom Yom, Ijar 1)
Iemand zei ooit tegen mijn vader: "De chassidim van de Alter Rebbe hielden altijd de tel bij." Mijn vader hield erg van het gezegde en hij merkte op: "Dat idee kenmerkt iemands dienst aan G-d. De uren moeten 'afgetelde uren' zijn, daarna zullen de dagen 'afgetelde dagen' zijn. Als er een dag voorbijgaat, moet men weten wat hij heeft bereikt en wat er nog moet gebeuren... Over het algemeen moet men er altijd voor zorgen dat morgen veel beter is dan vandaag."

 • De heilige Jood van Peshischa," Rabbi Yaakov Yitzchak (1766-1814)
Er zijn geen "vuistregels" voor het dienen van G'd, en ook dit is niet altijd waar.

 • De zesde Lubavitcher Rebbe, rabbijn Yosef Yitzchak Schneersohn (1880-1950)
Duisternis wordt niet verbannen met een bezem.

 • Rabbijn DovBer van Lubavitch
Het dierlijke zelf van een persoon houdt zich alleen bezig met zijn eigen behoeften, terwijl zijn goddelijke ziel het welzijn van zijn medemens zoekt. Dus wanneer twee Joden samenkomen, is het resultaat voor beiden twee G'ddelijke zielen tegen een enkele dierenziel.

 • Rabbijn Schneur Zalman van Liadi
Op grond van zijn aangeboren aard heerst de geest over het hart.

 • Rabbijn Schneur Zalman van Liadi
Vanaf het moment dat de mens at van de Boom van Kennis van Goed en Kwaad, is er een grote warboel in het universum: er is geen goed zonder wat kwaad erin vermengd, en geen kwaad zonder goed.

 • De Rebbe
Je verjaardag is de dag waarop G-d tegen jou en tegen de hele schepping zei: "Jij, als individu, bent speciaal, uniek en volkomen onmisbaar. Geen levend persoon, geen persoon die ooit heeft geleefd, en geen persoon die ooit zal leven, de specifieke rol in Mijn schepping die Ik je heb toevertrouwd kan vervullen".

 • Chassidische meester Rabbi Zusha van Anipoli
Ik leerde zeven dingen van de dief: 1) Wat hij doet, houdt hij voor zichzelf. 2) Hij is bereid risico's te nemen om zijn doel te bereiken. 3) Hij maakt geen onderscheid tussen 'grote' en 'kleine' dingen, maar zorgt voor elk detail. 4) Hij investeert veel moeite in wat hij doet. 5) Hij is snel. 6) Hij is altijd optimistisch. 7) Als hij in eerste instantie faalt, komt hij keer op keer terug voor een nieuwe poging.

 • Rabbi Meir van Premishlan
Wanneer men boven is aangesloten, valt men niet beneden.

 • De Lubavitcher Rebbe
Fundamenteel voor het jodendom is het geloof in één G-d en de zoektocht naar eenheid in alle dingen... Wat echt opmerkelijk is, is dat dit idee ook bekendheid heeft gekregen in de wetenschappen, vooral in de afgelopen jaren. Wetenschappelijke theorie en onderzoek richten zich in toenemende mate op het streven om alle fysische verschijnselen in een enkele formule uit te drukken en, wat nog belangrijker is, om de enkelvoudige verenigende kracht te ontdekken die ten grondslag ligt aan alle andere krachten, zodat wordt aangetoond dat alle andere krachten aspecten en uitvloeisels zijn van deze unieke kracht...

 • Rabbi Shmuel van Lubavitch (1834-1882)
Een kreun die voortkomt uit fysiek ongeluk, G-d verhoede, is ook een grote teshuvah (berouw; terugkeer naar G-d); hoeveel te meer is dan een kreun die voortkomt uit geestelijke nood...

 • Chassidische meester Rabbi DovBer, de Maggid van Mezeritch
Hoor je wat ze zeggen in de hemelse academie? Dat je mede-jood liefhebben betekent dat je de volkomen goddelozen liefhebt, net zoals je de volkomen rechtvaardigen liefhebt.

 • Nachmanides
De vogels en veel van de landdieren die door de Thora verboden zijn, zijn roofdieren, terwijl de toegestane dieren dat niet zijn. Ons wordt bevolen om die dieren die van een wrede aard zijn niet te eten, zodat we deze eigenschappen niet in onszelf opnemen.

 • Rabbi DovBer van Lubavitch, Torat Chaim, Bereishit, Maamar 1:7
Waarom heeft een God met oneindige wijsheid wezens ontworpen die zo vatbaar zijn voor mislukking als wij, zwakke mensen?
Zodat Hij Zijn diepste wijsheid met ons kon delen: De wijsheid om een gebroken wereld te helen.


 • Rabbijn Menachem Mendel van Lubavitch (1789-1866)
Dit is de betekenis van "Heb je naaste lief als jezelf": Net zoals je blind bent voor je eigen tekortkomingen, aangezien je eigenliefde ze bedekt, zo moeten ook de tekortkomingen van je medemens worden verzwolgen en verborgen door je liefde voor hem.

 • Rabbi Shmuel van Lubavitch (1834-1882)
De wereld zegt: als je niet onder [een obstakel] door kunt, spring er dan overheen; Ik zeg: Ga in de eerste plaats over! (lechatchila ariber).

 • Rabbi Yosef Yitzchak van Lubavitch, citerend zijn leraar, de chassid rabbijn Shmuel Betzalel Sheftel
Het is beter om van buiten naar binnen te kijken dan van binnen naar buiten te kijken.

 • De Lubavitcher Rebbe
Als de wil van de oneindige en onkenbare G-d, is elke mitswa in wezen onbegrijpelijk. Toch kleedde G-d Zijn geboden in "gewaden" van de rede, zodat niet alleen onze handen en voeten, maar ook onze geest en ons hart betrokken zouden moeten zijn bij de vervulling ervan. Dit geldt voor elke mitswa, van het meest esoterische "decreet" tot de meest logische "wet". Het verschil zit alleen in de subtiliteit van het kledingstuk.

 • Rashi's commentaar op Genesis 34:1
Zo moeder zo dochter.

 • Rabbi Sholom DovBer van Lubavitche (geciteerd door zijn zoon, rabbijn Yosef Yitzchak Schneersohn, op het treinstation van Leningrad nadat hij in 1927 door het Sovjetregime in ballingschap was gestuurd)
Dit moeten alle naties van de wereld weten: alleen onze lichamen werden in ballingschap gestuurd en onderworpen aan vreemde heerschappij; onze zielen werden niet overgegeven aan gevangenschap en buitenlandse heerschappij... In welke kwestie dan ook die betrekking heeft op de Joodse religie, de Thora, en haar mitswot en gebruiken, we zijn niet onderworpen aan de voorschriften van welke macht dan ook.

 • Rabbi Yosef Yitzchak van Lubavitch
Er zijn twee soorten wetten: a) wetten die leven scheppen, en b) wetten die door het leven worden gecreëerd. Menselijke wetten worden gecreëerd door het leven, dus ze variëren van land tot land, afhankelijk van de omstandigheden. De Thora van de Almachtige is een Goddelijke wet die leven schept. G-d's Thora is de Thora van de waarheid, overal en altijd hetzelfde. Thora is eeuwig.

 • De Rebbe
Tijd was de eerste schepping; dus is de heiliging van de tijd de eerste mitswa die aan Israël wordt opgedragen.

 • Rabbi Israel Baal Shem Tov
De heilzame eenvoud van de eenvoudige Jood raakt aan de uiterst eenvoudige essentie van G-d.

 • De Lubavitcher Rebbe
Mesirut nefesh - Hebreeuwse term voor zelfopoffering - betekent zowel 'geven van leven' als 'geven van wil'. Zelfopoffering is niet alleen de bereidheid om te sterven voor iemands overtuigingen; het is de manier waarop men voor hen leeft. Het is de bereidheid om je 'zelf' op te offeren -- je verlangens, je vooroordelen, je meest fundamentele neigingen.

 • Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn van Lubavitch tegen de Sovjetagent die met een revolver in zijn gezicht zwaaide
Dit speelgoed maakt alleen indruk op iemand die slechts één enkele wereld en vele goden heeft, niet iemand die één G-d en twee werelden heeft.

 • Rabbijn Sholom DovBer van Lubavitch (1860-1920)
Een chassied creëert een omgeving.

 • Rashi's commentaar op Genesis 37:1
Wanneer de rechtvaardigen zich in rust willen vestigen, zegt G-d: "Is het niet genoeg voor de rechtvaardigen wat voor hen is voorbereid in de Komende Wereld, dat zij ook vragen om een rustig leven in deze wereld?"

 • Rabbi Menachem Mendel van Lubavitch ("Tzemach Tzeddek", 1789-1866)
De diepere betekenis van "Moge G-d mij nog een zoon geven" (Rachel's woorden bij de geboorte van Jozef, Genesis 30:24) is: moge dit kind het verdienen om een "ander" in een "zoon" te veranderen.

 • Rabbi DovBer, de Maggid van Mezeritch
Sefira (het Hebreeuwse woord voor "tellen") betekent ook verlichten en verheffen. Het 49-daagse proces van sefirat ha-omer, het tellen van de dagen van Pesach tot Sjavoeot, is ook het proces van het verfijnen van de 49 eigenschappen van iemands hart zodat ze schijnen met het goddelijke licht van de ziel.

 • Chassidische meester Rabbi Mendel van Kotzk
De Thora beveelt dat "Geen zuurdesem, noch enige honing, door vuur aan G-d zal worden geofferd" (Leviticus 2:11). Ultrazoete honing en ultrazure zuurdesem zijn tegengestelde uitersten; G-d houdt niet van extremen.

 • Rabbijn Sholom DovBer van Lubavitch (1860-1920)
De waarheid is de middenweg. Een neiging naar rechts, overdreven streng voor zichzelf te zijn en fouten of zonden te vinden die niet in overeenstemming zijn met de waarheid, of een neiging naar links, om overdreven toegeeflijk te zijn, zijn fouten te bedekken of mild te zijn in eisen van G-ds dienst uit van eigenliefde -- beide manieren zijn onjuist.

 • Rabbi Zusha van Anipoli
Elke zonde creëert een slechte engel. Maar dit zijn altijd zwakke en slecht gevormde engelen, zonder kracht en ledematen, want geen Jood zondigt ooit met een heel hart.

 • Rabbi Israel Baal Shem Tov
De liefde van Israël is liefde voor G-d. Want er staat geschreven (Deuteronomium 14:1): "U bent kinderen van de H-r uw G-d"; wanneer men van de vader houdt, houdt men van de kinderen.

 • Nachmanides (commentaar op Genesis 1)
Zoals de zesdaagse werkweek zijn hoogtepunt bereikt in Sjabbat, zo zullen ook de zes millennia van ons werk en zwoegen om van de wereld een thuis voor G-d te maken, uitmonden in het Messiaanse Tijdperk -- "de dag die volledig Sjabbat en rust is, voor het leven eeuwigdurend".

 • Rabbijn Sholom DovBer van Lubavitch (1860-1920)
Wanneer Moshiach zal komen (snel in onze tijd, amen), dan zullen we echt verlangen naar de dagen van de ballingschap. Dan zullen we echt verdriet voelen omdat we het werk in onze dienst van G-d hebben verwaarloosd... Deze dagen van ballingschap zijn de dagen van het dienen van G-d, om ons voor te bereiden op de komst van Mashiach, snel in onze tijd...

 • Alschich
Wanneer G-d dit bevolen heeft, is het afzien van het doen van een mitswa niet minder een mitswa dan het doen van een mitswa.

 • Rabbijn Sholom DovBer van Lubavitch (1860-1920)
Vanaf het moment dat G-d tegen onze vader Abraham zei: "Ga uit je land..." en "Abraham ging verder, op reis naar het zuiden", begon het proces van "birurim" - het onttrekken van de vonken van heiligheid die verspreid zijn over de universum en begraven in het materiële bestaan ... Op bevel van de goddelijke voorzienigheid dwaalt een persoon rond op zijn reizen naar die plaatsen waar de vonken die door hem moeten worden geëxtraheerd wachten op hun verlossing.

 • Rabbijn Sholom DovBer van Lubavitch (1860-1920)
Fundamenteel voor ons geloof is het geloof dat elke gebeurtenis in iemands leven door de Goddelijke Voorzienigheid wordt veroorzaakt. Dus uitdrukkingen als "Had ik maar...", "Had ik maar niet..." rieken naar ketterij.

 • Rabbi Elazer (geciteerd in de Talmoed, Yevamot 63a)
Een man zonder vrouw is geen "Adam" ("Man"). Want er staat geschreven (Genesis 5:2): "Man en vrouw schiep Hij hen... en Hij noemde hun naam Adam".

 • De Lubavitcher Rebbe (Hayom Yom voor Sjewat 11)
De dag begint met Modeh Ani ("Ik erken voor U, levende en eeuwige Koning, dat U mij mijn ziel hebt teruggegeven; groot is Uw trouw"). Dit wordt gezegd vóór het wassen van de handen in de ochtend, zelfs als de handen ritueel onrein zijn (en alle andere gebeden niet kunnen worden gezegd). De diepere reden hiervoor is dat alle onzuiverheden in de wereld het "Ik erken" van een Jood voor G-d niet verontreinigen; hij mist misschien het een of ander, maar zijn Modeh Ani blijft intact.

 • Rabbijn Schneur Zalman van Liadi
De wereld denkt dat teshuvah voor zondaars is. Maar ook de volkomen rechtschapen persoon moet teshuvah doen, dat wil zeggen terugkeren naar de bron van zijn ziel.

 • Rabbi Yosef Yitzchak van Lubavitch
Als je ploegt en zaait, zullen dingen groeien.

 • Rabbi Moshe van Kubrin
Het is niet genoeg om van G-d te houden; je moet er ook voor zorgen dat G-d van je houdt.

 • Rabbi Sholom DovBer van Lubavitch (1860-1920; geciteerd in HaYom Yom, Elul 14)
Blijf - tot op het bot - weg van 'heilige oorlogen'. Niet omdat we niet over de middelen beschikken om te zegevieren of vanwege angst, maar omdat we al onze kracht uitsluitend moeten wijden aan het versterken van onze eigen structuur, het bouwwerk van Torah en mitswot uitgevoerd in heiligheid en zuiverheid.

 • Rabbi Schneur Zalman van Liadi aan zijn kleinzoon, Rabbi Menachem Mendel van Lubavitch, kort voor zijn overlijden op Tevet 24, 5583 (1812)
Ik zie niet langer een tafel, een stoel, een lamp... alleen de letters van de Goddelijke uitspraken [die bestaan en leven geven aan het fysieke bestaan]

 • Rabbi Israel Baal Shem Tov
In de brandende braamstruik zag Mozes het hart van de eenvoudige Jood, die de kennis en spirituele prestatie van de "vruchtdragende bomen" mist, en wiens hart daarom brandt van een onverzadigbaar verlangen naar G'd.

 • Rabbi Yosef Yitzchak van Lubavitch
Iemand voor de geest halen heeft het effect dat de diepste krachten van die persoon worden geprikkeld. We zien dat wanneer de een de ander diep en aandachtig aankijkt, de ander zich omdraait en de blik beantwoordt, omdat de doordringende blik de kern van de ziel wakker schudt. Gedachten hebben hetzelfde effect.

Uitspraken van Maimonides

Rabbi Moshe ben Maimon, bekend onder de afkorting "Rambam", 1135-1204; Cordoba (Spanje), Fez (Marokko) en Fostat (oud Caïro, Egypte); codifier, filosoof, gemeenschapsleider en lijfarts van Sultan Saladin van Egypte; auteur van een commentaar op de Misjna, het Boek van Mitzvot, Misjne Torah, de Gids voor de Perplexen en vele andere werken.

 • Maimonides
Het fundament van alle fundamenten en de pijler van wijsheid is te weten dat er een Primair Wezen is dat al het bestaan tot stand heeft gebracht.

 • Maimonides
Moshiach zal het koninkrijk van David herstellen in zijn glorie van weleer, in zijn oorspronkelijke soevereiniteit. Hij zal de Heilige Tempel bouwen en de verstrooiden van Israël bijeenbrengen. In zijn tijd zullen alle wetten [van de Thora] worden hersteld zoals voorheen; de offers zullen worden gebracht, en het sabbatsjaar en het jubeljaar zullen worden ingesteld...

 • Maimonides, Wetten der Koningen 4:10
Het doel en de intensies (van een ware leider) zullen zijn het geloof van de mensheid te verheffen, en de wereld met gerechtigheid te vervullen.

 • Maimonides, afsluiting van Code der Wet
Er zal geen hongersnood zijn, geen oorlog, geen afgunst, geen eerzucht; goedheid zal in overvloed stromen, en alle heerlijkheden zullen voor ons gereed liggen als stof. De hele wereld zal uitsluitend bezig zijn met het kennen van G'd.

 • Maimonides, begin van het Boek der Wet
De grondslag van alle grondslagen, en de dragende zuil van alle wijsheid, is het weten dat er een Oorspronkelijk Bestaan is, dat al wat bestaat tot leven brengt.

 • Maimonides, Wetten der Kennis 5:1
Zoals een wijs mens zich onderscheidt door zijn kennis, zo moet hij zich ook door zijn daden, zijn gedrag en zijn optreden onderscheiden.

 • Maimonides, Wetten van Berouw 3:4
Een mens moet zichzelf en de wereld zien als de twee kanten van een weegschaal in evenwicht; reeds door het verrichten van één goede daad doet hij de balans doorslaan, en brengt hij zichzelf en de hele wereld redding en verlossing.

 • Maimonides
Alles dat ter wille van G-d is, moet van het beste en mooiste zijn. Wanneer men een huis van gebed bouwt, zou het mooier moeten zijn dan zijn eigen woning. Wanneer men de hongerigen voedt, dient men hen te voeden met het beste en zoetste van zijn tafel. Wanneer men de naakten kleedt, dient men hen te kleden met de fijnste kleren die men heeft. Telkens wanneer iemand iets voor een heilig doel aanwijst, moet hij zijn mooiste bezittingen heiligen; zoals geschreven staat (Leviticus 3:16): "Al het vet is voor G-d."

 • Maimonides
Alles wat bestaat hangt af van G'd, en Hij is nergens van afhankelijk.

 • Maimonides
Als een profeet eenmaal is opgericht, is het verboden aan hem te twijfelen of de waarheid van zijn profetie in twijfel te trekken.

 • Maimonides
Het rechte pad is het middelpunt van elke eigenschap die een persoon in zijn persoonlijkheid bezit.

 • Maimonides
Iemand zal niet van G-d gaan houden tenzij hij er door geobsedeerd raakt.

 • Maimonides
Men kan G-d alleen liefhebben als een uitvloeisel van de kennis waarmee men Hem kent. . . Het is noodzakelijk om jezelf af te zonderen om wijsheid en concepten te begrijpen en te begrijpen die zijn Schepper aan hem bekend maken in overeenstemming met zijn potentieel.

 • Maimonides
De oordelen van de Thora brengen geen wraak op de wereld, maar brengen eerder barmhartigheid, vriendelijkheid en vrede in de wereld.

 • Mishneh Thora van Maimonides, Wetten van de Shemitah- en Jubilee-cycli, 13:13
Niet alleen de stam van Levi, maar elke man van alle bewoners van de aarde, wiens geest hem heeft bewogen en wiens geest hem heeft gegeven om te begrijpen om zichzelf opzij te zetten om voor G-d te staan om Hem te dienen, om Hem te aanbidden, om G-d te kennen en rechtvaardig wandelen zoals G-d hem heeft geschapen, en hij wierp het juk van de vele berekeningen die mensen zoeken van zijn nek - deze man is geheiligd geworden, een heilige der heiligen, en G-d zal voor altijd zijn deel en zijn lot zijn, en zal schenk hem zijn behoeften in deze wereld, zoals Hij de Kohanim en de Levieten heeft geschonken.

 • Maimonides
G-d overstijgt alle definities, inclusief de definitie "bestaan"

 • Maimonides
Accepteer de waarheid van degene die het zegt.

 • Maimonides
Wanneer een persoon eet en drinkt, is hij verplicht om vreemden, wezen, weduwen en andere behoeftigen te voeden. Als iemand daarentegen de poorten van zijn binnenplaats op slot doet en eet en drinkt met zijn kinderen en zijn vrouw, zonder de armen en verbitterden te voeden, is dat niet de vreugde die geassocieerd wordt met een mitswa, maar eerder de vreugde van zijn onderbuik.

 • Maimonides
Mitzvahs doen met vreugde en G'd liefhebben, die ze aan ons heeft gegeven, is een geweldige vorm van Goddelijke dienstbaarheid.

 • Maimonides
[Natuurlijk] wil men alle mitswa's uitvoeren en alle zonden vermijden; het is alleen zijn kwade neiging die hem onder druk zet.

 • Maimonides
Hecht geen betekenis aan de mitswa's zelf, maar aan Degene die ze bevolen heeft.

 • Maimonides
Het is het beste om nooit een eed af te leggen. Als iemand echter overtrad en zwoer, zou hij zich veel moeite moeten getroosten om zijn woord te houden.

 • Maimonides
Een persoon zou nooit al zijn bezittingen moeten wijden. . . Dit is geen vroomheid, maar dwaasheid.

 • Maimonides
Er is geen grotere mitswa dan het bevrijden van gevangenen.

 • Maimonides
We hebben nog nooit een Joodse gemeenschap gezien of gehoord die geen kupah [fonds] voor liefdadigheid heeft.

 • Maimonides
Het is een van de fundamenten van de Joodse religie die G-d in profetie aan mensen communiceert.

 • De 12e van Maimonides' "Dertien Principes" van het Joodse geloof
Ik geloof met volmaakt geloof in de komst van de Moshiach; en ook al blijft hij uit, toch wacht ik elke dag op zijn komst.

 • Maimonides
Een persoon zal nooit verarmen door liefdadigheid te geven.

 • Maimonides
Iemand die anderen dwingt liefdadigheid te geven en hen daartoe motiveert, ontvangt een grotere beloning dan degene die daadwerkelijk geeft.

 • Maimonides
Het hoogste niveau van liefdadigheid, waarboven er geen is, is om iemand die in armoede is vervallen te ondersteunen door hem een geschenk of een lening te geven, een partnerschap met hem aan te gaan of werk voor hem te vinden, waardoor hij wordt ondersteund en de behoefte aan hem wordt uitgesloten vragen.

 • Maimonides
Iedereen die aan zijn tafel eten en drinken geeft aan de armen en wezen, zal G'd aanroepen en [G'd] zal hem antwoorden.

 • Maimonides
Er waren grote wijzen die houthakkers waren, dragers van balken, waterdragers voor tuinen, en ijzersmelters en houtskoolmakers, maar ze vroegen niets van de gemeenschap, noch namen ze geschenken aan die hun werden gegeven.

 • Maimonides
Woorden die in een droom worden gecommuniceerd, hebben helemaal geen betekenis.

 • Maimonides
Niet alleen de stam van Levi [werd door G'd gekozen], maar elke mens, man of vrouw die spiritueel gemotiveerd is en het intellectuele begrip heeft om zichzelf opzij te zetten en voor G'd te staan om Hem te dienen en om G'd te kennen, ga rechtvaardig te werk zoals G'd hem heeft gemaakt, verwijder de last van de vele plannen die mensen nastreven van zijn nek, hij is geheiligd als het heilige der heiligen en G'd zal voor altijd zijn deel en erfenis zijn. . .

 • Maimonides
De ultieme kennis is werkelijk te weten dat U niet gekend kunt worden.

 • Maimonides Mishneh Thora, Wetten der Koningen 8:10
Mozes, onze Leraar, schonk de Thora en mitswot alleen aan het volk van Israël... en aan iedereen uit de naties van de wereld die zich tot het judaïsme wil bekeren... inwoners van de wereld om de [zeven] mitswot te accepteren die aan de kinderen van Noach zijn bevolen ...

 • Maimonides Mishneh Thora, Wetten van naastenliefde, 10:8
[Een zeer hoog] niveau van liefdadigheid is om aan de armen te geven zonder te weten aan wie men geeft, en zonder dat de ontvanger weet van wie hij heeft ontvangen. Want dit is het uitvoeren van een mitswa uitsluitend ter wille van de Hemel

 • Maimonides Mishneh Thora, Wetten van de rode vaars 3:4
Negen rode vaarzen werden voorbereid vanaf het moment dat het Joodse volk deze mitswa werd opgedragen totdat de Tweede Tempel werd verwoest. De eerste werd voorbereid door Mozes, de tweede door Ezra, en nog eens zeven werden voorbereid vanaf Ezra tot aan de verwoesting van de tempel. De tiende vaars zal worden voorbereid door Moshiach, moge hij spoedig worden geopenbaard, Amen, moge het zo zijn de wil van G-d.

 • Maimonides
Nooit, nooit hebben we een Joodse gemeenschap gezien of gehoord die geen liefdadigheidsfonds heeft.

 • Maimonides
Het is gepast voor een persoon om te mediteren over de redenering van de heilige Thora en de uiteindelijke betekenis van de mitswa's te kennen volgens zijn capaciteiten. Als hij echter geen reden of motiverende grondgedachte voor een praktijk kan vinden, moet hij er niet lichtvaardig over denken.

 • Maimonides
De meeste Torah-wetten zijn ons gegeven om ons karakter te verbeteren en onze daden te sturen.

 • Maimonides
Als iemand eenmaal heeft besloten zichzelf te reinigen van het denken over zondigen en andere kwade gedachten. . . G'd zal hem in Zijn genade reinigen.

 • Maimonides
De Thora toonde bezorgdheid voor de levens van zowel de goddelozen als de rechtvaardigen, want zij zijn gehecht aan G'd en geloven in de grondbeginselen van ons geloof.

 • Maimonides
Elke rechtbank die continu onderhandelt over een compromis is lovenswaardig.

 • Maimonides
Iedereen die niet in [Moshiach] gelooft of zijn komst niet afwacht, ontkent niet alleen de uitspraken van de andere profeten, maar ook die van de Thora en Mozes, onze leraar.

 • Maimonides
De hoofdlijn van de zaak is: deze Thora, haar statuten en haar wetten, zijn eeuwigdurend. We mogen er niets aan toevoegen of ervan afdoen.

 • Maimonides
Ga er niet vanuit dat in het Messiaanse tijdperk enig facet van de aard van de wereld zal veranderen of dat er innovaties zullen zijn in het scheppingswerk. Integendeel, de wereld zal doorgaan volgens haar patroon.

 • Maimonides
De wijzen en profeten verlangden niet naar het messiaanse tijdperk om heerschappij over de hele wereld te hebben, om over de naties te heersen, om door de naties verheven te worden, of om te eten, drinken en feestvieren. Integendeel, ze wilden vrij zijn om zich te verdiepen in Torah en wijsheid zonder enige druk of verstoringen, zodat ze de Komende Wereld zouden verdienen.

 • Maimonides
In dat tijdperk zal er geen hongersnood of oorlog zijn, afgunst of concurrentie, want het goede zal in overvloed vloeien en alle geneugten zullen vrijelijk beschikbaar zijn als stof. De bezigheid van de hele wereld zal uitsluitend zijn om G'd te kennen.

 • Maimonides
Het is een van de fundamenten van de joodse religie die G-d in profetie aan mensen communiceert.

 • Maimonides
G-d overstijgt alle definities, inclusief de definitie "bestaan".

Uitspraken van Hillel

Hillel de Oude (Hillel Hazaken) is een van de meest invloedrijke rabbijnen in de joodse geschiedenis. Hij leefde meer dan 2000 jaar geleden tijdens de Tweede Tempel, en zijn leringen en lessen zijn tot op de dag van vandaag een integraal onderdeel van het Joodse perspectief en de praktijk. De volgende citaten van hem zijn ontleend aan de Talmoed en de Midrasj.

 • Avot 1:12
Wees een van de discipelen van Aäron - een liefhebber van vrede, een achtervolger van vrede, iemand die de schepselen liefheeft en hen dichter bij de Thora brengt.

 • Avot 1:14
Als ik niet voor mezelf ben, wie is er dan voor mij? En als ik alleen voor mezelf ben, wat ben ik dan? En zo niet nu, wanneer?

 • Avot 2:4
Oordeel niet over je vriend totdat je in zijn plaats hebt gestaan, en geloof niet in jezelf tot de dag dat je sterft.

 • Avot 2:6
Je bent verdronken omdat je anderen hebt verdronken, en degenen die jou hebben verdronken, zullen uiteindelijk verdrinken.

 • Wajikra Rabba 34:3
Baden is een mitswa. Als iemand wordt beloond en verheven voor het wassen van het standbeeld van een koning, moeten we zeker ons lichaam wassen en reinigen, dat naar het beeld van G'd is.

 • Wajikra Rabba 34:3
De ziel is te gast in het lichaam: vandaag hier, morgen weg.

 • Shabbat 31a
Wat u haat, doe dat uw medemens niet aan. Dat is de hele Thora, en de rest is haar commentaar. Ga nu studeren.

 • Avot 2:5
Een lomp mens kan niet bang zijn voor zonde, een onwetende kan niet vroom zijn, een verlegen persoon kan niet leren, een opvliegend persoon kan niet onderwijzen, noch wordt iemand die veel zaken doet wijs. Op een plek waar geen mannen zijn, streef ernaar een man te zijn.

 • Avot 2:4
Verwijder jezelf niet uit de gemeenschap.

 • Avot 2:4
Zeg niet iets dat niet gehoord mag worden, want uiteindelijk zal het gehoord worden.

 • Avot 2:4
En zeg niet: 'Als ik vrije tijd heb, zal ik studeren', want misschien heb je nooit tijd.

 • Avot 4:5
Iemand die de kroon [van de Thora voor persoonlijk gewin] gebruikt, zal omkomen.

 • Soeka 53a
Als ik hier ben, is iedereen hier; en als ik er niet ben, wie is er dan hier.

 • Sukkah 53a
Mijn voeten brengen me naar de plek waar ik van hou.

 • Sjabbat 31a
Hillel is het waard om je vierhonderd zuz en nog eens vierhonderd zuz te laten verliezen, en Hillel zal niet boos worden.

 • Hillel (Ethiek van de Vaders 2:4)
Geloof niet in jezelf tot de dag dat je sterft.

Uitspraken uit de Kabbalah

Kabbalah: (letterlijk "ontvangen traditie") het geheel van joodse mystieke leringen, waarvan de centrale tekst de Zohar is

 • Zohar
Het lichaam van een mens is de pit en het goddelijke licht wordt erboven ontstoken. En koning Salomo riep (Prediker 9:8): "Er zij geen gebrek aan olie op uw hoofd." Want het licht op het hoofd van een man moet olie bevatten, wat goede daden betekent...

 • Zohar Vol. III, Naso 137b
Er is geen rook zonder vuur en er is geen vuur zonder rook.

 • Zohar Vol. III, Acharei Mot, 73a
Thora is allemaal de naam van G'd.

 • Zohar Vol. II, Terumah 162b
Alles in de wereld hangt af van verlangen.

 • Zohar Vol. I Vayishlach 170a
Stof … groeit nooit fruit.

 • Zohar Vol. III, Tazria 48a
Een persoon kan de smaak van zoetheid niet kennen totdat hij bitterheid proeft.

 • Zohar Deel III, Kedoshim 80b
Genezing wordt gevonden in de Thora.

 • Zohar Vol. III, Sjelach 179a
Woede bevat vergif.

 • Zohar Vol. II, Mishpatim 107a
Wanneer een vakman spreekt, spreekt hij over zijn vak.

 • Zohar Vol. I, Vayechi 232b
Iemand prijzen voor een kwaliteit die ze niet bezitten, legt hun tekortkomingen bloot.

 • Zohar Vol. II, Balak 193b
Er is geen woord ter wereld dat bekend kan zijn voordat het wordt uitgesproken.

 • Zohar Vol. III, Acharei 65a
Waar gerechtigheid is, is liefde. En soms, waar liefde is, is gerechtigheid.

 • Zohar Vol. III, Vayikra 7b
Een man zonder vrouw wordt beschouwd als een half lichaam.

 • Zohar Vol. III, Kedoshim 81a
Er is geen Thora zonder wijsheid en er is geen wijsheid zonder Thora.

 • Zohar Vol. III, Acharei 58a
Degenen die gekweld worden door het lijden van goede mensen - hun ongerechtigheden worden van de wereld verwijderd.

 • Zohar Vol. III, Behar 111a
Naastenliefde is de boom des levens.

 • Zohar Vol I, Vayechi, 245a
Liefde die niet wordt gevolgd door jaloezie is geen echte liefde.

 • Zohar Vol. II, Jitro, 79b
Iemand die dichterbij wil komen, wordt dichtbij getrokken.

 • Zohar Vol. II, Vaeira, 25a
Het eerste van alle geboden is om G'd te kennen.

 • Zohar
Als de tzaddik vertrekt, is hij meer dan tijdens zijn leven in alle werelden te vinden

 • De Zohar
Abraham personifieerde het Goddelijke attribuut van Chessed (welwillendheid), Isaac personifieerde Gevurah (strengheid) en Jacob personifieerde het attribuut van Tiferet (harmonie en waarheid)

 • Zohar (Boek I, 85b)
Terwijl ze van hun plaats boven vertrekken, is elke ziel mannelijk en vrouwelijk als één. Pas als ze naar deze wereld afdalen, gaan ze uiteen, elk aan zijn eigen kant. En dan is het Degene Boven die hen weer verenigt. Dit is Zijn exclusieve domein, want alleen Hij weet welke ziel bij welke hoort en hoe ze zich moeten herenigen.

 • De Zohar
"Er stond een ladder op de aarde en de top ervan reikte tot de hemel" (Genesis 28:12) -- Dit is gebed.

 • Zohar
De geest van de wijze is verborgen, want hij is stil en rustig.

 • Zohar
Er is niets waarop niet wordt gezinspeeld in de Thora.

 • Zohar
Het volk van Israël zette hun kalender af op de maan, omdat zij de maan van de wereld zijn.

 • Zohar
Als de tzaddik vertrekt, is hij meer dan tijdens zijn leven in alle werelden te vinden.

Uitspraken uit de Midrasj

Midrash: (a) de klassieke verzameling van de homiletische leringen van de Wijzen over de Thora, op het niet-letterlijke niveau van derush; (b) een dergelijke leer

 • Midrasj Pirkei d'Rabbi Eliezer, hfdst. 12
Zodra de aarde G-d hoorde zeggen: "Het is niet goed dat de man alleen is; Ik zal een hulp voor hem maken tegenover hem" (Genesis 2:18), begon ze te beven en te schreeuwen. Ze zei voor haar schepper: 'Meester van alle werelden, ik heb niet de macht om alle mensenkinderen te voeden!' Zei G-d tegen haar, 'Jij en ik zullen ze voeden' en ze verdeelden het tussen hen.

 • Midrasj Rabba, Bamidbar 21
Net zoals de gezichten van mensen allemaal verschillend zijn, zo is ook hun geest verschillend

 • Midrasj Rabba, Exodus 15
Met het geven van de Thora op de berg Sinaï, waren we verloofd met G-d als Zijn bruid; de toekomstige verlossing wordt onze bruiloft

 • Midrasj-parabel over hoe Jacob naar Egypte werd gebracht
Een koe hield haar nek van het juk af. Wat deden ze? Ze pakten haar kalf van achter haar en trokken hem naar de plek waar ze wilden dat ze ploegde, en het kalf blaatte. Toen de koe haar kalf hoorde blaten, ging ze ondanks zichzelf heen vanwege haar kind.

 • Midrasj Rabba
Er was eens iemand die van de ene plaats naar de andere reisde en hij zag een paleis in vlammen opgaan. Hij zei: "Kan het zijn dat er geen meester is in dit paleis?" Dus de eigenaar van het paleis keek naar hem uit en zei tegen hem: "Ik ben de meester van het paleis." Op dezelfde manier, omdat Abraham rondging en zei: "Kan het zijn dat de wereld geen meester heeft?" G-d keek naar buiten en zei: "Ik ben de eigenaar, de meester van de wereld"

 • Midrasj HaGadol
De materialen die voor de Mishkan worden geschonken, komen overeen met de componenten van de mens. "Goud" is de ziel; "zilver", het lichaam; "koper", de stem; "blauw", de aderen; "paars", het vlees; "rood", het bloed; "vlas", de darmen; "geitenhaar", het haar; "rood geverfde ramsvellen", de huid van het gezicht; "tachash skins", de hoofdhuid; "sittim-hout", de botten; "olie voor verlichting", de ogen; "kruiden voor de zalfolie en voor de zoete wierook," de neus, mond en gehemelte; "shoham-stenen en edelstenen om te zetten", de nieren en het hart.

 • Midrasj Mechilta, Beshalach 17
De Thora kon alleen worden gegeven aan eters van manna

 • Midrasj Tehillim
Kwaadaardige praat is als een pijl. Iemand die een zwaard uit de schede haalt, kan spijt krijgen van zijn intentie en het terug in de schede doen. Maar de pijl kan niet worden opgehaald

 • Midrasj Torat Kohanim
In de dagen van Moshiach zal elke boomsoort eetbare vruchten voortbrengen.

 • Midrasj Rabba
Eens werd een os naar het offer geleid, maar wilde niet wijken. Een arme man kwam langs met een bos andijvie in zijn hand. Hij stak het uit naar de os, die het at... en liet zich toen leiden tot een offer. In een droom werd aan de eigenaar van de os geopenbaard: "Het offer van de arme man ging voor het jouwe."

 • Midrash Rabba, Bereishit 8:7
Met wie overlegde G-d (toen Hij zei: "Laat ons mensen maken")? Hij raadpleegde de zielen van de rechtvaardigen

 • Midrasj Rabba
Zeven dingen zijn voor de mens verborgen: de dag van zijn dood, de dag van de verlossing, de absolute waarheid in een oordeel; ook weet geen man hoe hij in zijn levensonderhoud zal voorzien, wat er in het hart van zijn buurman leeft, wat een vrouw baart, en wanneer de goddeloze staat [Rome] zal vallen.

 • Midrasj Rabba, Exodus 15
Met het geven van de Thora op de berg Sinaï, waren we verloofd met G-d als Zijn bruid; de toekomstige verlossing wordt onze bruiloft

 • Midrasj Tanchuma
De Tafelen waren elk zes handbreedten lang en drie handbreedten breed. Mozes hield twee handbreedten vast, G-d had twee handbreedten, en daartussen was twee handbreedten ruimte. Mozes' handen hadden de overhand, en hij greep de Tafelen vast en brak ze... zoals geschreven staat (Deuteronomium 9:17): "En ik greep de twee tabletten vast"

 • Midrasj Rabba
Door drie dingen werd de Thora gegeven: door vuur, water en woestijn

 • Midrasj Tanchuma
Elke kwelling die de mens overkomt, heeft een vastgestelde tijd om te eindigen; zoals er geschreven staat (Job 28:3): "Hij stelt een einde aan de duisternis, en elke grens onderzoekt Hij."

 • Midrasj Tanchuma
De Wijzen onderwezen: Benoem altijd ten minste twee mensen samen als beheerders van openbare fondsen. Zelfs Mozes, van wie geschreven staat (Numeri 12:7) "In heel Mijn huis is hij vertrouwd", bedacht samen met anderen de rekeningen van het Heiligdom, zoals er staat (Exodus 38:21): "Door de hand van Itamar, de zoon van Aäron."

 • Midrash Rabba op Prediker 7:16
Hij die barmhartig is voor de wrede, zal uiteindelijk wreed worden voor de barmhartige

 • Midrasj Tehilim
Rabbi Berechia zei: De uittocht uit Egypte is vergelijkbaar met een dikke man die op een ezel rijdt. De ezel verlangt: "O wanneer komt hij van mij af"; en hij verlangt: "O, wanneer ga ik van de ezel af?" Zodra hij uitstapt, is de man blij en de ezel blij. Toch weet ik het niet: wie is er gelukkiger? [Zo verkondigt de psalmist:] "Egypte verheugde zich toen ze gingen"

 • Mozes aan Korach en zijn volgelingen (Midrasj Tanchuma op Numeri 16:10)
Onder de religies van de wereld zijn er verschillende gewoonten, en ze komen niet allemaal samen in hetzelfde huis [van aanbidding]. Wij hebben echter maar één G-d, één Thora, één wet, één Kohen Gadol en één heiligdom; toch verlangen jullie, tweehonderdvijftig mannen, allemaal naar het Hogepriesterschap! Ook ik verlang ernaar!

 • Midrasj Rabba
In alles wat G-d Mozes leerde, vertelde Hij hem zowel de manier van besmetting als de manier van zuivering. Toen G-d tot de wetten kwam betreffende iemand die in contact komt met de doden, zei Mozes tegen Hem: "Meester van het universum! Als iemand zo besmet is, hoe kan hij dan gereinigd worden?" G-d antwoordde hem niet. Op dat moment werd het gezicht van Mozes bleek.

 • Midrasj Tanchuma
"Liefde is sterk als de dood" (Hooglied 8:6) -- dit is de liefde waarmee Jacob Jozef liefhad... "Afgunst is hard als het graf" (ibid.) -- dit is de afgunst van de broers naar Jozef. Wat kan liefde bereiken in het licht van afgunst?

 • Midrash Rabba, Bereishit 59:5
Jeruzalem is het licht van de wereld.

 • Midrash Rabba, Bereishit 60
Zolang Sara leefde, was er een zegen op haar deeg, en de lamp brandde van de vooravond van de sabbat tot de vooravond van de volgende sabbat; toen ze stierf, hielden deze op; maar toen Rebecca kwam, keerden ze terug.

 • Midrasj Mechilta
Hoe werden de Tien Geboden gegeven? Vijf op één tablet en vijf op een tweede tablet. Dit betekent dat "Niet moorden" overeenkomt met "Ik ben G-d jouw G-d." Waar is dit analoog aan? Aan een koning van vlees en bloed die een land binnenkwam en portretten van zichzelf ophing, beelden van zichzelf maakte en munten sloeg met zijn afbeelding. Na een tijdje vernietigden de mensen van het land zijn portretten, braken zijn beelden en maakten zijn munten ongeldig, waardoor het imago van de koning werd aangetast. Zo vermindert ook iemand die bloed vergiet het beeld van de Koning, zoals er geschreven staat (Genesis 9:6): "Iemand die het bloed van een man vergiet... want naar het beeld van G-d schiep Hij de mens."

 • Midrasj Rabba, Bemidbar 21:5
Iemand die zijn medemens tot zonde brengt, is erger dan iemand die hem doodt.

 • Midrasj Yalkut Shimoni
Adrianus zei tegen rabbijn Joshua ben Chananyah: "Wat is het moeilijk voor de schapen die te midden van zeventig wolven grazen!" Rabbi Joshua zei tegen hem: "Hoe machtig is de herder die haar tegen hen beschermt."

 • Midrasj Rabba, Hooglied 1
Je hebt een beker vol olie in je hand; als er een druppel water in valt en er een overeenkomstige druppel olie uitlekt. Op dezelfde manier, als een woord uit de Thora je hart binnenkomt, en een spottend woord eruit gaat; als er een woord van spot in je hart komt, gaat er een woord uit de Thora uit.

 • Midrasj Rabba
G-d zei tegen Mozes: Wil je mijn naam weten? Ik ben geroepen door Mijn daden.

 • Midrasj Tana d'Vei Eliyahu Rabbah 14
Twee dingen gingen vooraf aan G-ds schepping van de wereld: Thora en Israël. Toch weet ik niet wat eraan voorafging. Maar wanneer Tora zegt: "Spreek tot de kinderen van Israël", "Geef de kinderen van Israël de opdracht" -- ik weet dat Israël aan alle.

 • Midrasj Tanchuma, Vaeira 15
Er was eens een koning die verordende: het is de mensen van Rome verboden om naar Syrië af te dalen, en het is de mensen van Syrië verboden om naar Rome op te trekken. Evenzo, toen G-d de wereld schiep, verordende Hij en zei: "De hemel is van G-d en de aarde is aan de mens gegeven." Maar toen Hij de Thora aan Israël wilde geven, herriep Hij Zijn oorspronkelijke besluit en verklaarde: De lagere rijken mogen opstijgen naar de hogere rijken, en de hogere rijken mogen afdalen naar de lagere rijken. En ikzelf zal beginnen -- zoals er geschreven staat: "En G-d daalde neer op de berg Sinaï", en dan staat er: "En tot Mozes zei Hij: Ga op naar G-d."

 • Midrash Rabba op Genesis 21:17
De engelen haastten zich om [Ismaël] aan te klagen en riepen uit: "Meester van het universum! "Wat is hij nu," vroeg G-d "rechtvaardig of slecht?" "Rechtvaardig," zeiden de engelen. G-d zei: "Ik beoordeel de mens alleen zoals hij op dit moment is."

 • Midrasj Rabba
Toen de Schepper kwam om de mens te scheppen, zei de Waarheid: "Schep hem niet, want hij zit vol leugens.
Vriendelijkheid zei: "Schep hem, want hij zal goede daden doen."
Wat deed de Schepper? Hij wierp de waarheid naar de aarde en schiep de mens.
Daarom staat er: "De waarheid zal uit de aarde ontspruiten."


 • Midrasj Mechilta
Mijn voeten leiden me naar de plek waar mijn hart naar verlangt.

 • Midrasj
Net zoals een bruid mooi, met juwelen getooid en geparfumeerd naar haar bruidegom komt, zo komt de Sjabbat naar het volk van Israël. Net zoals de bruidegom zijn mooiste kleding aantrekt om zijn bruid te ontvangen, zo ontvangt de Jood de sjabbat. Net zoals een bruidegom in de watten wordt gelegd en vrijgesteld wordt van al zijn huwelijksdagen, zo is de Jood op Sjabbat.

 • Midrasj Mechilta
Toen de Kinderen van Israël aan de oever van de zee stonden en de Egyptische legers achter hen zagen komen, splitsten ze zich op in vier groepen. Een factie zei: "Laten we ons in zee werpen." Een tweede factie zei: "Laten we terugkeren naar Egypte." Een derde zei: "Laten we oorlog voeren tegen de Egyptenaren." Een vierde zei: "Laten we het uitroepen tot G-d." Maar G-d verwierp alle vier benaderingen en zei tegen Mozes: "Spreek tot de kinderen van Israël, dat ze vooruit gaan".

 • Midrasj Rabba over Prediker 7:16
Hij die barmhartig is voor de wrede, zal uiteindelijk wreed worden voor de barmhartige.

 • Midrasj Rabba
Een pottenbakker onderzoekt geen defecte vaten, omdat een enkele slag ze zou breken. Wat onderzoekt hij dan? Alleen de geluidsvaten, want hij zal ze niet breken, zelfs niet met veel slagen. Evenzo stelt G-d niet de goddelozen op de proef, maar de rechtvaardigen.

 • Midrasj Tanchuma
Geen enkele stam was prestigieuzer dan Juda en geen enkele lager dan Dan... Zei G-d: "Laat de een komen en geassocieerd worden met de ander [d.w.z. Betzalel van de stam van Juda, en Ahaliav van de stam van Dan, die waren belast met de bouw van het Heiligdom] zodat niemand [zijn medemens] zal verachten of arrogant zal zijn, want zowel groot als klein zijn gelijk in G-d's ogen".

Uitspraken uit de Tanya

Fundamentele tekst van Chabad Chassidische filosofie, geschreven door de oprichter van de beweging, Rabbi Shneur Zalman van Liadi in de 18e eeuw; Tanya'' is het eerste woord van het boek, dat ook wel Likkutei Amarim ("Verzamelde verhandelingen") en Sefer shel Beinonim ("Het boek van de tussenpersonen") wordt genoemd.

 • Likkutei Amarim 33
Dit is waar het bij de mens om draait; dit is het doel van zijn schepping en van de schepping van alle werelden, subliem en nederig - om voor G'd een woning te maken in de fysieke wereld.

 • Likkutei Amarim 12
Een klein beetje licht verdrijft veel duisternis.

 • Shaar HaYichud VehaEmunah, hoofdstuk 2
Op elk moment, in elk ding, gebeurt er een wonder dat zelfs het splijten van de Rode Zee ver te boven gaat: het bestaan wordt vernieuwd vanuit de leegte en een natuurlijke orde wordt in stand gehouden waar chaos zou moeten zijn.
Inderdaad, het is niet het wonder dat wonderbaarlijk is, maar de natuurlijke orde. Heeft iemand een goede reden waarom de zwaartekracht zich vandaag zou gedragen zoals gisteren?
Heeft iemand een goede reden waarom er überhaupt iets zou moeten zijn?


 • Likkutei Amarim 33
Op grond van zijn aangeboren aard heerst de geest over het hart.

 • Likkutei Amarim 41
Liefde en ontzag zijn de twee vleugels waarmee een daad omhoog gaat.

 • Likkutei Amarim 1–2
Elke individuele Jood, rechtvaardig of slecht, heeft twee zielen. . . Eén ziel is afgeleid van kelipa (de "omhulsels" van de schepping) en sitra achra (de "andere kant"), en kleedt zich in het bloed om het lichaam te bezielen. . . . Hieruit vloeien de kwade eigenschappen voort. . . en ook de instinctieve goede eigenschappen van de Jood. . . . De tweede ziel in de Jood is letterlijk een deel van G'd hierboven.

 • Likkutei Amarim 19
"De ziel van de mens is een lamp van G'd" (Spreuken 20:27). Net zoals de vlam van de lamp zich naar boven spant, trachtend zich los te rukken van de pit en naar de hemel te stijgen - hoewel dit zijn eigen ondergang zou betekenen - zo streeft ook de Goddelijke ziel in de mens er voortdurend naar zich los te rukken van het lichaam en het materiële bestaan, en vernietigd te worden binnen zijn bron in G-d.

 • Likkutei Amarim 9
Het lichaam wordt vergeleken met een kleine stad. Zoals twee koningen oorlog voeren over een stad, elk verlangend om haar in te nemen en erover te heersen, dat wil zeggen haar inwoners te regeren naar zijn wil, zodat ze hem gehoorzamen in alles wat hij voor hen verordent - zo doen de twee zielen, de Goddelijke en het dierlijke, voeren oorlog tegen elkaar over het lichaam en al zijn organen en ledematen. Het verlangen en de wil van de Goddelijke ziel is dat alleen zij over de persoon heerst en hem leidt, en dat al zijn ledematen eraan gehoorzamen en zich er volledig aan overgeven en er een voertuig voor worden en dienen als voertuig voor zijn tien vermogens [van intellect en emotie] en drie 'kledingstukken' [gedachte, spraak en actie]. . . en het hele lichaam zou er alleen mee doordrongen moeten zijn, met uitsluiting van enige vreemde invloed, G'd verhoede. . . . Terwijl de dierlijke ziel juist het tegenovergestelde verlangt. . .

 • Likkutei Amarim 27
Er zijn twee soorten plezier voor G'd. De eerste is van de volledige vernietiging van het kwaad, en zijn transformatie van bitterheid naar zoetheid en van duisternis naar licht, door de volmaakt rechtvaardigen. Het tweede [plezier] is wanneer het kwaad wordt afgestoten terwijl het nog steeds op zijn sterkst en machtig is. . . door de inspanningen van de "tussenpersoon" (beinoni). . . . Zoals in de analogie van fysiek voedsel, waarin er twee soorten lekkernijen zijn die plezier geven: de eerste is het plezier dat wordt verkregen uit zoet en aangenaam voedsel; en de tweede, van scherp en zuur voedsel, dat zo gekruid en bereid is dat het delicatessen worden die de ziel doen herleven. . .

 • Likkutei Amarim 32
Wanneer iemands lichaam met minachting wordt bekeken, en iemands vreugde alleen in de ziel zit, vormt dit een directe en eenvoudige manier om het gebod "Heb je naaste lief als jezelf" te vervullen tegenover elke Jood, groot of klein. . . . Want de bron van hun zielen is in de Ene G'd, en ze zijn alleen verdeeld op grond van hun lichamen. Daarom vinden degenen die hun lichaam voorrang geven boven hun ziel, het onmogelijk om ware liefde en broederschap te delen, behalve dat wat afhankelijk is van enig voordeel. Dit bedoelde Hillel de Oudere toen hij zei over dit gebod [de liefde voor Israël]: "Dit is de hele Thora, en de rest is commentaar." Want het fundament en de bron van alle Thora is om de ziel te verheffen en de overhand te geven boven het lichaam. . .

 • Likkutei Amarim 32
Ook degenen die ver verwijderd zijn van G'd's Thora en Zijn dienst. . . men moet ze dicht bij zich trekken met sterke koorden van liefde - misschien kan men erin slagen om ze dichter bij de Thora en de dienst aan G'd te brengen. En zelfs als iemand faalt, heeft hij nog steeds de beloningen verdiend van de vervulling van de mitswa, "Heb je medemens lief".

 • Shaar Hayichud Veha’emunah 1
Er staat geschreven: "Voor eeuwig, o G'd, staat Uw woord vast in de hemelen" (Psalm 119:89). Rabbi Israel Baal Shem Tov, gezegend geheugen, legde het vers als volgt uit: Uw woord dat u uitsprak: “Laat er een uitspansel zijn. . .” (Genesis 1:6), deze woorden en letters staan voor altijd stevig aan het firmament van de hemel en zijn voor altijd gekleed in de hemel om ze leven en bestaan te geven. . . . En zo is het met alle geschapen dingen, tot aan de meest lichamelijke en levenloze substanties toe. Als de letters van de "tien uitspraken" waarmee de wereld werd geschapen tijdens de zes dagen van de schepping er maar een moment van zouden afwijken, G-d verhoede, zou het terugkeren naar het absolute niets.

 • Shaar Hayichud Veha’emunah 3
Als het menselijk oog de spirituele vitaliteit zou zien die uit de uitspraak van G'd's mond in elke schepping stroomt, zouden we de materialiteit, grofheid en tastbaarheid van de schepping niet zien, want het zou volkomen teniet worden gedaan in relatie tot dit goddelijke levenskracht.

 • Shaar Hayichud Veha’emunah 4–5
Er staat geschreven: "Zoals de zon en haar schede, [zo zijn de goddelijke namen] Havayah-Elokim" (Psalm 84:12). Dit betekent dat G'd verlangde dat het oneindige licht waarmee hij de wereld schept (Havayah) zou worden omhuld en verborgen binnen de definitieve wetten en patronen van de natuur (Elokim). . . . Maar toen hij zag dat de wereld een absolute verhulling niet kon verdragen, liet G'd een glimp van Zijn oneindige licht door de schede schijnen. Deze glinsteringen zijn de zielen van de rechtvaardigen en de wonderen die in de Thora worden verteld.

 • Iggeret Hakodesh 11
Als iemand echt gelooft dat G'd, die de ultieme bron van leven, goedheid en gelukzaligheid is, elk moment van de tijd alles schept uit het absolute niets - hoe kan iemand zich dan voorstellen dat hem iets ergs overkomt? Inderdaad, de waarheid is dat alleen het goede van G'd komt. Alleen zijn er twee soorten goed: geopenbaard goed, dat we als zodanig ervaren; en verborgen goed, dat afkomstig is van een plek die zo verheven is dat onze eindige vermogens niet in staat zijn het te assimileren, zodat we het ervaren als pijn en lijden. . .

 • Iggeret Hakodesh 27
Het leven van een tzaddik is geen leven van het vlees, maar een spiritueel leven dat volledig bestaat uit geloof, ontzag en liefde voor God.

 • Tanya, deel II, hfdst. 3
Als het oog de spirituele vitaliteit zou mogen zien die uit de uitspraak van G-d's mond in elke schepping stroomt, zouden we de materialiteit, grofheid en tastbaarheid van de schepping niet zien, want het zou volkomen teniet worden gedaan in relatie tot dit goddelijke levenskracht...

 • Rabbi Schneur Zalman van Liadi (Tanya hoofdstuk 37)
Onze wijzen prezen de deugd van naastenliefde enorm en verklaarden dat deze gelijk was aan alle andere mitswot tezamen; in de Talmoed van Jeruzalem wordt liefdadigheid simpelweg "De mitswa" genoemd... Omdat in alle andere mitswot slechts één vermogen van de vitale ziel wordt geïnvesteerd in de handeling, en alleen terwijl de mitswa wordt uitgevoerd. In het geval van liefdadigheid echter, die iemand geeft uit de opbrengst van het zwoegen van zijn handen, wordt alle energie van zijn vitale ziel geïnvesteerd in de inspanning van zijn arbeid, of in enige andere bezigheid waarmee hij dit geld verdiende. Dus wanneer hij dit geld aan liefdadigheid geeft, stijgt zijn hele vitale ziel op naar G'd met deze actie. Ook, zelfs iemand die zijn levensonderhoud niet verdient met zijn arbeid, toch, aangezien hij met dit geld zijn levensonderhoud had kunnen kopen, geeft hij in feite zijn zielenleven aan G'd...

 • Tanya
De ziel heeft drie gewaden: denken, spreken en handelen.

Uitspraken van de Chassidische meesters

 • De Chassidische meesters
Waarom werd de Joden bevolen om elk een halve sjekel aan het Heiligdom bij te dragen? Om ons te leren dat geen enkel individu een volledige entiteit op zichzelf is. Alleen door zich aan te sluiten bij een ander kan een persoon een geheel worden.

 • De Chassidische Meesters
Er is liefde als vuur en er is liefde als water

 • De Chassidische Meesters
Als er beneden iets kapot is, repareer het dan boven. En weet dat het boven nooit echt gerepareerd is totdat het beneden ook in orde is.

 • De Chassidische Meesters
De geest en het hart van de mens zijn nooit leeg. Als er geen levenvoedend "water" is, zitten er "slangen en schorpioenen in"

 • De Chassidische Meesters
Elke afdaling is om te stijgen

 • De Chassidische Meesters
Alles moet met plezier worden gedaan. Zelfs wroeging kan met vreugde zijn.

 • De Chassidische Meesters
Het maakt niet uit hoe hard iemand werkt, hoeveel tijd of vindingrijkheid hij ook investeert in zijn carrière of bedrijf, hij zal geen cent meer verdienen dan wat van Boven voor hem is bepaald. Alles wat we doen is slechts het vormen van het kanaal waardoor de goddelijke zegen zou stromen en de vaten waarin we ze kunnen ontvangen.

 • De Chassidische Meesters
Overkomt ons dit niet de hele tijd? We worden boos - op een vreemde, op een vriend, op een geliefde - om later te ontdekken dat we nooit echt boos op hen waren, maar op de persoon die we dachten dat ze waren...

 • De Chassidische Meesters
"Hoewel een vuur uit de hemel neerdaalde op het Altaar, is het een mitswa om er een door mensen geproduceerd vuur aan toe te voegen" (Talmoed, Eruvin 63a, volgens Leviticus 6). Deze regel is van toepassing op alle gebieden van het leven: de gaven van het leven worden ons van Boven geschonken, maar het is G-ds verlangen dat we er het product van ons eigen initiatief aan toevoegen.

 • De Chassidische Meesters
Bepaalde kansen en mogelijkheden zijn zo verheven dat ze niet toegankelijk zijn voor het bewuste zelf en ze kunnen alleen 'per ongeluk' tot stand komen. Een voorbeeld hiervan is de mitswa van "shikchah" (Deuteronomium 24:19) die alleen kan worden vervuld door te vergeten.

 • De Chassidische Meesters
De ziel stort "van een hoog dak in een diepe kuil". Maar het is een afdaling om de stijging.

Uitspraken van Hayom Yom

(letterlijk "van dag tot dag"); een bloemlezing van aforismen en gewoonten, gerangschikt volgens de dagen van het jaar, samengesteld uit de toespraken en brieven van rabbijn Yosef Yitzchak van Lubavitch (1880-1950), zesde Lubavitch Rebbe; samengesteld door rabbijn Menachem Mendel Schneerson, zevende Lubavitch Rebbe

 • Hayom Yom, Kislev 8
Hoe groot is de welwillendheid van de Schepper! Dat zo'n klein wezen als de mens grote vreugde kan brengen aan de Allergrootste, aan degene van wie wordt gezegd (Psalm 145:3): "Er is geen graven in Zijn grootheid..."

 • Hayom Yom (Nissan 11)
Op zijn verjaardag moet een persoon mediteren, zijn verleden herinneren en overdenken, en corrigeren en berouw tonen wat correctie en berouw vereist

 • Hayom Yom, Cheshvan 24
In materiële zaken moet men altijd kijken naar degene wiens situatie lager is dan die van zichzelf, en de goede G-d bedanken voor Zijn vriendelijkheid jegens hem.
In spirituele zaken moet men altijd kijken naar degene die hoger is dan zichzelf, en G-d smeken om hem de intelligentie te schenken om van de ander te leren, en het vermogen en de kracht om hogerop te komen.


 • Hayom Jom, Sivan 17
Zich onthouden van plezier - in de meest volledige zin - van deze wereld, is slechts een goede voorbereiding om G'd te dienen. De dienst zelf transformeert het fysieke in een voertuig voor Goddelijkheid.

 • Hayom Yom, Tamuz 22
Een chassidische melodie versterkt hoop en vertrouwen, brengt vreugde en brengt het hele huishouden, huis en gezin in een staat van licht.

 • Hayom Yom, Tevet 21
Rabbi Yosef Yitzchak van Lubavitch ontmoette eens een waterdrager die volle emmers droeg en merkte op: "Als men water tegenkomt, is er een toepasselijke stelregel van de Baal Shem Tov dat men moet zeggen, namelijk: 'Als men water tegenkomt, moet men zeggen dat de Baal Shem zegt dat het is een teken van zegen'"

 • Hayom Yom, Kislev 16
Een fundamenteel principe van de Chabad-filosofie is dat de geest - die door zijn aangeboren aard heerst over het hart - het hart ondergeschikt moet maken aan G'ds dienst door gebruik te maken van de intellectualisering, het begrip en de diepe contemplatie van de grootsheid van de Schepper.

 • Hayom Yom, 21 Adar I
De term 'chassied' is een oude term die de wijzen zelfs op Adam hadden toegepast. Het beschrijft perfectie en uitmuntendheid in intellect of in emotionele karaktereigenschappen, of in beide. In de chassidische doctrine van Chabad verwijst de benaming "chassid" naar iemand die zijn eigen essentie-karakter en zijn positie in de kennis en studie van de Thora herkent, evenals zijn situatie bij het naleven van mitswot. Hij weet wat hij mist en hij is bezorgd en doet er alles aan om die leegte op te vullen. Hij is ijverig in gehoorzaamheid op de manier van 'het juk van de hemel aanvaarden'.

 • Hayom Yom, 7e dag van Chanoeka
De campagne van de Grieken was, zoals we zeggen in het Al Hanissim-gebed, bedoeld om "hen Uw Thora te laten vergeten en de decreten van Uw wil te overtreden". "Laat ze de Thora bestuderen", suggereerden de Grieken. "Laat ze de logische mitswot en de 'getuigenis' gebruiken in praktijk brengen. Maar ze mogen niet vermelden dat de Thora G-d's Thora is en de mitswot de decreten van Zijn wil zijn. Torah en mitswot moeten gescheiden zijn van G-ddelijkheid... "

 • Hayom Yom, Av 26
Elk verhaal is een leidraad voor het leven. Elk verhaal roept een fijne karaktertrek op, een innerlijk enthousiasme voor het verfraaien van een mitswa...

 • Hayom Yom, Tevet 25
De Egyptische Exodus omvatte het verbreken van de banden en beperking van Egypte om eraan te ontsnappen. De chassidische leer geeft de opdracht om nog een stap verder te gaan: uit de wereldse beperkingen en grenzen te stappen terwijl je in de wereld blijft. Terwijl we in de wereld functioneren, moeten we de beperkingen ervan overstijgen...

 • Hayom Jom, 23 Adar I
Rabbijnen en geleerden worden de "ogen van de gemeenschap" en "hoofden van de duizenden van Israël" genoemd; en als het hoofd gezond is, is het lichaam ook gezond.

 • Hayom Yom, Tammuz 26
Bij het leren van Thora voelt de Jood zich tegenover G-d als een leerling bij zijn meester; in gebed - als een kind bij zijn vader.

 • Hayom Yom, Tishrei 9
De dag voor Yom Kippur is voor wroeging over het verleden; Yom Kippur staat voor vastberadenheid voor de toekomst.

 • Hayom Yom, Tammuz 20
Het is alleen door G'ds vriendelijkheid jegens ons dat we af en toe G'dsheid spontaan kunnen voelen, zonder iets te hebben gedaan om het te bereiken...

 • Hayom Yom, Cheshvan 17
Elk stukje tijd, elke dag die voorbijgaat, is niet zomaar een dag. Het is een zorg van het leven.

 • Hayom Jom, Nissan 8
Er staat geschreven (Psalm 119:98): "Van mijn vijanden hebt U mij wijsheid gegeven." Van de negatieve neigingen die een persoon in zijn natuurlijke eigenschappen bespeurt, kan hij wijs worden en weten hoe hij moet omgaan met de correctie van deze eigenschappen, en hoe hij zijn krachten ondergeschikt kan maken in dienst van G-d.

 • Hayom Yom
Onze grote leraar, rabbijn Schneur Zalman van Liadi, heeft een programma opgesteld voor Chassidim van "avoda" (letterlijk "werk"): elke handeling kritisch onderzoeken om er zeker van te zijn dat deze strikt in overeenstemming is met de waarheid en gewetensvolle inspanning vereist.
Avoda impliceert niet - zoals sommigen volkomen ten onrechte denken - dat men bergen moet verpulveren en rotsblokken moet verbrijzelen, de wereld op zijn kop moet zetten. De absolute waarheid is dat elke positieve en G-ddelijke inspanning, wat het ook mag zijn, volkomen bevredigend is wanneer het wordt uitgevoerd met de ware bedoeling...


 • Hayom Yom, Tishrei 28
Thora en mitswot zijn de trouwring waarmee G'd het volk van Israël verloofde en Zichzelf verplichtte om hen van levensonderhoud en levensonderhoud te voorzien.

 • Hayom Jom, 26 Adar II
Alles wat heilig is voor de natie van de G'd van Avraham en fundamenteel is voor het huis van Israël - het stichten en grootbrengen van een rechtschapen generatie, kasjroet van voedsel, de sublieme pure heiligheid van Shabbat - werd door G'd toevertrouwd voor behoud en bescherming en ontwikkeling naar de joodse vrouw.

 • Hayom Yom, Cheshvan 15
De ziel daarboven wacht op de tijd dat ze het voorrecht zal hebben om in een lichaam af te dalen. Want de ziel voelt hoeveel ze hier beneden kan bereiken; het kan het niveau bereiken van "tevreden zijn met G-d". Dus waar wacht iedereen op?

Overige uitspraken

 • Joods wetboek
Niemand heeft het recht zijn lichaam schade te berokkenen; het is geen persoonlijk eigendom, maar behoort aan G'd.

 • Maamar Hechaltzu 5659, hoofdstuk 3
Wanneer mensen elkaar met liefde behandelen en hun meningsverschillen respecteren, zullen alle andere kwalen zich aan ons overgeven.

 • Kad HaKemach
Er kan geen koning zijn zonder volk

 • Mechilta
De Thora beveelt: "Zes dagen zult u werken en al uw werk doen." Is het dan mogelijk dat iemand "al zijn werk" in zes dagen doet? Maar rust op Sjabbat alsof al je werk erop zit

 • Uit het Kiddush Levanah-gebed, de maandelijkse "heiliging van de maan"
En Hij vertelde de maan om zichzelf te vernieuwen, als een kroon van schoonheid voor degenen die Hij vanaf de baarmoeder draagt, want zij zullen eveneens vernieuwd worden en hun Schepper verheerlijken voor de naam van de glorie van Zijn koninkrijk

 • Likkutei Sichot, vol. 16, blz. 482; Hayom Yom, 12 Cheshvan
Ja, er is verwondering in de wereld, maar we staan niet aan de buitenkant naar binnen te gapen.
Dit wonder, het is onze ouder.
Wij zijn zijn kind.
Het is onze G-d en wij zijn zijn mensen.


 • Yalkut Shimoni
Waarmee kan de tong worden vergeleken? Aan een hond vastgebonden met een ijzeren ketting en opgesloten in een kamer in een kamer in een kamer, maar als hij blaft, is de hele bevolking doodsbang voor hem. Stel je voor dat hij buiten los zou lopen! Dus de tong: die zit vast achter de tanden en achter de lippen, maar richt toch eindeloos veel schade aan. Stel je voor dat het buiten was!

 • De wijzen
Accepteer de waarheid, waar die ook vandaan komt.

 • Mechilta D'Rashbi
Toen G-d de Thora aan het volk van Israël gaf, zei Hij tegen hen: "Ik heb borgen nodig." Zei de mensen: "De hemel en de aarde zullen onze garanties zijn." G-d zei: "Ze zullen niet eeuwig duren." Ze zeiden: "Onze vaders zullen het garanderen." Hij zei: "Ze hebben het druk." Ze zeiden: "Onze kinderen zullen het garanderen." Hij zei: "Dit zijn uitstekende borgstellers."

 • Sefer Jetzirah 1:7
Het begin is ingebed in het einde en het einde is ingebed in het begin

 • Mechilta d'Rashbi
De maat van goed is vijfhonderd keer groter dan de maat van ellende

 • Chassidische gezegde
Een wijs man voorziet de toekomst; een Rebbe maakt de toekomst.

 • Dagelijkse “Zegen op de Thora”
Gezegend bent u, G'd. . . Die ons uit alle naties heeft gekozen en ons Zijn Thora heeft gegeven. Gezegend bent U, G'd, die de Thora geeft

 • Chassidische gezegde
Ben je net zo voorzichtig met wat er uit je mond komt als met wat erin gaat?

 • Keli Yakar
Het getal zeven vertegenwoordigt de scheppingscyclus; het getal acht vertegenwoordigt de 'omtrek' -- dat wat buiten de omtrek van tijd en ruimte ligt. Dit is de reden waarom de Goddelijke Aanwezigheid op de achtste dag in het Israëlitische kamp kwam wonen. Hierop wordt ook gezinspeeld in de uitspraak van onze wijzen (Talmoed, Erchin 13b) dat "De lier van Moshiach acht snaren heeft"

 • Derashot HaRan
Mozes had een spraakgebrek, zodat niemand zou moeten denken dat zijn succes bij het doorgeven van de Thora aan de wereld te danken was aan zijn welsprekendheid.

 • Zegening op bloeiende fruitbomen, elke lente gereciteerd tijdens de maand Nissan
Gezegend bent u G-d onze G-d, koning van het universum, die niets in Zijn wereld heeft laten ontbreken, en daarin goede wezens en goede bomen heeft geschapen waarmee Hij mensen plezier geeft.

 • Uit het dagelijkse Amidah-gebed
Blaas op de grote sjofar voor onze verlossing, hijs een banier om onze ballingen te verzamelen; breng ons van de vier hoeken van de aarde naar ons land. Gezegend bent U, G-d, die de verstrooiden van Israël verzamelt.

 • Mechilta D'Rashbi
Waarom werd de Thora in de woestijn gegeven? Want als het in het land Israël zou worden gegeven, zouden de inwoners van het land Israël zeggen: "Het is van ons"; en als het op een andere plaats zou worden gegeven, zouden de bewoners van die plaats zeggen: "Het is van ons." Daarom werd het in de wildernis gegeven, zodat iedereen die het wil verwerven, het kan verwerven...

 • De wijzen
Accepteer de waarheid, waar die ook vandaan komt.

 • Pesikta Zutrati
Abraham kreeg te horen dat zijn nakomelingen zullen zijn als het stof van de aarde (Genesis 13:17) en als de sterren aan de hemel (ibid. 15:5). Zo is het met Israël: als ze vallen, zullen ze zo laag als het stof vallen; wanneer ze opkomen, zullen ze zo hoog als de sterren stijgen.

 • Yalkut Shimoni, Jozua 1
Iemand die de Thora bestudeert maar zijn geleerdheid niet herziet, is als iemand die zaait maar niet oogst.

 • Zegening op bloeiende fruitbomen, elke lente gereciteerd tijdens de maand Nissan
Gezegend bent u G-d onze G-d, koning van het universum, die niets in Zijn wereld heeft laten ontbreken, en daarin goede wezens en goede bomen heeft geschapen waarmee Hij mensen plezier geeft.

 • Voorwoord bij dagelijkse gebeden
Hierbij neem ik op mij om de mitswa te vervullen, "Heb je medemens lief als jezelf"

 • Van het ochtendgebed
Hoe fortuinlijk zijn wij: hoe goed is ons deel, hoe aangenaam is ons lot en hoe mooi is onze erfenis

 • Mechelta
G-d liet Mozes de nieuwe maan zien op het moment van wedergeboorte, en zei tegen hem: Wanneer de maan herboren is, markeer dan het begin van een nieuwe maand.

 • Mechelta
De Thora beveelt: "Zes dagen zult u werken en al uw werk doen." Is het dan mogelijk dat iemand "al zijn werk" in zes dagen doet? Maar rust op Sjabbat alsof al je werk erop zit.

 • Maamar Gal Enai 5737
Je kunt het mystieke niet scheiden van het praktische.
Elk ding heeft zowel een lichaam als een ziel, en ze fungeren als één.
Geen van beiden kan de ander tegenspreken, en in elkaar is de ander te vinden.


 • Maamar Gal Enai 5737
G'd is niet te begrijpen.
Maar G'd denkt na over zichzelf.
En deze manier van nadenken over zichzelf heeft Hij ons gegeven, gekleed in vele verhalen en rituelen en manieren van leven.
Gekleed in die kleren, verenigen we ons met G'd in Zijn nadenken over Zichzelf.


 • Openingswoorden van het Kaddish-gebed
Verheerlijkt en geheiligd zij Zijn grote naam...

 • Mishneh Thora, wetten met betrekking tot moord en het behoud van levens, 8:5
De rechtbank is verplicht de wegen naar de vluchtsteden recht te trekken, te herstellen en te verbreden. Ze moeten alle hindernissen en obstakels verwijderen... "Toevlucht, toevlucht" werd op elk kruispunt geschreven zodat de moordenaars de weg zouden herkennen en daarheen zouden gaan...

 • Het "Modeh Ani" -gebed, elke ochtend direct bij het ontwaken gereciteerd
Ik dank U, o levende en eeuwige koning, dat u mijn ziel in mij hebt hersteld; groot is Uw trouw.

 • Sefer Jetzirah
Als je hart sneller gaat, keer dan terug naar Eén.

 • Mishneh Thora, Wetten van de rode vaars 3:4
Negen rode vaarzen werden voorbereid vanaf het moment dat het Joodse volk deze mitswa werd opgedragen totdat de Tweede Tempel werd verwoest. De eerste werd voorbereid door Mozes, de tweede door Ezra, en nog eens zeven werden voorbereid vanaf Ezra tot aan de verwoesting van de tempel. De tiende vaars zal worden voorbereid door Moshiach, moge hij spoedig worden geopenbaard, Amen, moge het zo zijn de wil van G-d.

 • Beschrijving van de olie die wordt gebruikt voor het aansteken van de menora in de Heilige Tempel
Pure olijfolie geplet voor het licht, om een eeuwigdurende vlam op te wekken.

 • Mechelta
De Thora beveelt: "Zes dagen zult u werken en al uw werk doen." Is het dan mogelijk dat iemand "al zijn werk" in zes dagen doet? Maar rust op Sjabbat alsof al je werk erop zit.

 • Mishneh Thora, Wetten van geschenken aan de armen 10:7-14
Er zijn acht niveaus van naastenliefde, elk groter dan het volgende.

 • Chassidische gezegde
De bijzondere kwaliteit van het mincha (middag) gebed boven het shacharit (ochtend) en Maariv (avond) gebed is dat het midden op de dag komt, wanneer mensen bezig zijn met hun persoonlijke zaken, maar toch onderbreken om mincha te bidden. . Dus dit gebed is vooral geliefd bij G-d.
© 2007 - 2024 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Bijbelse spreekwoorden, gezegden en uitdrukkingenDe Bijbel is het meest vertaalde boek uit onze taal. Door de jaren heen zijn er in Nederland veel bijbelvertalingen vers…
Drie-eenheid: Vader, Zoon & Heilige Geest in Oude TestamentDrie-eenheid: Vader, Zoon & Heilige Geest in Oude TestamentDrie-eenheid: de onderscheiden Personen, Vader, Zoon en Heilige Geest in het Oude Testament (Tenach). We bespreken de pl…
De bijbel: Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied en JonaDe bijbel: Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied en JonaDe bijbel is zeker geen eenvoudig boek om zo maar te beginnen met lezen. Interessant en de moeite waard is het echter ze…
Parallellisme in Prediker & Psalmen: Parallellisme in bijbelParallellisme in Prediker & Psalmen: Parallellisme in bijbelPoëzie in de bijbel: we bespreken 'parallellisme' in de Bijbelboeken Prediker en Psalmen en komen met een aantal voorbee…

Literatuur - Beroemde SchrijversLiteratuur - Beroemde SchrijversLiteratuur - Beroemde Schrijvers Weetjes. Wie is de allergrootste Engelse schrijver? Wie schreef de Russische roman Oorl…
Dichters in de schijnwerpers met SudokudichtDichters in de schijnwerpers met SudokudichtDe manier om dichters heden ten dage over het voetlicht te krijgen is ze te linken aan iets dat populair is. Daar leent…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: OpenClipartVectors, Pixabay
 • Bijbel, Talmoed, Maimonides, Spreuken der Vaderen, etc.
Jehoeda (100 artikelen)
Laatste update: 06-03-2024
Rubriek: Kunst en Cultuur
Subrubriek: Taal
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.