Rijmwoordenlijst - Rijmwoorden A - eindigend op ake t/m azen

Rijmwoordenlijst - Rijmwoorden A - eindigend op ake t/m azen Zie je op tegen het maken van een gedicht voor Sinterklaas? Geen nood, want hier vind je een handig hulpje: een rijmwoordenlijst met rijmwoorden die eindigen op letter-grepen met de letter a. Als je een gedicht of een rijm wilt maken, is het belangrijk om te letten op het ritme, leggen van de klemtoon en op de klanken van rijmwoorden. Hier vind je 'n overzicht met rijmwoorden eindigend op -akel zoals spektakel, gekakel of orakel t/m woorden eindigend op -azen, als pieterbazen, genazen of blazen. In Sinterklaasgedichten - Kant en Klare Sinterklaasrijmen &Tips kun je vele originele en mooie, gratis Sinterklaasgedichten vinden met diverse Tips. Kant en klaar rijmen, afgestemd op verschillende situaties, hobby’s en opvallende persoonlijkheidstrekken. En Sinterklaasrijmen die inhaken op het gekochte cadeautje en de Surprise die je hebt gemaakt.

Rijmwoordenlijst - Rijmwoorden eindigend op -ake t/m woorden die eindigen op -azen

Rijmwoorden Chronologisch - A . Rijmwoorden gerangschikt op alfabetische volgorde in duidelijke overzichtstabellen. Van het woord debacle (1e kolom van het eerste overzicht) tot en met het woord uitrazen (de laatste kolom van het laatste overzicht). In Rijmwoordenlijst - Rijmwoorden A - eindigend op a t/m ak vind je het eerste deel van rijmwoorden die eindigen op lettergrepen met een a.

Als je b.v wilt rijmen op het woord mijlpalen, dan vind je bij de uitgang -alen de bijpassende rijmwoorden. In dit geval zoek je het woord mijlpalen dan in de 2e overzichtstabel, de 1e kolom.

Rijmwoorden Snel vinden met Ctrl F. Heb je een bepaald woord in je hoofd en wil je een rijmend woord snel vinden, dan kan je door de Ctrl en F toetsen in te drukken het woord in het zoekvenster typen en kom je direct bij het woord dat je zoekt.

Rijmwoordenlijsten met andere Letters / Klinkers - Woordeinde Lettergrepen A E I O U

Alfabetische Rijmwoorden. Als je op onderstaande links klikt, vind je rijmwoorden eindigend op de klinkers: a, e, i, o en u.


Rijmwoorden die eindigen op de letters - ake t/m Rijmwoorden eindigend met - alen

ake - akelakenakenaker - akkelakkenakken- akkeraks - aktact - alal - alealenale - alen
debacle
(ge)kakel(en)
mirakel
obstakel
oprakel(en)
orakel
schakel(en)
spektakel
takel(en)
toetakel(en)

aken
baken
blaken
braken
daken
diaken
draken
haken
kaken
knaken
kraken
laken
maken
raken
schaken
slaken
smaken
snaken
spraken
sprake
staken
terzake
waken
wrake
wraken
zaken

bespraken
bewaken
geraken
vermaken
verspraken
verzaken

achterraken
afmaken
afraken
afspraken
dagtaken
vasthaken
vastmaken
vastraken
zwartmaken

aanhaken
aanmaken
aanraken
aanspraken
blaaskaken
namaken
openbaarmaken
samenspraken
waar maken

ophef maken
ter sprake
wegmaken
wegraken

er tegen waken
meemaken
tegenmaken
tegenspraken
uiteenraken
weerspraken

‘dik maken’
inhaken
inmaken
in zaken

blij maken
bijmaken
v. de wijs raken
vrijmaken
vrijspraken
wijsmaken

loshaken
losmaken
losraken
ontbraken
ontstaken
ontwaken
opmaken
opraken

doormaken
hoofdzaken
oorzaken
openmaken
openraken
overmaken
schoonmaken
voortmaken

toespraken
zoekmaken
zoekraken

thuisraken
uitbraken
uitmaken
uitraken
uitspraken
uitstaken
vooruitmaken
vooruitraken

aker
afmaker
baker
bewaker
grappenmaker

kraker
lawaaimaker
maker
nachtbraker
namaker
raker
schaker
schoenmaker
schoonmaker
staker
vaker
verzaker
waker
zwartmaker

akkel
fakkel
hakkel (ge)
kwakkel (ge)

akken
bakken
hakken
knakken
kwakken
lakken
prakken
slakken
smakken
snakken
takken
vakken
vlakken
wakken
wrakken
zakken
zwakken

bepakken
beplakken
gebakken
gemakken
verlakken
verstrakken
vervlakken
verzwakken
afpakken
afzakken
halfbakken
vastlakken
vastpakken

aanpakken
aanplakken
barakken
slabakken

beetpakken
neersmakken

dikzakken
inhakken
inpakken
inplakken
inzakken

tijdvakken
hobbezakken
ongemakken
oppakken
opplakken
schobbejakken
oudbakken
zoutzakken

goedzakken
luilakken
uitpakken
uitvlakken
uitzakken

akker
akker
bakker
brak er
makker
plakker
rakker
stak er
stakker
strakker
vlakker
wakker
zwakker

aanpakker
afzakker
besprak er
gejakker
gladakker
houthakker
ontbrak er
ontstak er
speelmakker
verlakker
achterbaks
climax
laks
straks

akt - act
abstract
compact
contact
contract
didact
exact
in tact
tact

al
al
bal
bral
dal
gal
hal
knal
kwal
lal
mal
pal
schal
smal
stal
tal
val
wal
zal

bestal
beval
gebal
gebral
geknal
gelal
geschal
getal
geval
terugval
verknal
verval
welgeval

afval
vazal
varkensstal

aantal
aanval
lagerwal (aan-)
raaskal
samenval
tranendal
waterval

beestenstal
heelal
meestal
meeval
sneeuwbal
sneeuwval
speelbal
tegenval
tweetal
veelal
veestal

inval
kristal
lichtval

diefstal
drietal etc.
niemendal

nogal
omval
ongeval
ontstal
ontval
opval
tongval

bovenal
overal
overval
vooral
voorval
zoal

koestal
toeval

duizendtal
uitstal
uitval

bijval
trompetgeschal
vreugdegeschal

ale - alen
balen
dalen
dralen
dwalen
falen
halen
kale
kralen
kwalen
malen
palen
pralen
schalen
schrale
smalen
stalen
stralen
talen
vale
voile
zalen

behalen
bemalen
bepalen
bestalen
bestralen
betalen
terughalen
verdwalen
verhalen
vermalen
vertalen

abnormale
achterhalen
afbetalen
afdalen
afdwalen
afhalen
afstralen
annalen
bacchanalen
catastrofale
kannibalen
kardinalen
klassikale
kwartalen
machinale
magistrale
massale
maximale
pastorale
sandalen
schandalen
vandalen

aanhalen
aardstralen
banale
celebrale
egale
fenomenale
generale
geniale

Rijmwoorden die eindigen op de letters -alen t/m Rijmwoorden eindigend met -amen

ale - alenalend - aleraler - alfalgen - alkallen - almalmenals - altaltealve - amamper - ameamen
leeghalen
legale
meermalen
metalen

nederdalen
neerhalen
speciale
uiteenhalen
zegepralen

hinderpalen
infernale
inhalen
instrumentale
mijlpalen

finale
idealen
illegale
initialen
liberale
minimale
signalen
vitale

collegiale
kolossale
loyale
normale
omhalen
onthalen
ontstalen
ophalen
pontificale
royale
zonnestralen
doorhalen
doorstralen
globale
groten getale
horizontale
joviale
koralen
lokalen
monumentale
moralen
openhalen
ovale
overhalen
professorale
provinciale
totale

brutale
muzikale
neutrale
toestralen

thuishalen
uithalen
uitstralen
dalend
dralend
dwalend
falend
halend
kalend
malend
pralend
smalend
stralend

behalend
behalend
bepalend
bestralend
betalend
herhalend
verhalend
vertalend
verdwalend

neerdalend
neerhalend
zegepralend

aanhalend
achterhalend
afbetalend
afdalend
afdwalend
afhalend
afstralend
inhalend

aler
dwaler
kaler
praler
schraler
smaler

betaler
centraler
verhaler
vertaler
verticaler

abnormaler
afhaler
banaler
catastrofaler
fataler
massaler
radicaler

egaler
loyaler
genialer
specialer

idealer
liberaler
minimaler
vitaler

collegialer
globaler
horizontaler
jovialer
kolossaler
loyaler
monumentaler
normaler
ophaler
royaler

brutaler
muzikaler
neutraler

alf
half
kalf
zalf

algen
algen
balgen
galgen
walgen

alk
balk
kalk
schalk
spalk
valk
zwalk

allen
allen
ballen
brallen
hallen
knallen
kwallen
lallen
malle(n)
schallen
stallen
tallen
vallen
wallen

bevallen
getallen
gevallen
terugvallen
vergallen
verknallen
versmallen
vervallen

afvallen
vazallen

aantallen
aanvallen
raaskallen
samenvallen
watervallen

meevallen
speelballen
tegenvallen
tweetallen etc.
uiteenvallen

invallen
kristallen
tientallen
viertallen
vijftallen
zestallen etc.

omvallen
ongevallen
ontvallen
opvallen

openvallen
overvallen
voorvallen

bouwvallen
bijvallen
toevallen

uitvallen
uitstallen
wegvallen
welgevallen

alm - almen
galm
halm
kalm
palm
psalm
talm
walm
zalm

gegalm
getalm

handpalm
inpalm
strohalm
uitgalm
weergalm
als
bals
hals
mals
vals
wals

evenals
waaghals
zoals

alt - alte
alt
balt
bralt
halt(e)
knalt
lalt
schalt
stalt
valt

bevalt
gebald
gebrald
gehalte
geknald
gestald
gestalte
vergalt
verknalt
vervalt

afvalt
asfalt

aanvalt
raaskalt
samenvalt

meevalt
tegenvalt
tweespalt

omvalt
ontvalt
opvalt
overvalt
voorvalt

bijvalt
invalt
terugvalt

uitstalt
uitvalt

alve(n)
behalve
halve
zalven
zekerheidshalve

am
dam
gram
ham
kam
klam
kram
kwam
lam
mam
nam
ram
schram
stam
stram
tam
vlam
zwam

bekwam
benam
gezwam
verlam
vernam

afnam
Amsterdam
tamtam

hernam
neerkwam
telegram
weerkwam
weernam

cryptogram
inham
innam
uitkam
uitnam
uitkwam

omkwam
ontkwam
ontnam
ontvlam
opkwam
opnam

boterham
monogram
overkwam
overnam
program
voorkwam

toekwam
toenam
amber
amper
damper
schamper
stamper
slampamper

ame - amen
dame
kramen
kwamen
namen
ramen
samen
schamen

beamen
bekwamen
benamen
beramen
beschamen
betamen
reclame
terugname
tezamen
vernamen

afname(n)
bedachtzame
flans 't samen
hangt samen
langzame
onachtzame
spant samen
valt samen
vat ’t samen

aangename(n)
aankwamen
aannamen
ja en amen
nakwamen
spaarzame
spraakzame
veraangenamen
waakzame

examen
erfgename(n)
hernamen
stelt 't samen
strek samen
tentamen
opmerkzame
werkzame
zeldzame

eenzame
leerzame
neerkwamen
vereenzamen

Rijmwoorden die eindigen op de letters -amen t/m Rijmwoorden eindigend met -ande(n)

ame - amenameramer - ammeammeramp - amptanan - andantand - antand - antand - ande(n)
vreedzame
weerkwamen
weernamen

belichamen
bindt samen
ging samen
hing samen
infame
inname(n)
lichamen
minzame

hokt samen
komt samen
momentopname
onbekwame
ontkwamen
ontnamen
opname(n)
volgzame
zorgzame

gehoorzamen(on)
overkwamen
overname(n)
voorkwamen
voorname
voornamen

behoedzame
moeizame
toename
voedzame
voegzame
zelfgenoegzame

deugdzame
viel samen

lijdzame
zwijgzame

buigzame
uitkramen

behulpzame
duurzame
verduurzamen

amel(en)
schamel
stamel
verzamel

amer
bekwamer
beramer
hamer
kamer
bedachtzamer(on)
gelagkamer
langzamer
marskamer
onachtzamer
aangenamer(on)
raadzamer
spraakzamer
verdraagzamer
waakzamer

onherbergzamer
opmerkzamer
strekzamer
werkkamer
werkzamer
zeldzamer

eenzamer
leerzamer
vreedzamer

deugdzamer
infamer
minzamer

volgzamer
zorgzamer
gehoorzamer(on)
voornamer

behoedzamer
moeizamer
voedzamer
voegzamer

behulpzamer
duldzamer
duurzamer
ziekenkamer

buigzamer
lijdzamer
zwijgzamer

amme(n)
dammen
grammen
hammen
kammen
krammen
lamme
rammen
schrammen
stammen
tamme

afstammen
telegrammen
verlammen

boterhammen
ontvlammen
uitkammen

ammer
Amsterdammer
gejammer
jammer
klammer
lammer
nam er
tammer

amp(en)
damp
kamp
klamp
kramp
lamp
ramp
stamp
vamp
vastklamp
verdamp

ampt-amt
ambt
dampt
kampt
klampt
kramt
ramt
schramt
stamt
stampt
vlamt
zwamt

afstamt
vastklampt

geramd
geschramd
gestampt
gevlamd
verdampt
verlamd

ontvlamt
uitkamt

an
ban
dan
kan
man
plan
span
van

bespan
verban

afkan
en passant
landman
pendant

aankan
amant
daarvan
raadsman
samenspan
satan
zakenman
ervan
restaurant
zegsman
elan
degoutant
gerant
meekan
thé dansant

divan
inspan
tiran
wildeman

boeman
omspan
ontspan
roman
snelkookpan
stroman

nu en dan
zwijnepan

and - ant
band
bant
brand(t)
hand
kant
klant
krant
kwant
land
mand
pand
plant
rand
schand'
spant
stand
strand
tand
trant
want
zand

beland
bemand
beplant
bespant
bestand
gebrand
gekant
geland
gestand
gestrand
gezant
pedant
verband
verbant
verbrand
vermand
verpand
verstand
verwant
verzand

achterstand
afgezant
afstand
ambulant
arrogant
charmant
en passant
frappant
hangplant
langzamerhand
lanterfant
markant
passant
pendant
platteland
recalcitrant
trammelant
vaste hand
vasteland

aanbeland
aan(ge)brand(t)
aan(ge)land
aan(ge)plant
aan(ge)rand
amusant
fabrikant
faliekant
flagrant
galant
garant
Holland
kikkerland
naderhand
navenant
navrant
ravissant
schaduwkant
trawant
vacant
vaderland
variant
waterland
watertand

exorbitant
genant
pestland
rechterhand
restant
restaurant
snelverband
welstand
westkant
zelfkant
eclatant
elegant
ledikant
Nederland
penetrant
predikant
querulant
recalcitrant
spreektrant
tegenstand
weerskant
weerstand

dicht beplant
dissonant
dwingeland
important
imposant
in de trant
in stand
interessant
intrigant
linkerhand
middenstand
misverstand
stilstand

briljant
diamant
dilettant
iemand
niemand
pikant
riant
riskant
simulant

commandant
compromittant
contant
constant
exorbitant
nonchalant
ochtendkrant
offerand
omspant
onderhand
onderkant
onderpand
onthand
ontmand
ontspant
opstand
sollicitant
stormenderhand
zonnebrand

beloofde land
bovenkant
loopband
oIifant
overkant
overmand
overspant
proviand
restaurant
tolerant
van hogerhand
voortplant

coulant
courant
toestand
bijdehand
bijstand
drijfzand
eiland
leiband
vijand
weiland

buitenkant
buitenland
duinzand
uit de band
uit de brand

mulle zand
muzikant

ande(n)
banden
branden
handen
landen
manden
panden
randen
schande
standen
stranden
tanden
wanden

belanden
bemanden
bespanden
gebrande
gelande
gestrande
reprimande
verbanden
verbranden
vermanden
verpanden
verzanden

aan(be)landde
aangebrande
aanranden
afstanden
watertanden

Nederlanden
weerstanden
dwingelanden
linkerhanden
misverstanden

rechterhanden
toestanden

eilanden
vijanden
weilanden

offerande
omspanden
onderhanden

Rijmwoorden die eindigen op de letters -anden t/m Rijmwoorden eindigend met -ands

anden - anderane(n)angange(n) - angerangs - anje(r)agne - ankanks- annenans - anceanse - anselante(n)anten - antsands
onderpanden
ophanden
opstanden

overmanden
voorhanden

andel(en)
amandel(en)
handel(en)
levenswandel
mishandel(en)
onderhandel(en)
verhandel(en)
wandel(en)

ander(s)
ander(s)
brander
elkander(s)
schrander
uitbrander(s)
verander
voorstander(s)
waterlander(s)

ane - anen
banen
hanen
kranen
lanen
manen
spanen
tanen
tranen
wanen
zwanen

aanmanen
afgedane
bananen
karavanen

weg banen
welgedane

glijbanen
ijsbanen
rijbanen

onderdanen
onvoldane
organen
orkanen
spontane
verdonkeremanen

oceanen
profane
sopranen
teloorgegane
snoeshanen
tenietgedane
humane
vulkanen

bang
drang
dwang
gang
hang
lang
pang!
rang
slang
stang
tang
vang
wrang
zang

bedwang
behang
belang
bevang
gedrang
gehang
gevang
gezang
verhang
vervang

afgang
allang
gedachtengang

aan de gang
aandrang
aanhang
aanvang

naar gelang
samenhang
zwanenzang

leergang
ingang
in zwang

lofzang
omgang
omhang
omvang
ondergang
ondervang

ontvang
opgang(zons)
op gang
ophang
op stang
opvang

overgang
solozang
voortgang
zolang
boemerang
hoelang
toegang

pisang
sukkelgang
teruggang
(voor)uitgang
uithang
urenlang

angen(d)
bangen
gangen
hangen(d)
rangen
slangen
stangen
slangen
tangen
vangen(d)
wangen

behangen
belangen
bevangen
gehangen
gevangen
gezangen
verhangen

verlangen(d)
vervangen(d)
aanhangen(d)
aanvangen(d)
samenhangen(d)

omhangen(d)
omvangen(d)
onbevangen
ontvangen(d)
ophangen
opvangen(d)

overgangen
uithangen(d)

anger
banger
hanger
langer
wranger
zanger
zwanger

aanhanger
behanger
blikvanger
ontvanger
solozanger
vervanger
voorganger
langs
wrangs (iets)
onderhands
tweedehands
tweederangs

angst
angst
bangst ('t)
langst ('t)
ontvangst
vangst
wrangst ('t)

anjer-agne
anjer
campagne
champagne
franje
kan je
kanjer
oranje
Spanje
verman je

ank
bank
blank
dank
drank
flank
frank
jank
mank
plank
rank
slank
sprank
stank

wanklank
zandbank

bedank
gejank

frisdrank
ondank
toonbank
weerklank

anken-ankt
banken
blanken
danken
dranken
flanken
janken
klanken
planken
ranken
bedanken
omranken
samenklanken

anks
blanks (iets)
slanks (iets)
ondanks
ranks (iets)

annen
bannen
kannen
mannen
panne
pannen
plannen
spannen

bespannen
gespannen
verbannen
zegsmannen

raadsmannen
samenspannen
zakenmannen

inspannen
tirannen
wildemannen

omspannen
ontspannen
stromannen
voorspannen

onder de pannen
overspannen
potten en pannen
kruiken en kannen

ans-ance
chance
dans
Frans
gans
glans
kans
krans
lans
mans
schans
schrans
thans
trance

gedans
verschans
althans
ambulance
balans
cadans
wat mans
samenflans
stralenkrans

essence
renaissance

dependance
levenskrans
seance

tweedehands
onderhands
ongans
nochtans
rondedans
zonneglans

dodendans
romans
romance
rozenkrans

buitenkans
schitterglans

bijkans
reidans

diligence
stimulans

nuance
surveillance
usance

ansel
aanhangsel
behangsel
kansel
ransel
uitspansel
verkwansel

ante(n)
kanten
klanten
kranten
kwanten
planten
tante
wanten

afgezante(n)
arrogante
charmante
frappante
lanterfanten
markante
passanten
remplacanten

aanplanten
amusante
fabrikanten
galante
navrante
rare kwanten
ravissante
schaduwkanten
trawanten
varianten

coulante
genante
pedante
verwante(n)

exorbitante
restanten
eclatante
elegante
penetrante
querulante(n)
recalcitrante(n)
weerskanten

dissonanten
importante
imposante
interessante
intrigante(n)

briljanten
diamanten
dilettanten
riante
riskante
pikante
simulante(n)

compromittante
contanten
exorbitante
nonchalante
sollicitante(n)

tolerante
voortplanten

ants-ands

(iets):

arrogants
charmants
frappants
markants

galants
navrants
ravissants

Rijmwoorden die eindigen op de letters - ants t/m Rijmwoorden eindigend met - art

ants - apap - ape(n)apen - apperaptapt - arardeare - arenaren - arkarmarm - armtars- art
(iets:)
genants
pedants
verwants

degoutants
eclatants
elegants
penetrants
tweedehands

imposants
importants
interessants

briljants
pikants
riants
riskants

compromittants
exorbitants
nonchalants
ondershands
touchants
voorshands
buiten(s)lands

ab - ap
drab
flap
gap
grap
hap
kap
klap
knap
krab
krap
lap
map
nap
pap
rap
sap
schrap
slab
slap
snap
stap
tap
trap

betrap
gesnap
getrap
verklap
verslap
achterklap

afstap
aftap
aftrap
ballingschap
gramschap
hartelap
landschap
manschap
martelaarschap
verwantschap

aanpap
aanstap
haverklap

gezelschap
vennootschap
weddenschap
zeggenschap

etappe
gemeenschap
heerschap
heerserschap
meesterschap
smeerlap
wetenschap
zeemlap

dichtklap
ginnegap
instap
misstap
vriendschap

eigenschap
uitflap
zuiplap

dronkenschap
opknap
opstap
ontsnap
overstap

broederschap
toehap
toeklap
voetstap

ape-apen
apen
gapen
japen
kapen
knapen
rapen
schapen
schrapen
slapen
wapen

bewapen
geschapen
geslagen
vergapen
verslapen
aangapen
naäpen
samenschrapen
samenrapen

esculapen
herschapen
rechtschapen
wegkapen
welgeschapen

oprapen
ontslapen
ontwapen
snotapen

smulpapen
uit(ge)slapen

appel
oogappel
sappel
trappek
twistappel

apper(en)
dapper
kapper
klapper(en)
knapper
rapper
slapper
schoenlapper
wapperen

apt
abt
flapt
gapt
grapt.
hapt
kapt
klapt
knapt
krabt
lapt
schrapt
snapt
stapt
tapt
trapt

betrapt
geflapt
gegapt
gehapt
gekapt
geklapt
gekrabd
gelapt
geschrapt
gesnapt
gestapt
getapt
getrapt
verkapt
verklapt
verslapt
vertrapt

aanpapt
afgapt
afhapt
afkapt
afknapt
aflapt
afschrapt
afstapt
aftapt
aftrapt

weggapt
wegstapt
wegtrapt

dichtklapt
ginnegapt

ontsnapt
op(ge)knapt
op(ge)stapt
doorstapt
doortrapt
overlapt
overstapt
toehapt

uitflapt
uittrapt

ar
bar
kar
nar
sar
spar
star
war (in de)

bizar
harrewar(ge)
ontwar
verwar
wirwar(gr)
zegekar

arde-arden
benarde
flarden
garde (oude)
harde(n)
sarde
verharde
verwarde
volhardde

are-aren
baren
blaren
hare(n)
jaren
klaren
mare
nare
paren
rare
scharen
snaren
sparen
staren
varen
waren
zware

bedaren
bevaren
bewaren
bezwaren
gebaren
gevaren
terugvaren
terug waren
vergaren
verjaren
verklaren
verzwaren
barbaren
gangbare
half gare
kristalklare
lantaarn
martelaren
ontvlambare

aanstaren
aanvaren
snaren
onuitstaanbare

ervaren
exemplaren
telbare(on)
tembare(on)
welvaren

evenaren
verbeterbare(on)
wedervaren

uitwisbare(on)
vindbare(on)
zichtbare(on)
dierbaren
pilaren
gitaren
sigaren
steunpilaren
vrijwaren

onervaren
ontwaren
opklaren
wonderbare
zondaren

onverstoorbare
openbaren
toonbare(on)
tovenaren

toerekenbare(on)
onvermoeibare
voelbare(on)

huwbare
huzaren

arend
barend
parend
scharend
sparend
starend
varend

bedarend
bevarend
bewarend
bezwarend
gebarend
vergarend
verklarend
verzwarend
welvarend

onrustbarend
ontwarend
opklarend
opzienbarend
schrikbarend
voortvarend

ark(en)-arkt
ark
bark
hark
mark
markt
park
varken
villapark

arm-arme
arm
darm
warm
alarm
erbarm
omarm
slokdarm
straatarm
verarm
verwarm

armt
erbarmt
gearmd
omarmt
verarmd
verwarmd

ars
bars
dwars
farce
hars
knars
Mars
mars
snars
wars

art-ard
flard
gard
hard
hart
kwart
part
sart
smart
start
tart
zwart

benard
gehard
gesard
gestart
getart

verhard
verstard
verward

apart
glashard

biljart
miljard

keihard
spijkerhard

ontward
volhard

Rijmwoorden die eindigen op de letters - arren t/m Rijmwoorden eindigend met - azen

arren - artelenarte(n)-assenas - astenast-asteravenaven-averazen
dwarrel(ge)
scharrel(ge)

arren
darren
karren
narren
sarren

harrewarren
ontwarren
verstarren
verwarren

artelen
dartelen
kartelen
martelen
spartelen

arte-arten
aparte
biljarten
getarte
harten
smarten
starten
tarten
zwarte

as-assen
as
bas
bras
das
gas
glas
gras
jas
kas
klas
kras
las
pas
plas
ras
sas
tas
vlas
was

bekras
gebas
gebras
gekras
genas
geplas
gewas
verbras
vergas
verkas
verras
aanwas
alras
atlas
en face
en masse

grapjas
halfwas
harnas
karkas
paljas
paperas

herlas
terras
vechtjas

impasse
wildebras
wissewas

grimas
pias

borstkas
kompas
oppas
volwassen

moeras
poespas
toewas

looppas

ast-asten
bast
brast
gast
kast
krast
kwast
last
mast
past
plast
tast
vast
vlast
wast

belast
betast
gebrast
gekrast
gelast
gepast
geplast
getast
te gast
verbrast
vergast
verkast
verrast
alvast
af(ge)tast
af(ge)past
af(ge)tast
ballast
fantast
stamgast

aan(ge)past
aan(ge)tast(on)
stavast

bombast
contrast
hokvast
onbelast
ongepast
ontlast
onvast
op(ge)krast
op(ge)past
op de tast
rotsvast

doortast
overlast

koelkast
enthousiast
toetast

gymnast
gymnasiast
houvast
steevast
vuurvast

aster
afraster
aster
driemaster
laster
raster
tast er
vaster
verbaster
wast er

ave-aven
brave
draven
gave
gaven
graven
have
laven
schaven
slaven
staven

begaven
begraven
beschaven
gegraven
gehavend
teruggave(n)
vergaven
verslaven

afgave
afgraven
afschaven

handhaven
ondergraven
opdraven
opgave(n)
overgave

aver(t)
braver
daver(t)
draver
haver
klaver
gaver
gedaver(d)
kadaver

aze(n)
azen
bazen
blazen
dazen
dwazen
fase
frase (holle)
glazen
grazen

hazen
kazen
lazen
malen
Pasen
razen
vazen

geblazen
genazen
te grazen
verbazen
verdwazen

extase
vechtersbazen
pieterbazen

beunhazen
oase

lokazen
op(ge)blazen

uitblazen
uitrazen

In Rijmwoordenlijst - Rijmwoorden A - eindigend op a t/m ak vind je het eerste deel van de rijmwoorden.

Veel succes en rijmplezier bij het schrijven van een mooi, leuk of origineel sinterklaasgedicht of een ander rijmdicht gewenst!
© 2008 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Schrijf het beste gedicht voor SinterklaasSchrijf het beste gedicht voor SinterklaasGedichten schrijven voor Sinterklaas... de één doet het graag, de ander ziet er enorm tegenop. Lees de tips uit dit arti…
Ideale Sinterklaasgedichten voor iedereenIdeale Sinterklaasgedichten voor iedereenVanaf half november kriebelt in Nederland het dichtersbloed. De Sint moet per slot van rekening worden geholpen met prac…
Een origineel Sinterklaasgedicht schrijvenEen origineel Sinterklaasgedicht schrijvenBijna iedereen schrijft gedichten voor bij de cadeaus die tijdens het sinterklaasfeest worden uitgedeeld. Helaas zijn we…
Hoe schrijf je een sinterklaasgedicht?Hoe schrijf je een sinterklaasgedicht?Elk jaar rond 5 december wordt er in Nederland in vrijwel alle gezinnen en scholen Sinterklaas gevierd. Vaak worden er l…

Rijmwoordenlijst - Rijmwoorden E- eindigend op elen t/m ezenRijmwoordenlijst - Rijmwoorden E- eindigend op elen t/m ezenEen mooie rijm of een welluidend gedicht schrijven - zoals velen traditioneel met Sinterklaas doen- is voor de één moeil…
Rijmwoordenlijst - Rijmwoorden A - eindigend op a t/m akRijmwoordenlijst - Rijmwoorden A - eindigend op a t/m akWil je een rijm of een mooi gedicht maken, b.v. een Sinterklaasgedicht? Ter inspiratie een rijmwoordenlijst van ruim 390…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Unsplash, Pixabay
  • Ballot-Schim van der Loeff, A.M. C. Prisma Rijmwoordenboek. Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum N.V.
Jvd (613 artikelen)
Laatste update: 27-11-2008
Rubriek: Kunst en Cultuur
Subrubriek: Taal
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.